LET-KGB1210
De visuele cultuur van de Renaissance
Cursus informatieRooster
CursusLET-KGB1210
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Kunstgeschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. V. Manuth
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus kan de student

1. de belangrijkste kunstwerken uit de westerse kunstgeschiedenis voor de behandelde periode herkennen, benoemen, beschrijven, analyseren en kritisch duiden in relatie tot hun historische context.
2. deze kunstwerken onderling vergelijken, zowel op het vlak van hun formele kwaliteiten als op het vlak van hun relatie tot de tijd waarin zij gemaakt zijn.
3. demonstreren dat kunsthistorische kennis afhankelijk is van methodes en benaderingswijzen die sterk aan verandering onderhevig kunnen zijn en tot heel verschillende resultaten kunnen leiden.
4. de grondbeginselen van de methoden en vaardigheden van kunsthistorisch onderzoek toepassen.
5. onder begeleiding een door de docent aangedragen vraagstuk uit de kunstgeschiedenis analyseren en beschrijven met behulp van door de docent beschikbaar gestelde literatuur en richtvragen.
6. literatuur aan de hand van opdrachten op kritische wijze beoordelen en verklaren en daarvan in een correcte en helder gestructureerde taal mondeling en schriftelijk verslag uitbrengen.

Leerdoelen 1, 2 en 3 betreffen de hoorcolleges; 1, 2, 3, 4, 5 en 6 betreffen de werkcolleges.
Deze cursus draagt bij aan de eindkwalificaties 1, 2 en (aspecten van) eindkwalificaties 3, 4 en 5 van de Bacheloropleiding Kunstgeschiedenis. Deze eindkwalificaties zijn te vinden in de studiegids van de Bacheloropleiding Kunstgeschiedenis.
 
Inhoud
De cursus behelst een overzicht van de geschiedenis van de beeldende kunst van de Europese vijftiende en zestiende eeuw. Deze periode onderscheidt zich door de verschillende kunst- en cultuurhistorische stromingen die toen naast elkaar hebben bestaan. In Italië manifesteert zich aan het begin van de vijftiende eeuw een alomvattende belangstelling voor de klassieke oudheid en een besef van het aanbreken van een nieuwe tijd, die doorgaand met de term renaissance wordt aangeduid. Ook elders in Europa deden zich opvallende vernieuwingen voor in de beeldende kunst, zoals de verbluffende gedetailleerdheid van de kunst van de vijftiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden, waarvan men zich kan afvragen of die een breuk met, dan wel een culminatie van de middeleeuwse traditie vormt. In de zestiende eeuw verspreiden zich het op de klassieken geïnspireerde gedachtengoed en de bijbehorende vormentaal door heel Europa. Naast deze kwesties van periodisering zullen vragen naar materiaal en artistieke stijl, voorstelling en functie aan de orde komen.  Naast overzichtscolleges en werkcolleges, worden colleges aangeboden waarin telkens één kunstwerk dat tot de canon van de kunstgeschiedenis behoort, centraal staat en als casus wordt uitgediept. Verschillende kunstvormen (schilderijen, sculptuur, bouwwerken, tekenkunst etc.) komen hierbij aan de orde.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Artikelen
Andere te bestuderen teksten worden in de studiehandleiding vermeld.
Boek
Het handboek van Gardner is in veel verschillende edities verschenen. Wij gebruiken de 15de editie in twee delen ISBN: 978-1-305-63394-0 (deel 1) en 978-1-305-64505-9 (deel 2). Iets oudere edities zijn bruikbaar (let wel op de ondertitel 'Western perspective') maar hebben vaak een andere hoofdstukindeling en paginanummering, en wellicht ook tekstuele afwijkingen.
Titel:Gardner's Art Through the Ages. The Western Perspective, 2 delen
Auteur:Fred S. Kleiner
Uitgever:Cengate Learning
Druk:15

Werkvormen
Hoor-/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging80
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Portfolio
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3