LET-EDU-GLTC04
Specialisatiecollege Latijnse Taal en Letterkunde
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-GLTC04
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Docent
B. Janssen, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingSamen met LET-HLCS-LS104

Ingangseisen: BA GLTC
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
- kun je het pensum accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
- kun je grammaticale en syntactische problemen in het pensum analyseren;
- kun je kritisch reflecteren op vorm, inhoud en literaire technieken van de pensumtekst in het licht van de commentaren en de wetenschappelijke literatuur;
- heb je kritisch gereflecteerd op de historische en politieke context en de verschillende interpretaties van de pensumtekst;
- heb je in een van de werkcolleges een kritisch-analytische bespreking gegeven van de secundaire literatuur en de klassikale discussie daarover geleid.
- voor de studenten in de Edu-Ma :
heb je je bekwaamd in onderzoek ten behoeve van educatie en hiervan verslag gedaan in een of meerdere schriftelijke producten.
- voor de studenten in de MA OHS :
heb je een onderzoekvraag rond het thema van de cursus ontwikkeld en uitgewerkt in een onderzoekspaper, en
heb je de inhoud van het onderzoekspaper vertaald voor een breder publiek.
- voor de studenten in de HLCS-MA:
kun je je eigen inzichten, gecombineerd met inzichten uit de secundaire literatuur, op wetenschappelijke wijze verwerken in een Engelstalig onderzoekspaper, en
heb je een ‘reflective report’ van 1000 worden over de cursus geschreven en over dat rapport een gesprek van 10 minuten gevoerd met de cursusdocent.
 
Inhoud

Ieder jaar staat een andere schrijver c.q. tekst, genre of thema in de Latijnse literatuur centraal, waarbij de teksten in de brontaal worden gelezen en we discussiëren over kwesties in de wetenschappelijke literatuur rond het gekozen onderwerp; daarnaast schrijf je een werkstuk dat te maken heeft met het onderwerp van de cursus.
            In 2023-2024 staat het genus demonstrativum centraal. Dat wordt vaak gezien als louter franje en opsmuk, maar lopende onze reeks zal blijken dat teksten van dit genre juist cruciaal zijn voor ons begrip van de Romeinse beschaving. We zien normen en waarden en het gevoel voor de tijdgeest opduiken in scheld- en lofredevoeringen van Cicero en Plinius, maar ook in een donderpreek. Het onderwijs komt aan bod in de declamatie van de arme man die graag wil worden gefolterd, en voor speelsheid maken we een uitstapje naar het Grieks van Dio Chrysostomos. Tijdens de werkcolleges in periode 3 zullen  per college aan de hand van geselecteerde secundaire literatuur vraagstukken rond de interpretatie van de betreffende tekst worden besproken.  
            In periode 3 volgen na het inleidend college zes werkcolleges van 3 uur waarin de tekst wordt gelezen en telkens andere aspecten van het wetenschappelijk onderzoek bestudeerd worden. Ieder student geeft in de loop van periode 3 één keer een kritisch-analytische bespreking van de opgegeven secundaire literatuur cq. de tekstkritiek en leidt de klassikale discussie daarover (presentatie). De werkcolleges van periode 3 worden afgesloten met een schriftelijk tentamen (na periode 3) over alle behandelde stof.  In periode 4 werken de studenten aan hun onderzoekspaper en vinden gezamenlijke work-in-progress sessies plaats waarin de vooortgang van de onderzoekspapers wordt besproken. Als onderdeel van het werkstuk wordt tevens een beknopte versie gemaakt voor een breed publiek, b.v. in de vorm van een wikipedia-pagina of een tegenbetoog.
            De studielast is gelijk verdeeld over de twee perioden (2 x 5 ec). Actieve deelname van alle studenten in alle werkcolleges is een voorwaarde voor toelating tot het tentamen c.q. het verkrijgen van een beoordeling van het werkstuk.


.
Niveau
MA
Voorkennis
BA GLTC of equivalent (mits goedgekeurd door de examencommissie)
Bachelor GLTC.

Note for exchange students: you cannot take this course if your English proficiency level is not at least B2 (TOEFL, IELTS, TOEIC or Cambridge). A statement from your home university won't be accepted.
Toetsinformatie
Deze cursus wordt gedifferentieerd aangeboden aan drie groepen studenten: Educatieve masterstudenten GLTC (EduMa), masterstudenten Oudheidstudies (OHS) en studenten Research Master HLCS-Literary Studies. Voor alle drie de groepen studenten is het schriftelijk tentamen (40 %) en de wetenschappelijke presentatie (10%) gelijk. Binnen het onderdeel “werkstuk” (35%) wordt echter gedifferentieerd met het oog op de onderzoeksontwikkeling cq. voorbereiding op de onderwijspraktijk van de individuele student (15% - zie de leerdoelen van de cursus). .
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Syllabus
Een syllabus met primaire teksten en achtergrondmateriaal wordt vóór aanvang van de colleges ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging10
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Werkstuk
Weging35
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Valorisatie
Weging15
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5