LET-KGB400
Bachelor werkstuk + voorbereidende werkgroep
Cursus informatieRooster
CursusLET-KGB400
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Kunstgeschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. J.D.M. Baetens
Overige cursussen docent
Docent
drs. J.J.H. Berg
Overige cursussen docent
Docent
M.W.A. van Deventer, MA
Overige cursussen docent
Docent
O. Ekkelboom
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Gieskes
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
JAAR  (06-09-2021 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kan de student
1. een specifiek kunsthistorisch probleem in overleg met de docent ontwikkelen en zelfstandig consistent uitwerken. Het probleem moet een zekere reikwijdte en diepgang hebben;
2. een duidelijk en volledig beeld geven van de stand van wetenschap over het onderwerp;
3. bronnen en literatuur vanuit diverse methodologische invalshoeken, zowel actuele als oudere, op de juiste waarde schatten en gebruiken. De werkwijze en het literatuurgebruik zijn controleerbaar via correct gebruik van noten en literatuuropgave.
Samenvattend kan men stellen dat uit het werkstuk ten minste in aanzet een zelfstandig inzicht in de aanpak van een kunsthistorisch probleem moet blijken.

De cursus draagt bij aan (aspecten van) de eindkwalificaties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis (te vinden in de studiegids van de Bachelor Kunstgeschiedenis).
Inhoud
Voorbereiding in werkgroepvorm en schrijven van een werkstuk op kunsthistorisch gebied.
LET OP: De eerste bijeenkomst van de werkgroep vindt plaats vóór de kerst!

In periode 3 wordt gestart met een bachelorscriptiewerkgroep. Deze bestaat uit drie bijeenkomsten waarin onderwerp en begeleidend docent worden vastgesteld. Bovendien wordt een eerste probleemstelling geformuleerd. De werkgroep gaat vooraf aan het bachelorwerkstuk. In overleg wordt het exacte onderwerp vastgesteld, dat je zelfstandig maar in regelmatig overleg met de begeleider uitwerkt. Door de begeleider en de student wordt een overeenkomst voor het bachelorwerkstuk opgesteld. Dit is een contract waarin de begeleider en de tweede lezer worden bepaald en afspraken over onderwerp en begeleiding worden vastgelegd.
Overleg moet plaatsvinden over ten minste de volgende onderdelen van het werkproces:
    
    • vaststelling van de probleemstelling/hypothese/doelstelling;
    • opstellen van het werkplan; overleg over de volgorde van werken;
    • vaststellen van de methodologische aanpak;
    • voortgangsrapportage, volgens afspraak;
    • bespreking van gerezen problemen, volgens afspraak;
    • opstellen van de voorlopige indeling van het werkstuk;
    • grondige bespreking van het eerste hoofdstuk;
    • bespreking(en) van de volgende hoofdstukken en/of het gehele werkstuk;
    • eindoordeel/nabespreking.

Eerste volledige versie in te leveren uiterlijk 1 juni, zodat afronding en definitieve beoordeling vóór het zomerreces mogelijk is. Bij latere inlevering van de definitieve versie, doch uiterlijk 31 augustus, kan slechts een voorwaardelijke toelating worden verleend tot het masteronderwijs.
Het werkstuk moet typografisch en wat betreft spelling correct afgewerkt zijn; als uitgangspunt wordt gebruikt: 'Schriftelijk kunsthistorisch werk; richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis' (RU Nijmegen, opleiding Kunstgeschiedenis 2013). Dit document is in zowel een papieren verse als in digitale vorm beschikbaar. De vaardigheden, die getoetst zijn in het eerstejaarswerkstuk en de overige onderdelen van Methoden en Vaardigheden in de propedeuse, en vervolgens in de jaren B2 en B3, worden verondersteld aanwezig te zijn. De omvang moet in principe 25 bladzijden tellen (ten minste 10.000 woorden), exclusief titelpagina, literatuurlijst, illustraties, notenapparaat en bijlagen (letter Times New Roman; letterkorps 11; regelafstand 1,5; marges links ca. 4 cm, rechts, boven en onder ca. 2,5 cm).

Bij problemen en/of conflicten met de begeleider, wende men zich in eerste instantie tot de tweede lezer, en vervolgens eventueel tot de geëigende instanties als, indien van toepassing, Examencommissie en Dagelijks Bestuur van de opleiding.
De student dient twee exemplaren van het definitieve werkstuk in te leveren: één voor de begeleider en één voor de tweede lezer. Het werkstuk wordt in digitale vorm gearchiveerd en kan alleen met toestemming van de scribent door derden worden geraadpleegd.
Aan het begin van periode 3 worden twee verplichte bijeenkomsten georganiseerd voor B3-studenten. In deze bijeenkomsten wordt men verder geholpen bij het ontwikkelen van een plan voor het bachelorwerkstuk. In het vroege voorjaar van het lopende studiejaar moeten onderwerp en begeleider bekend zijn, zodat het contract daarvoor kan worden opgesteld.Contacturen: Drie bijeenkomsten van 3 uur aan het einde van periode 2 en begin van periode 3.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
De tastbare middeleeuwen. Werkgroep en excursie, Renaissance in Florence: de wereld van Brunelleschi en Michelangelo. Werkgroep en excursie, Parijs, hoofdstad van de moderniteit? Werkgroep en excursie, en Beeld en betekenis: Iconografie en iconologie. Daarnaast hebben studenten die een goedgekeurd premasterprogramma Kunstgeschiedenis volgen toegang tot dit studieonderdeel.

Verplicht materiaal
Scriptie handleiding
Titel:Schriftelijk kunsthistorisch werk; richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis (RU Nijmegen, opleiding Kunstgeschiedenis
Auteur:Bram de Klerck
Boek
Titel:Kritisch denken & schrijven
Auteur:Francisca Jungslager, Wilma Maljaars
Uitgever:Bussum: Coutinho, 2016 (zie https://uitgeverij-coutinho.cld.bz/9789046905388 en https://www.coutinho.nl/kritischdenkenenschrijven/studiemateriaal.html)

Werkvormen
Cursusgebeurtenis
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Voorbereiding in werkgroepvorm en schrijven van een werkstuk op kunsthistorisch gebied. LET OP: De eerste bijeenkomst van de werkgroep vindt plaats vóór de kerst!

Toetsen
Bachelorwerkstuk
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Minimum cijfer
5,5