LET-DTCB109B
Kommunikation in Kultur und Gesellschaft
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB109B
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
S. Immers, MA
Overige cursussen docent
Coördinator
S. Immers, MA
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3-PER 4  (25-01-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student:
  • kan toelichten hoe het politieke systeem, het onderwijssysteem en het medialandschap van de Duitstalige landen zijn opgebouwd en welke demografische ontwikkelingen typerend zijn voor het hedendaagse Duitsland;
  • kan met betrekking tot de bovengenoemde thema’s verschillen en overeenkomsten tussen de Duitstalige landen en Nederland benoemen;
  • is bekend met Duitstalige (digitale) informatiebronnen en weet hoe hij informatie over een actueel landeskundliches thema kan verzamelen en evalueren;
  • kan in een korte mondelinge presentatie de kern van een actueel landeskundliches thema weergeven en hierover kritische discussievragen formuleren, waarbij correct en complex Duits (ERK-niveau C1) gehanteerd wordt;
  • kan de kenmerken van verschillende mondelinge en schriftelijke tekstsoorten zoals interview, brochure, nieuwsbericht etc. bepalen en deze kenmerken in zelf geproduceerde teksten omzetten;
  • kan in groepsverband een probleemstelling m.b.t. een landeskundliches thema formuleren en daarin hoofd- en bijzaken onderscheiden. Deze probleemstelling kan hij in een portfolio vanuit verschillende perspectieven voor een Duitstalig publiek uitwerken, waarbij de nadruk wordt gelegd op interculturele verschillen;
  • kan in het genoemde portfolio Duitse taalvaardigheid op ERK-niveau C1 aantonen;
  • kan in samenwerking met anderen een project plannen en op effectieve wijze uitvoeren;
  • is in staat om het groepswerk en zijn eigen bijdrage daaraan kritisch te evalueren.
Inhoud
In periode 1 en 2 hebben studenten Duitsland van dichtbij leren kennen. In de derde periode verbreden en verdiepen ze hun kennis door verschillende culturele onderwerpen te behandelen. De focus ligt op de volgende onderwerpen:

1) het politieke systeem;
2) het medialandschap;
3) het onderwijssysteem in vergelijking;
4) demografische veranderingen en de gevolgen daarvan.

Met behulp van authentiek schriftelijk en audiovisueel materiaal, kan de student zich een betere voorstelling maken van het leven in de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse samenleving en zal hij meer te weten komen over actuele debatten. Een ander doel is het aanleren van mondelinge en schriftelijke tekstuele vaardigheden en het vergoten van de communicatieve vaardigheden, ook met het oog op interculturele verschillen. Op deze manier bereidt de cursus studenten voor op hun buitenlandverblijf in het tweede studiejaar.
In periode 3 worden alle onderwerpen inhoudelijk gepresenteerd. Deze onderwerpen worden vervolgens verder uitgewerkt door de studenten in de werkcolleges in periode 4. Daar werkt men in groepen aan een intercultureel project waarbij een  ̶̶ mogelijk lokaal ̶̶  Nederlands of Duits-Nederlands onderwerp bij een Duitstalig publiek onder de aandacht wordt gebracht. Eerst inventariseren de studenten welke centrale vragen er rondom het onderwerp spelen. Ze zoeken antwoord op deze vragen door middel van gedetailleerd (bronnen)onderzoek en werken de verschillende dimensies en perspectieven van de probleemstelling nader uit. De resultaten worden aan het Duitstalige publiek gepresenteerd, waarbij rekening wordt gehouden met de communicatieve conventies die in de cursus zijn besproken.

 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.

Het leerdoel voor studenten die deze cursus in de luistertaalvariant volgen, is iets anders dan voor de bachelorstudenten, namelijk aan het einde van de cursus kan de student de resultaten van het eigen onderzoek schriftelijk weergeven.​ 

Voor studenten die deze cursus in de luistertaalvariant volgen, komt het leerdoel "kan in het genoemde portfolio Duitse taalvaardigheid op ERK-niveau C1 aantonen" te vervallen. 
Het leerdoel "kan in een korte mondelinge presentatie de kern van een actueel landeskundliches thema weergeven en hierover kritische discussievragen formuleren, waarbij correct en complex Duits (ERK-niveau C1) gehanteerd wordt" wordt voor luistertaalstudenten aangepast naar "kan in een korte mondelinge presentatie de kern van een actueel landeskundliches thema weergeven en hierover kritische discussievragen formuleren".
Voorkennis
Duits op VWO-niveau/B2.

Note for exchange students: you cannot take this course if your German proficiency level is not at least B2.

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Tatsachen über Deutschland
Auteur:M. Bischoff, E. Chauvistré, C. Kleis & J Wille,
Uitgever:Frankfurt a.M.: FAZIT Communication GmbH 2018
In overleg met docent
Aanvullende materialen worden later binnen Brightspace beschikbaar gesteld.

Werkvormen
At-home PER3 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging25
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk dossier
Weging25
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5