LET-DTCB108B
Geschichte der deutschen Literatur
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB108B
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Docent
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. D. Wiese
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Wiese
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. D. Wiese
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D. Wiese
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3-PER 4  (30-01-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student:
  1. belangrijke werken / concepten uit de Duitse cultuur (literatuur, beeldende kunst, muziek, film, wijsbegeerte) uit de periode 400-2000 toelichten [kennen].
  2. de behandelde werken in hun cultuurhistorische context plaatsen, als uitdrukking van of reactie op een veranderend wereldbeeld [toepassen]
  3. verschillende benaderingswijzen van de bestudering van culturele werken /concepten toepassen, bijv. een tekst immanente beschouwing onderscheiden van een contextanalyse [toepassen]
  4. dwarsverbanden leggen zowel in thematisch als historisch opzicht, bijv. een vergelijking van het beeld van Margarethe in ‚Faust’ en in ‚Todesfuge‘, resp. een historische samenhang tussen het Nibelungenlied en contemporaine adaptaties ervan aangeven [analyseren].
  5. in een gesprek op een samenhangende manier de behandelde werken en concepten presenteren, be-reflecteren en bediscussiëren [niveau taalvaardigheid, resp. creatief evalueren]

 
Inhoud
In deze cursus staat de geschiedenis van de Duitse literatuur (en dus ook cultuur) centraal. Het gaat dan niet zomaar om een geschiedenis van opeenvolgende feiten of (literaire) periodes (zoals die in een inleidend college worden behandeld), maar om samenhangende culturele ontwikkelingen, van waaruit kunstzinnige expressies via taal, muziek en beeld begrepen kunnen worden. In het voorafgaande semester hebben de eerstejaars studenten kennis gemaakt met literatuur in de cursus 'Wie liest man Literatur?' en daarnaast ook zelf met literaire 'taal' gewerkt in 'Lyrik, Poesie, Poetry'. In deze cursussen hebben ze de plasticiteit van taal, vormen van literatuur, manieren van lezen en de bestudering ervan leren kennen. In de cursus ‘Geschichte der deutschen Literatur' gaat het om de ‘in kunst gevatte expressie' van tijdsgewrichten in de Duitse cultuur- en literatuurgeschiedenis, uitgaande van literaire en andere kunstwerken. Niet het type kunstwerk (de tekstsoort of de vorm), noch de historische feiten of de literaire periode (Barock of Klassik of Romantik), maar de contexten van het kunstwerk staan centraal. Die contexten zijn op voorhand niet vast te stellen: we moeten die telkens (re)construeren in onze relatie tot het kunstwerk. 
Wie de geschiedenis van de kunst en cultuur op wetenschappelijke wijze wil begrijpen, moet concepten ontwerpen, aan de hand waarvan bepaalde aspecten van het kunstwerk en contouren van de context zichtbaar worden. In het hoorcollege van ‘Geschichte der deutschen Literatur' volgen we de historische schetsen die David E. Wellbery en zijn collega's aanbieden in 'Eine neue Geschichte der deutschen Literatur'. In dat boek wordt telkens in korte teksten (ongeveer vijf bladzijden) een situatie in de Duitse cultuur geschetst. Het hoorcollege behandelt telkens zo'n schets en plaatst er vragen, kanttekeningen bij. In het bijbehorende werkcollege behandelen we literaire teksten en andere kunstwerken die een expressie zijn van belangrijke aspecten uit het behandelde tijdsgewricht. 


 
Niveau

Voorkennis
Duits op VWO-niveau/B2
Toetsinformatie

Bijzonderheden
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.

English: This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of German to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in German might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in Dutch or English. So for example, in case of an exam the questions are in German but you may answer them in Dutch or English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test German.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Mondeling
Weging100
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5