LET-KGM597A
Core Course: Art History
Course infoSchedule
Course moduleLET-KGM597A
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Art History;
Lecturer(s)
Coordinator
prof. dr. H. Grootenboer
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. H. Grootenboer
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. H. Grootenboer
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. H. Grootenboer
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 1  (31/08/2020 to 01/11/2020)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van deze cursus kan de student
1. de voornaamste kunsthistorische methoden en theoretische discussies benoemen en toepassen, alsmede de achtergronden van hun ontstaan en verdere ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden;
2. een kunsthistorische tekst naar methoden herkennen en kritisch toetsen op methodische merites;
3. bepalen welke methode en welk theoretisch kader nodig zijn bij de beantwoording van gerichte vragen over specifieke materialen, en analyseren welke positie de eigen activiteiten tot nu toe hebben binnen de methodische tradities van de kunstgeschiedenis en visuele cultuur hebben gehad, dit in het bijzonder als voorbereiding op de masterscriptie;
4. mondeling, via groepsdiscussies en presentaties, een beredeneerd oordeel geven over specifiek theoretische en methodische aspecten van kunsthistorische teksten;
5. reflecteren op het totaal aan vakvaardigheden van de kunstgeschiedenis, waar de student mee kennis gemaakt heeft in de bachelorstudie; reflecteren op de fundamentele connectie tussen kunsttheorie en de praktijk van de visuele cultuur.
Deze cursus draagt bij aan MA-kwalificaties Kunst- en Cultuurwetenschappen en die van de MA-variant Kunstgeschiedenis.
Content

Deze cursus laat studenten kennismaken met de benaderingswijzen, concepten, problemen en debatten die de geschiedenis van de kunst en visuele cultuur markeren.  Het uitgangspunt van deze cursus is: hoe doe je kunstgeschiedenis?  Hoe pas je benaderingswijzen toe? Hoe breng je theorie in praktijk? Hoe bestudeer en interpreteer je een kunstwerk in de context waarin het gemaakt is, maar ook binnen de hedendaagse cultuur waarin het (nog steeds) betekenis heeft? Hoe verhouden verschillende kunstvormen, genres en media zich tot elkaar? En wat voor impact hebben kunstwerken uit het verleden zich op de kunstpraktijk en gedachtengoed uit het heden?  Het doel van cursus is te komen tot een kritisch bewustzijn, waarbij studenten in staat zijn:

  • De vorm van kunstwerken te “lezen," dan wil zeggen, formeel te analyseren en betekenis te geven
  • Kunsthistorische en theoretische teksten kritisch te analyseren en begrijpen in de context van een groter debat of een bredere probleemstelling
  • Een hypothesis te kunnen opstellen en uitwerken op basis van gelezen literatuur en aan de hand van geselecteerde voorbeelden, die als bijdrage beschouwd kan worden aan een bredere (internationale) discussie
  • Maatschappelijke relevantie van kunstuitingen te kunnen omschrijven en deze te kunnen uitdiepen

De Kerncursus Kunstgeschiedenis plaatst urgente maatschappelijke vragen over betekenis, identiteit, postkolonialisme, (neo-)kapitalisme, gender, nieuwe media en de huidige consumptiecultuur in de bredere, transhistorische context van de beeldende kunst. Hoe verhoudt de analyse van oude kunst zich tot huidige ontwikkelingen in de hedendaagse kunstpraktijk?  Wat doen musea, voor wie zijn ze bedoeld en wat drukken ze uit met hun huidige tentoonstellingsbeleid?  Kerncursus Kunstgeschiedenis biedt een breed scala aan methoden en benaderingswijzen aan die in de loop van de 20e en 21e eeuw zijn ontwikkeld voor het begrijpen en analyseren van kunst en visuele cultuur, waarbij het ook teruggrijpt op eerdere (filosofische) theorieën die deze ontwikkelingen mogelijk hebben gemaakt.  De cursus heeft als doel studenten te leren een passende benaderingswijze te selecteren en toe te passen op verschillende genres of materialen op basis van een specifieke vraagstelling. De cursus wil tevens studenten kritisch leren kijken en reflecteren.  Het uiteindelijke idee achter de cursus is de student in staat te stellen om op onafhankelijke wijze een kunsthistorisch onderzoek naar keuze uit te voeren dat uitmondt in de masterscriptie en het referaat.  Theoretische concepten die onder andere aan bod komen zijn blik en gender; globaal, lokaal & postkoloniaal en het lichaam en affect. 

Cursusboek:  Michael Hatt en Charlotte Klonk, Art History: A Critical Introduction to its Methods, Manchester en New York, 2006. Dit boek biedt een kritisch overzicht van de kunstgeschiedenis, vanaf Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), via invalshoeken als iconografie en iconologie, naar sociale en marxistische kunstgeschiedenis tot en met feministische, psychoanalytische, semiotische en postkolonialistische benaderingen.  Er zullen ook extra teksten worden opgegeven.  Per bijeenkomst zijn er daarnaast extra schrijfopdrachten die de student voorbereiden op het eindwerkstuk en (groeps-) presentaties.  

Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Assumed previous knowledge
Ingangseisen:
Afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis of ACW

Required materials
Book
Title:Art History: A Critical Introduction to its Methods
Author:Michael Hatt en Charlotte Klonk
Publisher: Manchester en New York, 2006
Literature
Title:Verdere literatuur beschreven in de syllabus.

Instructional modes
Lecture/ Seminar

Tests
Portfolio
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5