LET-GESM4107
Leeslijst Geschiedenis en Actualiteit
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4107
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Docent
dr. D.B.G.W. Lyna
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.J. de la Porte
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.J. de la Porte
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. E.J. de la Porte
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.J. de la Porte
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus ben je in staat om:
 1. de hoofdlijnen van de in de literatuur besproken historische ontwikkelingen en fenomenen te benoemen en problematiseren. 
 2. de in de literatuur besproken methodische vraagstukken te benoemen en te problematiseren. 
 3. de belangrijkste ontwikkelingen, controverses en scholen binnen de bestudeerde literatuur en de plaats ervan binnen de bredere historiografie uiteen te zetten. 
 4. de literatuur in verbinding te brengen met de belangrijkste concepten in en perspectieven op de bredere thematiek van Geschiedenis & Actualiteit.
 5. daarover zowel mondeling als schriftelijk verslag te doen.
Inhoud
De studenten van de februari-instroom van de master Geschiedenis & Actualiteit bestuderen in dit vak zelfstandig een literatuurlijst van ca. 600 pagina's, schrijven hierover een beknopt verslag, waarna zij een mondeling tentamen afleggen dat wordt afgenomen door de docent die de lijst heeft samengesteld.

De studenten krijgen in principe de leeslijst "De ‘postcolonial archival turn’ en het koloniale verleden van Nederland", die aansluit bij de bredere thematiek van de master Geschiedenis en Actualiteit. Aanpassingen aan de lijsten of zelf samengestelde lijsten zijn niet toegestaan.  

Na inschrijving contacteert de student de coördinator en leest de student zelfstandig de aangereikte literatuur. In overleg komen de student en docent tot een tentamendatum en een moment waarop de student zijn/haar verslag inlevert (ca. twee weken voor de tentamendatum). Het leesverslag zelf (1500 woorden) voldoet aan de gebruikelijke criteria voor een geannoteerd academisch werkstuk (opbouw, argumentatie, grammatica, spelling, annotatie etc.). Het is geen samenvatting, maar eerder een status quaestionis – een poging om de verschillende auteurs en publicaties te contextualiseren en in de historiografie te plaatsen. Het verslag wordt niet becijferd, maar vervult twee belangrijk functies: 
1) Het verslag stelt de docent in staat om vast te stellen of de student voldoende inzicht in de materie heeft om met succes op te kunnen gaan voor het mondelinge tentamen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt het tentamen uitgesteld. 
2) Tijdens het tentamen fungeert het verslag als leidraad voor de bespreking van de literatuur.  

Omvang:        Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de geselecteerde literatuur en de verhouding tussen artikelen en (delen van) monografieën kan de omvang van de lijst variëren van ca. 500 tot ca. 700 blz. Elke literatuurlijst sluit inhoudelijk aan bij de thematiek van Geschiedenis en Actualiteit. In sommige gevallen is de verbinding meer methodisch, in andere gevallen meer thematisch.  
Literatuur:  Elke leeslijst op Brightspace omvat zowel een korte toelichting als handreiking voor de bestudering en het leesverslag als ook de volledige bibliografische gegevens van alle opgegeven titels. 

Toetsing:       Het mondelinge tentamen op basis van het leesverslag duurt 30 min. Bij een onvoldoende heeft de student recht op één herkansing in het lopende studiejaar. 
Criteria:         Zowel bij het lezen van het verslag als bij het afnemen van het tentamen gaat de docent uit van de volgende criteria: 
 1. Kennis van de hoofdlijnen van de in de literatuur besproken historische ontwikkelingen en fenomenen. 
 2. Inzicht in de in de literatuur besproken methodische vraagstukken. 
 3. Inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, controverses en scholen binnen de bestudeerde literatuur en de plaats ervan binnen de bredere historiografie. 
 4. Het vermogen om de literatuur in verbinding te brengen met de insteek, de gehanteerde concepten en perspectieven van Geschiedenis en Actualiteit.      
Stappenplan voor literatuurstudie en leesverslag
 1. Verzamel informatie over alle auteurs: wikipedia, encyclopedieën, websites van instituten e.d. Let ook op andere publicaties van dezelfde auteur, bijv. via de UB, Historical Abstracts, WorldCat en JSTOR.
 2. Verzamel informatie over de opgegeven publicaties, bijv. via recensies. Vergeet hierbij H-Net niet, een grote collectie langere (vaak historiografische) recensies.
 3. Bepaal een strategische volgorde bij het studeren: Is er een historiografische sleutelpublicatie bij? Is het beter om het verloop van het debat te volgen en met de oudste publicaties te beginnen?
 4. Maak van alle publicaties samenvattingen, bij voorkeur met kanttekeningen als je tijdens het lezen bijv. verbindingen met andere publicaties constateert. (Vuistregel: samenvatting niet langer dan 5% van het origineel). 
 5. Maak tijdens het bestuderen van de literatuur een overzicht met belangrijke thema’s, theses, controverses, scholen en ontwikkelingsfasen in de literatuur over het onderwerp. 
 6. Neem daarna rustig de tijd om dit overzicht de doordenken. Schrijf daarna op deze basis het leesverslag. Maak hierbij gebruik van de relevante informatie uit de stappen a. en b. Houd het aantal voetnoten beperkt en formuleer beknopt maar helder. 
 


 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5