JUR-4INTSTRA
Internationaal Strafrecht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-4INTSTRA
Studiepunten (ECTS)7
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Strafrecht en Criminologie;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
E.M.H. Achten
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. M.I. Fedorova
Overige cursussen docent
Examinator
prof. mr. M.I. Fedorova
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
MSEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
MSEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. De student heeft grondige en verdiepte kennis van en grondig en verdiept inzicht in de systematiek en het functioneren van het internationaal en Europees strafrecht. De student beheerst daartoe de relevante beginselen, grondbegrippen en kernleerstukken van het internationaal en Europees strafrecht, ook in hun onderlinge samenhang. Bovendien heeft hij gedegen kennis van en inzicht in de invloed die het internationale recht, in het bijzonder het EVRM en het recht van de Europese Unie uitoefenen op het Nederlandse straf(proces)recht.
  2. De student kan zijn juridische kennis en inzichten toepassen op complexe problemen die zich in de internationaalstrafrechtelijke rechtspraktijk voordoen. Hij is in staat deze problemen in het passende juridisch kader te plaatsen en van daaruit tot een beargumenteerde oplossing of beargumenteerde oplossingsrichtingen te komen. Hij heeft daarbij zo nodig oog voor raakvlakken met andere rechtsgebieden en voor de maatschappelijke context van het recht.
  3. De student is in staat zich zelfstandig een kritisch, genuanceerd en gefundeerd oordeel te vormen over complexe onderdelen van het internationaal strafrecht en heeft daarbij oog voor de maatschappelijke aspecten van de rechtsbeoefening.
  4. De student is in voldoende mate in staat relevant Engelstalig juridisch bronmateriaal zelfstandig te doorgronden en te hanteren.
  5. De student is ervan doordrongen dat het internationaal en Europees strafrecht zich voortdurend ontwikkelt en beschikt over de academische en intellectuele vaardigheden om zich ook complexe ontwikkelingen op het terrein van het internationaal en Europees strafrecht gedurende de verdere loopbaan zelfstandig eigen te maken.
Inhoud
Internationaal strafrecht omvat onderdelen van internationaal publiekrecht en nationaal strafrecht die betrekking hebben op de grensoverschrijdende aspecten van de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van sancties. Dat kunnen zogenoemde internationale misdrijven zijn die voor internationale strafgerechten en voor nationale gerechten kunnen worden vervolgd. Zo zijn voor Nederlandse gerechten Afghaanse oorlogsmisdadigers vervolgd en Rwandese genocidairs. Welke internationale misdrijven kunnen voor de Nederlandse rechter zelf worden vervolgd en berecht?

Ook aan commune misdrijven kunnen grensoverschrijdende of “transnationale" aspecten zitten. Waarom kan de Amerikaanse strafwet toepasselijk zijn als een Nederlander vanuit Nederland geld overmaakt naar familie in Suriname? En voor Nederland minstens zo belangrijk: wanneer is een feit in Nederland begaan en wanneer kunnen in het buitenland begane feiten in Nederland worden vervolgd? Kan een Nederlandse verdachte worden uitgeleverd voor feiten die hij in de Verenigde Staten of zelfs thuis, in Nederland heeft begaan en, zo ja, onder welke voorwaarden? En iets omgekeerd: onder welke voorwaarden kunnen Nederlanders die in het buitenland wegens bijvoorbeeld moord of drugshandel zijn veroordeeld, in Nederland hun straf uitzitten, en waarom zou Nederland daaraan willen meewerken?

Op dergelijke vragen wordt ingegaan tijdens de cursus internationaal strafrecht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere vormen van samenwerking tussen staten om strafbare feiten op te sporen, te vervolgen en te berechten, zoals informatie- en bewijsvergaring. Bijzondere aandacht is daarbij voor ontwikkelingen die zich binnen de Europese Unie voordoen. De strafrechtelijke samenwerking intensiveert zich in EU-verband door middel van wederzijdse erkenning (zoals overlevering), harmonisatie van vooral materieel strafrecht, coördinatie (Europol, Eurojust) en operationele samenwerking (Joint Investigation Team, zoals bij het onderzoek naar het neerhalen van de vlucht MH17).

In het vak internationaal strafrecht ligt de nadruk op de Nederlandse praktijk. Het Nederlandse perspectief brengt mee dat de berechting van internationale misdrijven door internationale strafgerechten in beperktere mate aan de orde komt.

Aan de hand van actuele onderwerpen en casus, wordt geleerd vraagstukken van internationaal strafrecht te analyseren, te duiden en te verwoorden en deze te voorzien van een juridisch gemotiveerd standpunt.
 
Niveau
MA
Voorkennis
Voorkenniseisen: volledige bachelor afgerond. Vak voorkennis: Strafrecht I B2.
Toetsinformatie
Tentamen.
Bijzonderheden
Contact informatie
Secretariaat: mw. L. Achten, Montessorilaan 10, kamer 03.030, tel. 024-(36)12185, e-mail: strafrecht@jur.ru.nl
Docent prof. mr. M.I. Fedorova. Spreekuur: na afspraak per e-mail (strafrecht@jur.ru.nl).
 
Verplicht materiaal
Boek
Handboek internationaal strafrecht: Internationaal en Europees strafrecht vanuit Nederlands perspectief. R. van Elst & E. van Sliedregt (red.) –Deventer: Wolters Kluwer. LAATSTE DRUK.
Artikelen
Een week voorafgaand aan het eerste college zijn er vanaf Brightspace artikelen te downloaden.

Werkvormen
Weblecture werkgroep
WerkvormtypeWeblecture

Werkgroep
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
Het vak is ook te volgen door deeltijdstudenten. Deeltijdstudenten die niet in de gelegenheid zijn het onderwijs bij te wonen, nemen van tevoren contact op met de docent.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok MSEM1, Blok MSEM2