LET-KGB30018
Periodewerkgroep 2: Modern. Nabeelden van de Holocaust
Cursus informatieRooster
CursusLET-KGB30018
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Kunstgeschiedenis;
Docenten
Docent
dr. W.J.G. Weijers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.J.G. Weijers
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER 1-PER 2  (01-09-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. De student kan op basis van op het thema betrokken en in de colleges besproken teksten uiteenlopende benaderingen in de verwerking van de Holocaust in de naoorlogse kunst benoemen en verklaren. 
2. De student kan onderscheidende artistieke, theoretische en kritische posities in het debat analyseren en in een (cultuur)historische context plaatsen. 
3. De student kan op basis van de aangeboden en besproken stof onder begeleiding een onderzoeksvraag formuleren, voor de beantwoording daarvan literatuuronderzoek uitvoeren en daarvan verslag doen in een werkstuk. 
 
De cursus draagt bij aan de Ba-eindkwalificaties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Deze eindkwalificaties zijn te vinden in de studiegids van de bachelor-opleiding Kunstgeschiedenis onder Algemene informatie / Doelstelling en vervolgopleiding / Eindkwalificaties
 
Inhoud
De Tweede Wereldoorlog wordt in hoog tempo geschiedenis. In het collectieve geheugen vervaagt de directe herinnering eraan met het uitsterven van de overlevenden. Al keren verwijzingen naar het fascisme onophoudelijk in hedendaagse sociaal-culturele debatten terug, in politiek opzicht zijn de heftige naschokken van de jaren 1933-45 grotendeels geabsorbeerd en eisen dringender kwesties de aandacht op. De belangstelling voor de oorlog bij het publiek is echter nog altijd zeer groot en zelfs groeiend (in Auschwitz steeg het bezoekersaantal in de laatste tien jaar van 450.000 naar 1.380.000 per jaar). Tegelijk is de Tweede Wereldoorlog, en in het bijzonder de Holocaust, in het cultureel geheugen afhankelijk geworden van de overdracht van herinneringen op generaties die deze zelf niet kunnen hebben gehad. 
In de beeldende kunst van na 1945 heeft de Holocaust een grote doorwerking gehad. Sommige kunstenaars hebben de oorlog van nabij meegemaakt (Joseph Beuys, Gerhard Richter, Armando) of op afstand (Barnett Newman, Mark Rothko). Anderen zijn geboren in de oorlog (Christian Boltanski) of niet lang erna (Anselm Kiefer,Shimon Attie, Luc Tuymans, Art Spiegelman, Zbigniew Libera, David Levinthal, Miroslaw Balka). Weer anderen zijn veel later geboren (Roee Rosen, Andreas Mühe).
Al deze kunstenaars verhouden zich in hun werk op heel verschillende en soms als schokkend ervaren wijzen tot de Holocaust en in het bijzonder tot de vraag of en hoe het onvoorstelbare voorstelbaar is. In de werkgroep zullen we de uiteenlopende benaderingen gaan onderzoeken. Daarbij zal er ook nadrukkelijk aandacht zijn voor methodische aspecten van geschiedenis en herinnering in de kunstgeschiedenis en cultuurwetenschap.  
 
Verplicht materiaal
Literatuur
Titel:De benodigde literatuur wordt in digitale vorm beschikbaar gesteld.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Toets
Weging33
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Werkstuk
Weging67
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3