LET-GESB3212
Themacollege De weelde van water: de watervoorziening van mediterrane steden in de oudheid en middeleeuwen
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB3212
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Docent
prof. dr. M.L.M. van Berkel
Overige cursussen docent
Examinator
dr. N. de Haan
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. de Haan
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. N. de Haan
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N. de Haan
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus ben je in staat om:
  • zelfstandig relevante historiografie rond een historisch thema te zoeken, selecteren en verwerken;
  • uit literatuur opgedane kennis en inzichten met betrekking tot het thema van dit college toe te passen in je eigen historisch onderzoek;
  • onder begeleiding van de docent relevant bronnenmateriaal te zoeken, selecteren, contextualiseren en interpreteren op een methodisch verantwoorde wijze;
  • binnen het aangereikte thema een relevante, goed afgebakende onderzoeksvraag op te stellen;
  • onder begeleiding van de docent deze onderzoeksvraag te beantwoorden in de vorm van een wetenschappelijk betoog, opgesteld in correct Nederlands en voorzien van een heldere argumentatiestructuur en adequate annotatie;
  • op een overtuigende wijze mondeling verslag te doen van je werkzaamheden;
  • adequaat feedback te geven op de argumentatie en het betoog van medestudenten en, mede aan de hand van het schrijfdossier, feedback op je eigen werk te verwerken.
Inhoud
Water is een primaire levensbehoefte, de bron des levens. Dat was in het verleden niet anders dan nu. De omgang met water biedt dan ook een prisma om zicht te krijgen op een historische samenleving, groot of klein, kort of lang geleden. Overal en altijd immers, moet de beschikbaarheid van drinkwater worden gewaarborgd. In droge gebieden is landbouw van irrigatie afhankelijk, terwijl elders de gevaren van te veel water het hoofd moeten worden geboden. Dat vergt kapitaal, organisatie, techniek en ervaring. Ook uitwisseling van kennis (‘knowledge transfer’) speelt vaak een rol. Hoe al die factoren zich tot elkaar verhouden kan per situatie verschillen, maar er zijn ook patronen en vormen van continuïteit aan te wijzen.

In dit Themacollege richten we ons op de watervoorziening in de Mediterrane wereld van Oudheid en Middeleeuwen in diachroon perspectief. Wie gaf opdracht tot de bouw van grootschalige bouwprojecten zoals waterleidingen (aquaducten), dijken en dammen? Hoe werden de bouw en het  onderhoud ervan gefinancierd en georganiseerd? Hoe was toegang tot en verdeling van water geregeld, en wat deed men bij schaarste? Welke bronnen (teksten, inscripties, materiële cultuur) bieden inzicht in ideeën over bijvoorbeeld reinheid en hygiëne, gezondheid en genezing, of vertoon van macht of luxe? Welke religieuze noties, tot slot, waren verbonden met ‘water’, en aan welke culturele praktijken kunnen we dat aflezen? Dit zijn allemaal aspecten die direct met water werden geassocieerd, in een wereld waarin water niet als vanzelfsprekend uit de kraan kwam.

In het themacollege doorlopen studenten de gehele onderzoekscyclus door vanuit een aangereikt thema het wetenschappelijke debat in kaart te brengen, een onderzoeksvraag te formuleren, bronnen en literatuur te analyseren en interpreteren op een methodisch verantwoorde wijze, de onderzoeksvraag te beantwoorden en hier in de vorm van een in correct Nederlands opgesteld wetenschappelijk betoog verslag van te doen. De thema's vloeien vaak voort uit het eigen onderzoek van de docenten. Het werkstuk maakt onderdeel uit van het schrijfdossier.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Toelating themacollege B2 en B3 indien de cursussen die onderdeel uitmaken van de leerlijn schrijf- en onderzoeksvaardigheden succesvol afgerond zijn: RADAr: Academische taalvaardigheid (NB: vóór 2020-2021 viel taaltoets onder Globalisering óf Mentoraat), Mentoraat en studievaardigheden, Historisch Werkstuk.
Zie ook Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2021-2022 voor volledige regeling.

Verplicht materiaal
Artikelen
Per college / onderwerp een selectie van artikelen en/of hoofdstukken uit boeken die via Brightspace worden bekend gemaakt.
Titel:Teksten
Uitgever:Vermelding in cursushandleiding
Boek
Titel:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.
Uitgever:Amsterdam University Press, 2016

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Presentatie
Weging30
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Paper
Weging70
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5