LET-NTCB117
Literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB117
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I.B. Nieuwenhuis
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 4  (05-04-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
- de student bouwt repertoirekennis op het gebied van de Nederlandse literatuur op; meer specifiek raakt de student vertrouwd met een breed corpus literaire teksten uit de periode 1560-1700;
- de student leert vanuit een thematische invalshoek (nl. identiteit) te werken met Nederlandse literatuur;
- de student leert theoretische inzichten toe te passen op primaire teksten;
- de student leert zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlandse teksten in detail te analyseren en interpreteren, met aandacht voor zowel inhoudelijke (mens- en wereldbeeld) als formele (retoriek, literaire vormgeving) kenmerken;
- de student verwerft achtergrondkennis over de geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tot 1700.
Inhoud
In deze cursus verdiept de student zijn/haar kennis van de Nederlandse literatuurgeschiedenis, waarbij specifiek de periode 1560-1700 wordt behandeld. In deze periode kwamen de Nederlandse gewesten in opstand tegen hun Spaanse vorst Filips II, wat uiteindelijk leidde tot de stichting van een onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Die Republiek maakte vervolgens een grote bloei door in zowel politiek en economisch als in cultureel opzicht.

Deze "Gouden Eeuw", een aanduiding die recentelijk omstreden raakte, is in meerdere opzichten vormend geweest voor de Nederlandse identiteit. Nog altijd ziet Nederland zichzelf als een handelsnatie en de strijd tegen het water was ook toen al een typisch Nederlands fenomeen. Om die reden behandelen we deze periode uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis aan de hand van het thema identiteit. Besproken wordt een aantal literaire teksten dat aan dit thema gerelateerd kan worden. Daarbij staat niet alleen de vraag centraal welke identiteit de teksten uitdrukken, maar ook hoe dit gebeurt. Wat voor retorische en literaire middelen worden er door schrijvers toegepast? Hoe maken ze gebruik van de mogelijkheden die een bepaald genre (bijv. toneel of po√ęzie) hen biedt?

De cursus besteedt zowel aandacht aan de (cultuur)historische context (1) van de Republiek tussen 1560 en 1700, als aan de analyse (2) van literaire teksten uit deze periode en de theoretische perspectieven (3) waarmee deze teksten kunnen worden benaderd. De context wordt vooral behandeld in de hoorcolleges. In de werkcolleges wordt vooral aandacht besteed aan analyse en (de toepassing van) theorie.
Niveau

Voorkennis
Aanbevolen, maar niet verplicht:
- Cursus 'De Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden' (LET-NTCB115)
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Een lijst met primaire en secundaire literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt via Brightspace. De meeste literatuur zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Werkvormen
At-home PER4 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging80
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Essay
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5