LET-CIWM414
Communication and Behavioural Influence
Course infoSchedule
Course moduleLET-CIWM414
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Communication and Information Studies;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. I.M. Croijmans
Other course modules lecturer
Examiner
dr. S. Sadowski
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S. Sadowski
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. S. Sadowski
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. S. Sadowski
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 1  (04/09/2023 to 05/11/2023)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksOok toegankelijk voor max.15 studenten van een masteropleiding aan de FdL en voor max. 10 studenten CW (SOW)
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na het volgen van deze cursus kan de student:
  • de determinanten van automatisch en beredeneerd gedrag beschrijven en kritisch reflecteren op de processen die daaraan ten grondslag liggen;
  • de resultaten van wetenschappelijk onderzoek doorgronden en vertalen naar de vraag hoe inhoud en vorm van communicatie opinies, attitudes en gedrag van mensen kunnen beïnvloeden;
  • op basis van de inzichten uit de literatuur een concrete communicatieboodschap op het gebied van communicatie en gedragsbeïnvloeding analyseren en de geslaagdheid ervan evalueren;
  • gegeven een bepaald doel en een bepaalde doelgroep een strategische boodschap ontwikkelen en op basis van de inzichten uit de literatuur gemaakte ontwerpkeuzes beargumenteren;
  • een gefundeerd oordeel geven over de mate waarin de ontwikkelde strategische boodschap tot beïnvloeding van gedrag ethisch verantwoord is.
Content
Deze cursus geeft een overzicht van state-of-the-art onderzoek naar de vraag hoe en onder welke omstandigheden communicatie het gedrag van mensen kan beïnvloeden. Het gaat daarbij om communicatie en gedrag in de context van gezondheidsvoorlichting (bijv. communicatie rond vaccinaties, voedingspatronen), overheidscommunicatie (bijv. communicatie over verkeersgedrag), milieuvoorlichting (bijv. gescheiden afvalinzameling) en marketingcommunicatie (bijv. reclame). Ook de ethiek rond gedragsbeïnvloeding komt aan de orde.

In de cursus leer je onderscheid te maken tussen automatisch of onbewust gedrag aan de ene kant en beredeneerd of bewust gedrag aan de andere kant. Op basis van de wetenschappelijke literatuur onderzoek je middels welke overtuigingsprocessen beide soorten gedrag kunnen worden beïnvloed en op welke determinanten die processen inspelen. We besteden daarbij veel aandacht aan keuzes in vorm en inhoud die zenders van een boodschap (kunnen) maken om het overtuigingsproces bij de ontvanger in de gewenste richting te sturen. Aan de orde komen onder andere begrippen als priming, nudging, framing, weerstand en sociale normen.

Tijdens de cursus analyseer en evalueer je bestaande, op gedragsbeïnvloeding gerichte, communicatieboodschappen en werk je in teamverband aan de ontwikkeling van een strategische boodschap plus verantwoording over een maatschappelijk relevant issue naar keuze. 
Level

Presumed foreknowledge
Toegelaten of voorwaardelijk toegelaten tot de Masteropleiding CIW, of een andere masteropleiding aan de Faculteit der Letteren (max. 15). Daarnaast is de cursus toegankelijk voor studenten CW (van FSW) (max. 10).
Test information

Specifics

Required materials
Literature
Selectie van (online beschikbare) wetenschappelijke artikelen and boekhoofdstukken. Leeslijst wordt t.z.t. bekend gemaakt op Brightspace.

Instructional modes
Lecture

Tests
Project paper
Test weight30
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Written exam
Test weight70
Test typeDigital exam with CIRRUS
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Presentation
Test weight0
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
V