LET-GESM4205
Het politieke krachtenveld
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4205
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Coördinator
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. van Veen
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3  (31-01-2022 t/m 10-04-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De onderstaande leerdoelen verwerf je door middel van zelfstudie en tijdens de werkcolleges door middel van oefening onder begeleiding van de docent en interactie met je medestudenten.

Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • het krachtenveld rond parlement en regering, gevormd door georganiseerde burgers, sociale bewegingen, belangenorganisaties, media, lobbyisten etcetera te benoemen en kritisch te beschouwen;
  • deze complexiteit van het krachtenveld en de hieruit voortvloeiende gelaagdheid van politieke besluitvormingsprocessen te analyseren;
  • mondeling en schriftelijk te reflecteren op de relevante theorievorming over het krachtenveld;
  • mondeling en schriftelijk te reflecteren op het feit dat dit krachtenveld, en daarmee de relatie tussen regering, parlement en de omliggende spelers, naar tijd en thema steeds verandert;
  • opbouwende feedback te geven, ontvangen en verwerken in de context van gezamenlijke opdrachten met medestudenten en in individueel werk;
  • op een overtuigende manier je onderzoek mondeling te presenteren;
  • op basis van eigen inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en de bestudering van wetenschappelijke literatuur met medestudenten discussiëren en eigen standpunten helder te communiceren en beargumenteren.
Inhoud
In de cursus Krachtenveld van politiek en parlement ligt het accent op een toegepaste wetenschappelijke verkenning van het politiek-bestuurlijke krachtenveld rondom het klassieke machtscentrum van regering en parlement. Uitgediept zal worden hoe dit machtscentrum in heden en verleden de invloed ondergaat van een veel breder krachtenveld van politiek-bestuurlijke organen (zoals bijvoorbeeld de Hoge Colleges van Staat en de SER), maatschappelijke belangenbehartigers (zoals bijvoorbeeld de vakbonden, de media en sociale bewegingen) en supranationale instituties (zoals van de EU maar ook van de Raad van Europa). Welke ontwikkeling en continuïteit is zichtbaar in de positie van regering en volksvertegenwoordiging? Is er sprake van een ‘decline of parliament' en een ‘verplaatsing van de politiek', zoals door sommigen betoogd? Kunnen we, sinds de realisatie van de Europese Unie, eigenlijk niet beter spreken van een ‘dubbele' democratie? We beginnen voor de beantwoording van deze vragen  bij het centrum van het staatsbestel - de volksvertegenwoordiging - en vervolgen onze tocht door het krachtenveld dat haar omringt. Geanalyseerd wordt hoe 'the powers that be' naar tijd en thema kunnen variëren, maar altijd resulteren in een complex en gelaagd politiek besluitvormingsproces waarnaar we kritisch moeten leren kijken. Wie probeert wanneer invloed uit te oefenen en met welk effect? 

Dit is een intensieve reeks colleges met diverse werkvormen, afgewisseld met gastcolleges van ervaringsdeskundigen uit het krachtenveld. Studenten participiëren actief in deze colleges door te discussiëren over de stand van het huidige krachtenveld. Ter voorbereiding verdiepen zij zich in historische en theoretische literatuur.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Reader
Uitgever:Dictatencentrale

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Paper 1 (historische beschouwing)
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Paper 2 (journalistiek artikel)
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5