LET-DTCB209
Unterhaltungsformen populärer Kultur
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB209
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Docent
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Examinator
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Hoor/Werkcollege
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus:
  • ken je de  belangrijkste  kenmerken  en  ontwikkelingen van de moderne Duitse media en kun je aangeven wat er onder het begrip 'populaire cultuur' is te verstaan;
  • heb je uitgebreide kennis centrale onderwerpen in de cultuurwetenschap en kun je deze kennis in eigen woorden en met de adequate begrippen weergeven;
  • heb je geleerd aan de hand van de besproken voorbeelden uit diverse Duitstalige media dit cultuuranalytische kader toe te passen op je eigen voorbeeldanalyse.
  • heb je geleerd de kennis, die je in het eerste deel hebt verworven, om te zetten in een eigen project dat voortbouwt op je voorbeeldanalyse.
  • heb je geleerd je project op adequate mondelinge en schriftelijke manier door een presentatie en een portfolio te verantwoorden.
  • heb je geleerd in een groep te werken en je werkzaamheden in teamverband te organiseren. Daar hoort ook bij dat je over je inbreng kunt reflecteren en aan kunt geven waar je sterke en zwakke kanten liggen en wat in het groepsproces verbeterd kan worden.
Inhoud
Populaire cultuur en massa media horen bij elkaar. Massa media zijn communicatiemiddelen die zowel voor het verspreiden van informatie worden gebruikt als ook voor 'Unterhaltung' resp. vermaak. We kennen en gebruiken ze allemaal: film, tv, internet, print media. Met de uitvinding van de boekdruk werden de print media (boeken, kranten, tijdschriften enz.)  h√©t medium van de massa communicatie. Pas in de 19e en 20e eeuw kwam met de fotografie, de film, de radio en de tv andere media erbij. Ondertussen heeft het internet een groot deel van de massa communicatie overgenomen.

De cursus biedt aan de hand van een aantal specifieke onderwerpen uit de Duitstalige context een inleiding in de hedendaagse cultuurwetenschap. We gaan uit van een literair voorbeeld en zullen van daaruit de populaire media verkennen. Literatuur als medium biedt een opstap voor de cultuurwetenschap, want daar gaat het o.a. om de analyse van culturele artefacten en praktijken. Hoort de literatuurwetenschap binnen een talenstudie tot de traditionele wetenschappelijke disciplines, zo benadert de cultuurwetenschap cultuur vanuit een breder perspectief (net zoals de economie, de politiek of techniek) als een apart systeem binnen de maatschappij. De analyse omvat diverse culturele fenomenen zoals taal, beelden, teksten (in het algemeen of als specifieke tekstsoorten), diverse media (comics, films enz.). De analyse is om die reden vaak inter- en transdisciplinair opgezet, dat wil zeggen dat er behalve het taal- en literatuurwetenschappelijk perspectief vaak nog andere wetenschappelijke invalshoeken erbij worden gehaald.

De cursus wil aanzetten tot discussie rond de dynamiek van de hedendaagse populaire cultuur en haar historische ontwikkeling. Hoofddoel is het ontwikkelen van een eigen visie op de populaire cultuur en het toepassen van deze visie op een voorbeeld tijdens het project werk in de tweede helft van de cursus. Studenten worden geacht actief deel te nemen aan de colleges, zeker in het tweede deel van de cursus waar het project werk centraal staat.
 
Niveau

Voorkennis
Duits op C1-niveau.

Note for exchange students: you cannot take this course if your German proficiency level is not at least C1.
Toetsinformatie
Periode 1 wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (40%).
Het cijfer voor periode 2 is gebaseerd op een schriftelijke eindopdracht (60%). 
Voorwaarde voor de toetsing in periode 2 is het inleveren van een portfolio met alle project opdrachten. 
Bijzonderheden
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursusco√∂rdinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Studiemateriaal wordt voor begin van de cursus via Brightspace bekendgemaakt.
Boek

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Assingment
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
6

Schriftelijke opdracht
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5