LET-DTCB108B
Geschichte der deutschen Literatur
Course infoSchedule
Course moduleLET-DTCB108B
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionGerman
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; German Language and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
prof. dr. P.L.M. Sars
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. P.L.M. Sars
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. P.L.M. Sars
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. P.L.M. Sars
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. D. Wiese
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 3-PER 4  (25/01/2021 to 31/08/2021)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students (10).
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het eind van de cursus kan de student:
  1. belangrijke werken / concepten uit de Duitse cultuur (literatuur, beeldende kunst, muziek, film, wijsbegeerte) uit de periode 400-2000 toelichten [kennen].
  2. de behandelde werken in hun cultuurhistorische context plaatsen, als uitdrukking van of reactie op een veranderend wereldbeeld [toepassen]
  3. verschillende benaderingswijzen van de bestudering van culturele werken /concepten toepassen, bijv. een tekst immanente beschouwing onderscheiden van een contextanalyse [toepassen]
  4. dwarsverbanden leggen zowel in thematisch als historisch opzicht, bijv. een vergelijking van het beeld van Margarethe in ‚Faust’ en in ‚Todesfuge‘, resp. een historische samenhang tussen het Nibelungenlied en Wagners Nibelungen-Opera-weergave ervan aangeven [analyseren].
  5. in een gesprek op een samenhangende manier de behandelde werken en concepten presenteren, be-reflecteren en bediscussiëren [niveau taalvaardigheid, resp. creatief evalueren]

 
Content
In deze cursus staat de geschiedenis van de Duitse literatuur (en dus ook cultuur) centraal. Het gaat dan niet zomaar om een geschiedenis van opeenvolgende feiten of (literaire) periodes (zoals die in een inleidend college worden behandeld), maar om samenhangende culturele ontwikkelingen, van waaruit kunstzinnige expressies via taal, muziek en beeld begrepen kunnen worden. In het voorafgaande semester hebben de eerstejaars studenten kennis gemaakt met literatuur in de cursus 'Wie liest man Literatur?' en daarnaast ook zelf met literaire 'taal' gewerkt in 'Lyrik, Poesie, Poetry'. In deze cursussen hebben ze de plasticiteit van taal, vormen van literatuur, manieren van lezen en de bestudering ervan leren kennen. In de cursus ‘Geschichte der deutschen Literatur' gaat het om de ‘in kunst gevatte expressie' van tijdsgewrichten in de Duitse cultuur- en literatuurgeschiedenis, uitgaande van literaire en andere kunstwerken. Niet het type kunstwerk (de tekstsoort of de vorm), noch de historische feiten of de literaire periode (Barock of Klassik of Romantik), maar de contexten van het kunstwerk staan centraal. Die contexten zijn op voorhand niet vast te stellen: we moeten die telkens (re)construeren in onze relatie tot het kunstwerk. 
Wie de geschiedenis van de kunst en cultuur op wetenschappelijke wijze wil begrijpen, moet concepten ontwerpen, aan de hand waarvan bepaalde aspecten van het kunstwerk en contouren van de context zichtbaar worden. In het hoorcollege van ‘Geschichte der deutschen Literatur' volgen we de historische schetsen die David E. Wellbery en zijn collega's aanbieden in 'Eine neue Geschichte der deutschen Literatur'. In dat boek wordt telkens in korte teksten (ongeveer vijf bladzijden) een situatie in de Duitse cultuur geschetst. Het hoorcollege behandelt telkens zo'n schets en plaatst er vragen, kanttekeningen bij. In het bijbehorende werkcollege behandelen we literaire teksten en andere kunstwerken die een expressie zijn van belangrijke aspecten uit het behandelde tijdsgewricht. 


 
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.
Assumed previous knowledge
Duits op VWO-niveau/B2

Required materials
To be announced
Literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt

Instructional modes
Lecture
Attendance MandatoryYes

Tutorial
Attendance MandatoryYes

Tests
Oral exam
Test weight100
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5