LET-NTCB117
Literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB117
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 4  (13-04-2020 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
- de student leert zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlandse teksten in detail analyseren en interpreteren, met aandacht voor zowel inhoudelijke (mens- en wereldbeeld) als formele (retoriek, literaire vormgeving) kenmerken;
- de student leert vanuit een thematische invalshoek (nl. identiteit) te werken met Nederlandse literatuur;
- de student verwerft kennis over de verschillende processen van identiteitsvorming waar in de zestiende en zeventiende eeuw sprake van was;
- de student breidt zijn of haar repertoirekennis op het gebied van de Nederlandse literatuur uit; meer specifiek raakt de student vertrouwd met een breed corpus literaire teksten uit de periode 1560-1700;
- de student verwerft achtergrondkennis over de geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tot 1700.
Inhoud
In deze cursus verdiep de student zijn/haar kennis van de Nederlandse literatuurgeschiedenis, waarbij specifiek de periode 1560-1700 wordt behandeld. In deze periode kwamen de Nederlandse gewesten in opstand tegen hun Spaanse vorst Filips II, wat uiteindelijk leidde tot de stichting van een onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Die Republiek maakte vervolgens een grote bloei door in zowel politiek en economisch als in cultureel opzicht: de Gouden Eeuw.

Die Gouden Eeuw is in meerdere opzichten vormend geweest voor de Nederlandse identiteit. Nog altijd ziet Nederland zichzelf als een handelsnatie en de strijd tegen het water was ook toen al een typisch Nederlands fenomeen. Om die reden behandelen we deze periode uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis aan de hand van het thema identiteit. Besproken wordt een aantal literaire teksten dat aan dit thema gerelateerd kan worden. Daarbij staat niet alleen de vraag centraal welke identiteit de teksten uitdrukken, maar ook hoe dit gebeurt. Wat voor retorische en literaire middelen worden er door schrijvers toegepast? Hoe maken ze gebruik van de mogelijkheden die een bepaald genre (bijv. toneel of po√ęzie) hen biedt?

De cursus besteedt zowel aandacht aan de (cultuur)historische context (1) van de Republiek tussen 1560 en 1700, als aan de analyse (2) van literaire teksten uit deze periode en de theoretische perspectieven (3) waarmee deze teksten kunnen worden benaderd. De context wordt vooral behandeld in de hoorcolleges. In de werkcolleges wordt vooral aandacht besteed aan analyse en (de toepassing van) theorie.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Een lijst met primaire en secundaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt via Brightspace. De meeste literatuur zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Take-home 01 PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Take-home PER4 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Home-tentamen
Weging80
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Essay
Weging20
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5