LET-CIWM476
Qualitative Methods
Course infoSchedule
Course moduleLET-CIWM476
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Communication and Information Studies;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. A. Rafiee
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. A. Rafiee
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. A. Rafiee
Other course modules lecturer
Examiner
dr. A. Rafiee
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 2  (06/11/2023 to 28/01/2024)
Starting block
PER 2
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na succesvolle afronding van deze cursus kan de student:
  • de essentie van kwalitatief onderzoek uitleggen (in vergelijking met kwantitatief onderzoek);
  • eigen onderzoeksvragen formuleren voor een kwalitatief onderzoek;
  • eigen kwalitatief onderzoek opzetten om antwoorden te vinden op de voorgestelde onderzoeksvragen en de gemaakte keuzes verantwoorden;
  • geschikte data voor kwalitatief onderzoek verzamelen die helpen antwoorden te vinden op de voorgestelde onderzoeksvragen;
  • data op zo’n manier te coderen dat later, door gepaste operationalisering, antwoorden gevonden kunnen woorden op de voorgestelde onderzoeksvragen;
  • codering analyseren om patronen en variaties te vinden;
  • de bevindingen nauwkeurig en volgens de structuur van de voorgestelde onderzoeksvragen rapporteren.
Content
Vraagstukken met betrekking tot taal en communicatie kunnen worden bestudeerd vanuit een kwantitatief perspectief (focus op numerieke aspecten) of een kwalitatief perspectief. Bij kwalitatief onderzoek ligt de nadruk op het beschrijven en begrijpen van fenomenen in hun gewone, dagelijkse omgeving. Een dergelijke benadering biedt de mogelijkheid om diepgaande kennis te ontwikkelen over complexe fenomenen waarover weinig bekend is. Denk aan zaken als: het belang van communicatie in organisaties met betrekking tot veiligheid op de werkvloer; wanneer en hoe gemeenten begrijpelijk of onbegrijpelijk communiceren, bijvoorbeeld met laaggeletterden; of over kwesties in de communicatie over de gezondheidszorg, bijvoorbeeld hoe artsen al dan niet communiceren en contact leggen met ouders en kinderen om uitleg te geven over hun medische zorg.

In deze cursus leer je hoe je als kwalitatief onderzoeker kijkt naar de werkelijkheid die je onderzoekt (ontologie), hoe je kennis over die werkelijkheid opdoet (epistemologie) en wat dat betekent voor de manier waarop je onderzoek doet (methodologische vaardigheden). In deze cursus gaat het dus zowel om ‘denken’ als om ‘doen’. Enerzijds krijg je meer inzicht in wat kwalitatief onderzoek inhoudt door het lezen en bespreken van literatuur, anderzijds ga je praktijkgericht aan de slag door het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Dit zal gebeuren door het uitvoeren van kwalitatief onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van onderzoeksmethoden zoals interviewen, observeren of documentanalyse.

Deze cursus behandelt de basisprincipes van kwalitatief onderzoek naar taal en communicatie. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan kenmerken van kwalitatief onderzoek, de overwegingen bij het kiezen van een geschikte kwalitatieve onderzoeksopzet, verschillende kwalitatieve methoden van dataverzameling, het opzetten en uitvoeren van een kwalitatief onderzoek; (thematische) analyse van kwalitatieve data, ethische aspecten van kwalitatief onderzoek naar communicatie en de rol en houding van de onderzoeker in kwalitatief onderzoek en bij veldwerk.
Level
 
Presumed foreknowledge
Toegelaten of voorwaardelijk toegelaten tot de Masteropleiding CIW of Taalwetenschappen: Taal- en Spraakpathologie. Indien plek over, dan ook voor studenten van een andere masteropleiding aan de Faculteit der Letteren. Voorkennis van kwalitatief onderzoek is niet vereist.
Test information
De cursus wordt beoordeeld op basis van een portfolio bestaande uit opdrachten (50%) en verslag van een project (50%).
Specifics
 
Required materials
Book
Title:Materialen (handboek en artikelen) worden voor aanvang via Brightspace bekend gemaakt.
Articles
Title:Materialen (handboek en artikelen) worden voor aanvang via Brightspace bekend gemaakt.

Instructional modes
Lecture/Seminar

Tests
Portfolio
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5