LET-NTCB129
Semantiek en Morfologie
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCB129
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. Rem
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus:
- kent de student de basisbegrippen in de semantiek en kan de student ze toepassen op verschillende niveaus (woord, zin, tekst);
- heeft de student inzicht in de relatie tussen taal en denken;
- is de student bekend met de verschillende mogelijkheden die het Nederlands kent om door combinatie van woordelementen nieuwe woorden te maken;
- is de student bekend met de effecten van ontlening op woordvormingsprocessen;
- kan de student zelfstandig de structuur van gelede woorden analyseren.

 
Inhoud

Tijdens deze cursus staan betekenis (semantiek) en woordstructuur centraal. 

In het eerste gedeelte van de cursus wordt besproken uit welke bouwstenen de betekenis van een woord bestaat en hoe het komt dat één woord verschillende betekenissen kan hebben. Daarnaast gaan we in op betekenisrelaties tussen woorden: hoe kunnen woorden eenzelfde of een tegenovergestelde betekenis hebben, en hoe horen woorden samen in netwerken van betekenis? Vervolgens analyseren we de betekenisstructuur van zinnen: hoe dragen de verschillende delen van de zin bij tot een betekenisvolle beschrijving van een bepaalde stand van zaken. Daarna bekijken we de betekenisrelaties tussen zinnen: wanneer zijn zinsbetekenissen met elkaar compatibel of net niet? Tot slot maken we in het eerste gedeelte van de cursus nog een uitstapje naar de pragmatiek. Hierbij komen de volgende begrippen aan de orde: taalhandelingen en conversationele implicatuur.

In het tweede gedeelte van de cursus richten we ons op morfologie. Dit is het onderdeel van de taalwetenschap dat zich richt op woordstructuur en woordvorming. We stellen ons de vraag hoe de Nederlandse woordenschat in elkaar zit:
- welke systematische en minder systematische woordvormingsprocessen zijn er?
- welke bijdrage leveren leenwoorden aan de woordenschat?
- passen leenwoorden zich ook aan aan Nederlandse woordvormingsprocessen?
 

 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9789462986077
Titel:Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands
Auteur:Booij, Geert & Santen, Ariane van
Uitgever:Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.
Druk:3
Boek
ISBN:9789463790987
Titel:Basisbegippen semantiek en pragmatiek
Auteur:Hans Smessaert
Uitgever:Leuven/Den Haag: Acco, 2019.
Druk:2

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER2 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen deel 1
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen deel 2
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5