LET-KGB1225
History of Early Modern Art - Southern Europe
Course infoSchedule
Course moduleLET-KGB1225
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Art History;
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Lecturer
dr. J.J.W. Goudeau
Other course modules lecturer
Examiner
dr. A.R. de Klerck
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. A.R. de Klerck
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. A.R. de Klerck
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. A.R. de Klerck
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 3  (25/01/2021 to 04/04/2021)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afronding van dit vak
1. is de student in staat om de belangrijkste kunstwerken en gebouwen uit de westerse kunstgeschiedenis voor de vroegmoderne periode in Zuid-Europa te herkennen, benoemen, beschrijven,analyserenen kritisch te duiden in relatie tot hun historische context
 
2. kan de student deze kunstwerken onderling vergelijken, zowel op het vlak van hun formele kwaliteiten als in relatie tot de tijd waarin zij gemaakt zijn.
 
3. kan de student demonstreren dat kunsthistorische kennis afhankelijk is van methodes en benaderingswijzen die sterk aan verandering onderhevig kunnen zijn en tot heel verschillende resultaten kunnen leiden.
 
4. kan de student de grondbeginselen van de methoden en vaardigheden van kunsthistorisch onderzoek toepassen.
 
5. Kan de student onder begeleiding een door de docent aangedragen vraagstuk uit de kunstgeschiedenis analyserenen beschrijven met behulp van door de docent beschikbaar gestelde literatuur en richtvragen.
 
6. kan de student literatuur aan de hand van opdrachten op kritische wijze beoordelen en verklaren, en daarvan correct en helder gestructureerd  mondeling en / of schriftelijk verslag doen.
 
Leerdoelen 1, 2 en 3 betreffen de hoorcolleges; 1, 2, 3, 4, 5 en 6 betreffen de werkcolleges.
Deze cursus draagt bij aan de Ba-eindkwalificaties 1, 2 en (aspecten van) BA-eindkwalificaties 3, 4 en 5. Deze eindkwalificaties zijn te vinden in de studiegids van de Bachelor-opleiding Kunstgeschiedenis onder Algemene informatie / Doelstelling en vervolgopleiding / Eindkwalificaties
 
Content
De cursus behelst een inleidend overzicht van de kunstgeschiedenis van renaissance en barok in Zuid-Europa, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkelingen in Italië. Naast overzichtscolleges en werkcolleges, worden colleges aangeboden waarin telkens één kunstwerk dat tot de canon van de kunstgeschiedenis behoort, centraal staat en als casus wordt uitgediept. Verschillende kunstvormen (schilderijen, sculptuur, bouwwerken, tekenkunst etc.) komen hierbij aan de orde.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Book
ISBN:978-1-305-97011-3
Title:Gardner’s Art through the Ages: The Western Perspective
Author:Fred S. Kleiner
Publisher:15th Edition (2016). NB: er zijn veel, onderling soms sterk verschillende, edities van dit boek in omloop. De door ons te gebruiken editie heeft het ISBN 978-1-305-97011-3.
Edition:15
Literature
Title:Andere literatuur wordt uitgereikt of via Brightspace beschikbaar gemaakt.

Instructional modes
At-home PER3 gel1
Attendance MandatoryYes

Lecture/Seminar
Attendance MandatoryYes

General
Hoorcolleges en werkcolleges met opdrachten, zoals geformuleerd in de bij de cursus behorende Blackboard-leeromgeving.

Tests
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Test weight80
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Portfolio
Test weight20
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4