LET-GESB3212
Thematic Seminar The wealth of water: The water supply of Mediterranean cities in Antiquity and the Middle Ages
Course infoSchedule
Course moduleLET-GESB3212
Credits (ECTS)10
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; History;
Lecturer(s)
Lecturer
prof. dr. M.L.M. van Berkel
Other course modules lecturer
Examiner
dr. N. de Haan
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. N. de Haan
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. N. de Haan
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. N. de Haan
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 1-PER 2  (31/08/2020 to 24/01/2021)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van deze cursus ben je in staat om:
  • zelfstandig relevante historiografie rond een historisch thema te zoeken, selecteren en verwerken;
  • uit literatuur opgedane kennis en inzichten met betrekking tot het thema van dit college toe te passen in je eigen historisch onderzoek;
  • onder begeleiding van de docent relevant bronnenmateriaal te zoeken, selecteren, contextualiseren en interpreteren op een methodisch verantwoorde wijze;
  • binnen het aangereikte thema een relevante, goed afgebakende onderzoeksvraag op te stellen;
  • onder begeleiding van de docent deze onderzoeksvraag te beantwoorden in de vorm van een wetenschappelijk betoog, opgesteld in correct Nederlands en voorzien van een heldere argumentatiestructuur en adequate annotatie;
  • op een overtuigende wijze mondeling verslag te doen van je werkzaamheden;
  • adequaat feedback te geven op de argumentatie en het betoog van medestudenten en, mede aan de hand van het schrijfdossier, feedback op je eigen werk te verwerken.
Content
Water is een primaire levensbehoefte, de bron des levens. Dat was in het verleden niet anders dan nu. De omgang met water biedt dan ook een prisma om zicht te krijgen op een historische samenleving, groot of klein, kort of lang geleden. Overal en altijd immers, moet de beschikbaarheid van drinkwater worden gewaarborgd. In droge gebieden is landbouw van irrigatie afhankelijk, terwijl elders de gevaren van te veel water het hoofd moeten worden geboden. Dat vergt kapitaal, organisatie, techniek en ervaring. Ook uitwisseling van kennis (‘knowledge transfer’) speelt vaak een rol. Hoe al die factoren zich tot elkaar verhouden kan per situatie verschillen, maar er zijn ook patronen en vormen van continuïteit aan te wijzen.

In dit Themacollege richten we ons op de watervoorziening in de Mediterrane wereld van Oudheid en Middeleeuwen in diachroon perspectief. Wie gaf opdracht tot de bouw van grootschalige bouwprojecten zoals waterleidingen (aquaducten), dijken en dammen? Hoe werden de bouw en het  onderhoud ervan gefinancierd en georganiseerd? Hoe was toegang tot en verdeling van water geregeld, en wat deed men bij schaarste? Welke bronnen (teksten, inscripties, materiële cultuur) bieden inzicht in ideeën over bijvoorbeeld reinheid en hygiëne, gezondheid en genezing, of vertoon van macht of luxe? Welke religieuze noties, tot slot, waren verbonden met ‘water’, en aan welke culturele praktijken kunnen we dat aflezen? Dit zijn allemaal aspecten die direct met water werden geassocieerd, in een wereld waarin water niet als vanzelfsprekend uit de kraan kwam.

In het themacollege doorlopen studenten de gehele onderzoekscyclus door vanuit een aangereikt thema het wetenschappelijke debat in kaart te brengen, een onderzoeksvraag te formuleren, bronnen en literatuur te analyseren en interpreteren op een methodisch verantwoorde wijze, de onderzoeksvraag te beantwoorden en hier in de vorm van een in correct Nederlands opgesteld wetenschappelijk betoog verslag van te doen. De thema's vloeien vaak voort uit het eigen onderzoek van de docenten. Het werkstuk maakt onderdeel uit van het schrijfdossier.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Assumed previous knowledge
Toelating tot het themacollege B2 en B3 onder de voorwaarde dat de volgende cursussen, die onderdeel uitmaken van de leerlijn schrijf- en onderzoeksvaardigheden, succesvol zijn afgerond: Mentoraat en studievaardigheden, Oudheid 1 en 2, Nieuwe Tijd 1 en 2, Middeleeuwen 1 en 2, Nieuwste Tijd 1 en 2, Globalisering, Nederlandse Geschiedenis, eerstejaars werkstuk en Wijsgerige Reflectie:Geschiedfilosofie.
Zie OER 2020-2021 voor volledige regeling.

Required materials
Articles
Per college / onderwerp een selectie van artikelen en/of hoofdstukken uit boeken die via Brightspace worden bekend gemaakt.
Title:Teksten
Publisher:Vermelding in cursushandleiding
Book
Title:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Author:J. Kamp et al.
Publisher:Amsterdam University Press, 2016

Instructional modes
Seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Presentation
Test weight30
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Paper
Test weight70
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5