LET-DTCB112
Wie liest man Literatur?
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB112
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Docent
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Examinator
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student
  • de beginselen van het literatuurwetenschappelijke werk verrichten, waaronder gebruik maken van diverse zoeksystemen van bibliotheken zoals RU Quest en WorldCat en relevante digitale vakbibliotheken (b.v. Germanistik im Netz);
  • de conventies m.b.t. citaten, voet- en eindnoten en bibliograferen zoals uiteengezet in de ‘Leitfaden Zitieren’ correct hanteren;
  • literaire teksten vanuit wetenschappelijk perspectief lezen, waarbij de student de principes van de narratologie toepast;
  • het belang benoemen van methodisch werken in de literatuur- en cultuurwetenschap;
  • de uitgangspunten van actuele literatuurtheorieën zoals b.v. Hermeneutik en Strukturalismus uitleggen en deze theorieën toepassen op de Duitstalige literatuur;
  • in schriftelijke opdrachten abstract en correct taalgebruik hanteren en een samenhangende argumentatie opbouwen;
  • schriftelijke opdrachten met behulp van feedback zowel inhoudelijk als taalkundig verbeteren (cyclisch schrijven);
  • in grote mate van zelfstandigheid een tekstanalyse opstellen, waarbij de student een heldere probleemstelling formuleert, deelvragen afbakent en relevante bronnen gebruikt;
  • de resultaten van het eigen onderzoek schriftelijk en in correct Duits op minimaal ERK-niveau B2 weergeven.
Inhoud

Ongetwijfeld heb je voor school al eens een leesverslag geschreven en weet je dus wat een verteller is en hoe je de plot van een verhaal moet weergeven. In deze cursus gaan we een stap verder en onderzoeken we waarom we literaire teksten anders lezen dan krantenartikelen, handleidingen of verslagen. Wat maakt literatuur tot literatuur en hoe kunnen we er op een wetenschappelijke manier over praten?

In deze cursus leer je in periode 1 de basiskennis van de literatuuranalyse aan de hand van canonieke teksten uit de Duitse literatuur. Er wordt aandacht besteed aan de diverse genres (vooral proza en drama) en de belangrijkste narratologische begrippen: inhoud, thema, motieven, structuur, stijl, vertelperspectief en vertelmodi. Daarna zullen we teksten vanuit belangrijke literatuurtheorieën en analytische principes van de literatuurwetenschap bestuderen (o.a. de hermeneutiek, de receptietheorie, het structuralisme en de genderstudies. De literatuurtheorieën die aan de orde komen bieden ieder een andere visie op literatuur, maar allemaal hebben ze het doel om literatuur zo goed mogelijk te begrijpen. Bovendien helpen ze ons bij de interpretatie van literaire werken. Hoe dat gaat, is het onderwerp van de cursus in periode 2.
 

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.

Het laatste leerdoel voor studenten die deze cursus in de luistertaalvariant volgen, is iets anders dan voor de bachelorstudenten, namelijk aan het einde van de cursus kan de student de resultaten van het eigen onderzoek schriftelijk weergeven.​ 

English: This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of German to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in German might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in Dutch or English. So for example, in case of an exam the questions are in German but you may answer them in Dutch or English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test German.

The final learning goal of this course is altered for luistertaalstudents, namely "at the end of this course the student can present the results of their own research in written form.

Voorkennis
Duits op B2 niveau.

Note for exchange students: you cannot take this course if your German proficiency level is not at least B2.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Voor het begin van de cursus wordt de verplichte literatuur op Brightspace bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijke opdracht 1
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijke opdracht 2
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Opdrachten
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
V