LET-ACWB202
Kunststroming: Romantiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWB202
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. J.D.M. Baetens
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.D.M. Baetens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.D.M. Baetens
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.D.M. Baetens
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Van Dam
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kan de student: 
-    ontwikkelingen in negentiende-eeuwse kunstvormen doorgronden, beschrijven en analyseren;
-    afzonderlijke kunstwerken uit deze periode interpreteren en met andere contemporaine kunstuitingen in verband brengen en vergelijken;
-    primaire bronnen en secundaire literatuur over de romantiek kritisch beschouwen en relateren aan concrete culturele verschijnselen of cultuuruitingen;
-    kunstwerken en kunstvormen contextualiseren en verklaren vanuit hun samenhang met bredere sociale, economische, politieke en culturele ontwikkelingen;
-    de discussies rond het cultuurhistorische begrip 'stroming' reproduceren en daarop kritisch reflecteren;
-    van eigen bevindingen overtuigend verslag uitbrengen in mondelinge presentaties en schriftelijke opdrachten.
Deze cursus draagt bij aan de BA-kwalificaties Algemene Cultuurwetenschappen 1, 2, 3, 4, 5 en 6.
 
Inhoud
In deze verdiepende cursus staan de kunst en cultuur centraal van de romantiek, een stroming die opgang maakte aan het einde van de achtiende eeuw. We bestuderen de romantiek over disciplines en genres heen, vanuit een thematisch geclusterd en interdisciplinair perspectief. Centrale thema’s zijn onder meer het romantische verlangen naar het (veelal middeleeuws) verleden, de aandacht voor de natuur, het groeiende belang van muzikaliteit, het zogeheten politiek romanticisme en het ideaal van kunstenaarschap. We besteden hierbij aandacht aan de zelf-reflexieve manier waarop bepaalde topoi, zoals de afbeelding van het landschap, terugkeren in verschillende kunstvormen. Daarbij wordt een historisch genuanceerd denken en een begrip van de historische complexiteit van het fenomeen romantiek nagestreefd.

Op een tweede niveau wordt het begrip ‘stroming’ doorgelicht en wordt de bruikbaarheid van de romantiek voor de bestudering van de cultuurgeschiedenis ter discussie gesteld. Zo wordt de romantiek vaak geassocieerd met een verwerping van rationele  ideeën uit de Verlichting en een nieuwe interesse voor emotionele sensitiviteit en zintuiglijkheid. In werkelijkheid was dit echter een lange en vervlochten evolutie, gecompliceerd door romantische concepten als ironie en allegorie. 

Tenslotte gaat ook aandacht naar de post-romantische doorwerking van concepten uit de romantiek, waardoor het tijdskader van deze cursus spant van de Franse Revolutie tot op het heden. De romantiek was immers een bijzonder invloedrijke stroming, die niet alleen een grote impact had op latere stromingen zoals het realisme en het symbolisme, maar zelfs tot op de dag van vandaag doorwerkt. De romantische omgang met de natuur filtert bijvoorbeeld door in de hedendaagse bewustwording van klimaatverandering, en romantische noties over het kunstenaarschap zijn nog steeds bepalend voor de hedendaagse populaire conceptie van de artistieke creatie. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Koop deze specifieke uitgave van Frankenstein (in vertaling). Andere literatuur wordt ter beschikking gesteld.
ISBN:9789020414394
Titel:Frankenstein
Auteur:Mary Shelley (vert. Hanna Bervoets)
Uitgever:L.J. Veen

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
In de werkcolleges worden groepsdiscussies en groepspresentaties gehouden; ook een excursie staat op het programma.

Toetsen
Portfolio
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen
Weging60
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5