LET-GESB2216
Themacollege Van Rembrandts snor tot het bed van Tracey Emin. Visuele cultuur en gender, 1500-2000.
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB2216
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Coördinator
dr. J. Roelens
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Roelens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Roelens
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J. Roelens
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus ben je in staat om:
  • Visuele bronnen correct te interpreteren en deze te implementeren binnen het historisch onderzoek;
  • genderhistorische inzichten te koppelen aan visueel bronnenmateriaal
  • zelfstandig relevante historiografie rond een historisch thema te zoeken, selecteren en verwerken;
  • uit literatuur opgedane kennis en inzichten met betrekking tot het thema van dit college toe te passen in je eigen historisch onderzoek;
  • onder begeleiding van de docent relevant bronnenmateriaal te zoeken, selecteren, contextualiseren en interpreteren op een methodisch verantwoorde wijze;
  • binnen het aangereikte thema een relevante, goed afgebakende onderzoeksvraag op te stellen;
  • onder begeleiding van de docent deze onderzoeksvraag te beantwoorden in de vorm van een wetenschappelijk betoog, opgesteld in correct Nederlands en voorzien van een heldere argumentatiestructuur en adequate annotatie;
  • op een overtuigende wijze mondeling verslag te doen van je werkzaamheden;
  • adequaat feedback te geven op de argumentatie en het betoog van medestudenten en, mede aan de hand van het schrijfdossier, feedback op je eigen werk te verwerken.
Inhoud
In het themacollege doorlopen studenten de gehele onderzoekscyclus door vanuit een aangereikt thema het wetenschappelijke debat in kaart te brengen, een onderzoeksvraag te formuleren, bronnen en literatuur te analyseren en interpreteren op een methodisch verantwoorde wijze, de onderzoeksvraag te beantwoorden en hier in de vorm van een in correct Nederlands opgesteld wetenschappelijk betoog verslag van te doen. De thema's vloeien vaak voort uit het eigen onderzoek van de docenten. Het werkstuk maakt onderdeel uit van het schrijfdossier.

In de 20ste eeuw zijn historici en kunsthistorici er zich steeds meer bewust van geworden dat tekeningen, schilderijen en andere visuele bronnen representaties bieden van gangbare mentaliteiten binnen een samenleving. Dit is met name het geval bij gegenderde representaties van mannen en vrouwen, van lichamen, seksualiteit, schoonheidsidealen, rolpatronen, enzovoort. Van Rembrandts snorretje tot Frida Kahlo’s unibrow, van achttiende-eeuwse pornografie tot artistieke reclamecampagnes uit de Belle époque, van het Melkmeisje tot de Rokeby Venus, allemaal vertellen ze (on)bewust iets over de verwachtingspatronen die samenlevingen koppelen aan een bepaalde sekse, over wat het in bepaalde periodes en plaatsen betekende om ‘man’ of ‘vrouw’ te zijn.
 
Aan de hand van een brede reeks casussen uit verschillende tijdvakken leer je in deze cursus hoe je als historicus 1) op een methodologisch onderbouwde manier gebruik kunt maken van visuele bronnen in het algemeen, en 2) hoe je op een doordachte manier genderhistorische inzichten kunt toepassen op de analyse van visuele bronnen en de teksten die deze bronnen omringen: van Michelangelo’s homo-erotische poëzie tot vernietigende krantenrecensies van Manets ‘Le déjeuner sur l’herbe’. We stellen ons – onder andere – vragen als: waarom bevat de westerse kunstcanon zoveel minder vrouwelijke dan mannelijke kunstenaars? Hoe beïnvloedt de genderidentiteit van kunstenaars/ opdrachtgevers/ toeschouwers de perceptie van visuele bronnen? Hoe wordt ‘ideale’ mannelijkheid en vrouwelijkheid verbeeld en verspreid doorheen verschillende kunststromingen? Wat gebeurt er met individuen die niet binnen die normatieve kaders vallen? Wat is queer art? Hoe zijn de visies op naakt in de kunst geëvolueerd doorheen de tijd? Hoe bepalen onze huidige genderopvattingen onze omgang met beelden uit het verleden die andere ideeën uitdragen? Na een gezamenlijke bespreking van de historiografie en methodologie zet je een individueel onderzoeksproject op, uitmondend in een individueel onderzoekswerkstuk.  
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Toelating themacollege B2 en B3 indien de cursussen die onderdeel uitmaken van de leerlijn schrijf- en onderzoeksvaardigheden succesvol afgerond zijn: RADAr: Academische taalvaardigheid (NB: vóór 2020-2021 viel taaltoets onder Globalisering óf Mentoraat), Mentoraat en studievaardigheden, Historisch Werkstuk.
Zie ook Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2021-2022 voor volledige regeling.

Verplicht materiaal
Reader
Titel:Van Rembrandts snor tot het bed van Tracey Emin. Reader ter inleiding tot visuele cultuur en gendergeschiedenis
Auteur:Jonas Roelens (red.)

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Presentatie
Weging30
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Paper
Weging70
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5