LET-DTCB227
Experimentierfeld: deutsche Sprache & Kultur
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB227
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.L.M. Sars
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student:
1. De stand en ontwikkeling van kennis en vaardigheden vanuit de startsituatie naar de eindsituatie als een leerproces analyseren [kennen, analyseren]
2. De gekozen leerinhouden in de vorm van kennis óver het onderwerp én vaardigheden ten aanzien van omgang met het onderwerp onderscheiden en in een geëigende context toepassen [kennen, onderscheiden, toepassen]
3. verschillende fasen in en benaderingswijzen van het leerproces onderscheiden [toepassen en analyse]
4. in een gesprek op een samenhangende manier de behandelde items in het portfolio en ervaringen tijdens het leerproces presenteren, be-reflecteren en bediscussiëren [toepassen, analyse en reflectie]
5. De student kan de in (4.) beschreven vaardigheden in adequaat Duits op C1+ niveau mondeling en schriftelijk verworden en het eigen taalniveau en lacunes realistisch evalueren. [toepassen, analyse en reflectie]

(NB: Genoemde leerdoelen in vierkante haken [] zijn verbonden met de eindtermen zoals weergegeven in het overzicht van de Eindkwalificatie van de opleiding BA-DTC).
Inhoud
De cursus bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten waarin de student zowel individueel feedback ontvangt alsook in werkgroepsetting een eigen specifiek gekozen leerproces ontwikkelt en presenteert, waarbij peer-feedback plaatsvindt. Eindproduct is een portfolio waarover de student een feedbackgesprek voert met de docenten/begeleiders.
Kern van de cursus is dat de student rondom een in overleg met de docenten/begeleiders gekozen thema zelf experimenteert met een gepersonaliseerd en praktisch leerproces, en daarbij onder begeleiding van de docenten duidelijke ontwikkelingen doormaakt ten aanzien van beoogde leerprestaties op het gebied van taalverwerving én taal- of cultuurwetenschap. Themakeuze en leerdoelen worden individueel afgestemd, maar werkwijze en fasen in het leerproces worden in groepsverband ontwikkeld en besproken.

In deze cursus is het de student zelf die zijn/haar specifieke leerdoelen en leerstrategieën in hoge mate bepaalt. De actuele kennis en vaardigheden op het gebied van Duitse Taal en Cultuur van de betreffende student zijn daarbij vertrekpunt; de door hem/haar in samenspraak met begeleiders te behalen resultaten gedurende het leerproces vormen het eindpunt. Het zelfstandig gepersonaliseerd leerproces is een experiment (Experimentierfeld): student X wil zijn/haar kennis en skills op het gebied van – bijvoorbeeld! –   het gebruik van hedendaagse Duitse social media * verbeteren. Hij/zij moet in samenspraak met de docenten aangeven wat hij/zij wil leren, welke strategieën hij/zij wil volgen om deze kennis én skills te verwerven én hoe hij/zij kan aantonen over de verworven kennis theoretisch en praktisch te beschikken.
De cursus heeft een welbepaalde plaats in het curriculum. Nadat de student in de propedeuse alle domeinen van het vakgebied heeft leren kennen, kan hij/zij eigen interesses en voorkeuren aangeven, maar óók vaststellen op welke gebieden lacunes bestaan. En omdat hij/zij inmiddels een basis heeft opgebouwd, is het mogelijk versneld een zelfstandig en individueel leerproces aan te gaan. Dienovereenkomstig dient de cursus niet alleen de wetenschappelijke ontwikkeling van de student, maar ook als voorbereiding op de (grotendeels) vrije studiekeuze tijdens de studie in het buitenland in het volgende semester en op de keuze van het onderwerp voor het bachelorwerkstuk.

* Andere voorbeelden:
- Studente Y wil haar inzicht in en actieve omgang met de Duitse toeristenindustrie verbeteren. Welke kennis en skills moet zij ontwikkelen en hoe kan ze dat op korte termijn bereiken?
- Student Z wil leren op journalistieke wijze up to date over Duitse politiek te berichten. Welke (basis)kennis en vaardigheden moet hij daartoe ontwikkelen?


Deelname: Er is uitdrukkelijk sprake van participatieplicht: er geldt aanwezigheidsplicht en er wordt een intensieve, actieve deelname van de student verwacht, zowel in de groepsdiscussie als in het geven van feedback aan medestudenten. De hoofdmoot echter is gelegen in de individuele actieve houding, de onderzoeks- en oefenhouding van de student: hij/zij wordt geacht aantoonbaar leerprocessen aan te gaan, zoals blijkt uit de toename van kennis, vaardigheden, ook in concrete producten.
 
Voorkennis
Duits op C1-niveau.
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Mondeling
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5