LET-LETK-NTC409
Oude boeken: de studie van het fysieke boek uit middeleeuwen en vroegmoderne tijd
Cursus informatieRooster
CursusLET-LETK-NTC409
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus:
1.    heeft de student inzicht gekregen in diverse facetten van het literair bedrijf aan het eind van de middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd;
2.    is de student in staat op basis hiervan bestaand boekhistorisch onderzoek kritisch te beoordelen en de resultaten ervan te integreren in eigen literair- of cultuurwetenschappelijk onderzoek;
3.    heeft de student voldoende basiskennis verworven om zich op wetenschappelijke wijze verder te verdiepen in codicologisch of bibliografisch onderzoek van handschrift en gedrukt boek, om zulk onderzoek uiteindelijk zelf te kunnen uitvoeren. Dat laatste kan eventueel in de vorm van een tutorial volgend op deze cursus.
Inhoud
Met de uitvinding van de boekdrukkunst door Johan Gutenberg begin jaren 1450 zien we een geleidelijke verandering in het uiterlijk van het boek. In technische zin leunde het gedrukte boek nog nauw aan bij de wijze waarop voordien, en nog decennia later, handgeschreven boeken professioneel geproduceerd werden. De geleidelijke verzelfstandiging van het typografisch vormgegeven boek als commercieel product in het westen van Europa vormt een van de onderwerpen van deze cursus. We vervolgen haar tot de oprichting van de wereldvermaarde Antwerpse drukkerij-uitgeverij van Christoffel Plantijn in 1555, een eeuw na het verschijnen van de beroemde Gutenbergbijbel. De cursus gaat echter niet alleen over de vroege geschiedenis van de boekdrukkunst of de oppositie handschrift versus typografisch vervaardigd boek, maar over de betekenis van deze ontwikkeling en oppositie voor de studie van literatuur uit de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Behalve aan de geschiedenis van het gedrukte boek besteden we op theoretisch vlak aandacht aan de archeologie van het middeleeuwse boek, waarin de modulariteit van het handgeschreven ten opzichte van het gedrukte boek centraal staat, aan de analytische bibliografie, die (de productie van) het boek als materieel (typografisch) product bestudeert, en aan de latere ‘Franse school’, die de boekdrukkunst vooral in zijn rol in de sociale en economische geschiedenis en als beweger van maatschappelijke processen onderzoekt. Dit gebeurt voornamelijk in de vorm van hoorcolleges. Daarnaast worden in de vorm van werkcolleges onderwerpen op het gebied van de boekwetenschap gepresenteerd en bediscussieerd, al dan niet aan de hand van boeken uit de universiteitsbibliotheek. Te denken valt aan Christine de Pizan als ‘uitgeefster’ van haar eigen werk, aan het commerciële succes van het getijdenboek in handschrift en druk, aan de ontwikkeling van ‘het merk Luther’ en de visie van humanisten als Erasmus op de boekdrukkunst, aan de overlevering van Shakespeare’s toneelstukken in bad quarto’s of aan de verspreiding van Vondels tragedies in druk.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Ingangseisen:
Bachelor in Letteren of FTR, zie ingangsvoorwaarden Master Letterkunde

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Enkele weken voorafgaande aan de cursus zal op Brightspace begonnen worden aan een cumulatieve literatuurlijst. In samenhang daarmee wordt in de Verdieping van de UB een leesplank ingericht.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5