LET-GESB3213
Themacollege Catch me if you can. Biografieën in het historisch onderzoek.
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB3213
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
L.H.B. Nissen, MA
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.F. Petterson
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.F. Petterson
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A.F. Petterson
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.F. Petterson
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus ben je in staat om:
  • zelfstandig relevante historiografie rond een historisch thema te zoeken, selecteren en verwerken;
  • uit literatuur opgedane kennis en inzichten met betrekking tot het thema van dit college toe te passen in je eigen historisch onderzoek;
  • onder begeleiding van de docent relevant bronnenmateriaal te zoeken, selecteren, contextualiseren en interpreteren op een methodisch verantwoorde wijze;
  • binnen het aangereikte thema een relevante, goed afgebakende onderzoeksvraag op te stellen;
  • onder begeleiding van de docent deze onderzoeksvraag te beantwoorden in de vorm van een wetenschappelijk betoog, opgesteld in correct Nederlands en voorzien van een heldere argumentatiestructuur en adequate annotatie;
  • op een overtuigende wijze mondeling verslag te doen van je werkzaamheden;
  • adequaat feedback te geven op de argumentatie en het betoog van medestudenten en, mede aan de hand van het schrijfdossier, feedback op je eigen werk te verwerken.
Inhoud
In het themacollege doorlopen studenten de gehele onderzoekscyclus door vanuit een aangereikt thema het wetenschappelijke debat in kaart te brengen, een onderzoeksvraag te formuleren, bronnen en literatuur te analyseren en interpreteren op een methodisch verantwoorde wijze, de onderzoeksvraag te beantwoorden en hier in de vorm van een in correct Nederlands opgesteld wetenschappelijk betoog verslag van te doen. De thema's vloeien vaak voort uit het eigen onderzoek van de docenten. Het werkstuk maakt onderdeel uit van het schrijfdossier.

Biografieën voeren al decennialang de lijstjes aan van de meest verkochte non-fictie in boekenwinkels. Heel wat mensen blijken geïnteresseerd in de levens van prominente figuren en lezen graag over hun (verborgen) doen en laten. Het kan dan gaan om levensbeschrijvingen van vorsten of politici, maar ook van kunstenaars, schrijvers, wetenschappers, sporters, muzikanten, of internationale celebrities.  Ondanks (of misschien wel juist vanwege) die grote populariteit, heeft de academische wereld het altijd moeilijk gehad om biografisch onderzoek te erkennen als een volwaardige subdiscipline. Nog steeds stellen heel wat historici zich de vraag of een biografische studie überhaupt wel ‘wetenschappelijk’ kan zijn.

Om die kritiek te counteren, hebben biografen de afgelopen twee decennia geprobeerd om beter te reflecteren op hun methode. Dat deden ze onder meer door theoretische concepten uit andere disciplines in hun werk te introduceren, zoals uit de microhistory en de sociale wetenschappen. Die aanpak heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Tegenwoordig zijn steeds meer historici bereid hun mening over biografisch onderzoek bij te stellen. Een aantal onder hen benadrukt nu dat biografieën een cruciale bijdrage kunnen leveren aan onze kennis over de geschiedenis en de maatschappij in het algemeen. Sommigen spreken om die reden zelfs van een 'biografische turn’ in de humane wetenschappen, al is lang niet iedereen het daarmee eens.

In dit themacollege onderzoeken we hoe biografen grip proberen te krijgen op de (historische) persoon die hen fascineert. We verkennen de methodes die zij tot hun beschikking hebben en welke narratieve vormen zij gebruiken om hun verhaal te vertellen. Op welke manier draagt het bestuderen van de levensloop van één persoon bij aan een beter begrip van de geschiedenis? Biografieën hebben vaak beroemdheden als onderwerp, maar kunnen ook onbekende of ‘vergeten’ personen uit de geschiedenis een stem geven. De voorbeelden in dit college zijn afkomstig uit diverse onderzoeksvelden en bestrijken de vroegmoderne periode tot en met de twintigste eeuw. Aan de hand van een eigen bronnenonderzoek sluiten jullie het college af met een eigen biografisch paper.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Toelating themacollege B2 en B3 indien de cursussen die onderdeel uitmaken van de leerlijn schrijf- en onderzoeksvaardigheden succesvol afgerond zijn: RADAr: Academische taalvaardigheid (NB: vóór 2020-2021 viel taaltoets onder Globalisering óf Mentoraat), Mentoraat en studievaardigheden, Historisch Werkstuk.
Zie ook Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2021-2022 voor volledige regeling.

Verplicht materiaal
Artikelen
Zie Brightspace
Boek
Titel:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.
Uitgever:Amsterdam University Press, 2016

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Presentatie
Weging30
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Paper
Weging70
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5