LET-NTCB129
Semantics and Morphology
Course infoSchedule
Course moduleLET-NTCB129
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Dutch Literature and Culture;
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Lecturer
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Other course modules lecturer
Examiner
dr. S.L. Frank
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S.L. Frank
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. S.L. Frank
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. S.L. Frank
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 3-PER 4  (30/01/2023 to 03/09/2023)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students: course is in Dutch.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Na afloop van deze cursus:
- kent de student de basisbegrippen in de semantiek en kan de student ze toepassen op verschillende niveaus (woord, zin, tekst);
- heeft de student inzicht in de relatie tussen taal en denken;
- is de student bekend met de verschillende mogelijkheden die het Nederlands kent om door combinatie van woordelementen nieuwe woorden te maken;
- is de student bekend met de effecten van ontlening op woordvormingsprocessen;
- kan de student zelfstandig de structuur van gelede woorden analyseren.

 
Content

Tijdens deze cursus staan betekenis (semantiek) en woordstructuur centraal. 

In het eerste gedeelte van de cursus wordt besproken uit welke bouwstenen de betekenis van een woord bestaat en hoe het komt dat één woord verschillende betekenissen kan hebben. Daarnaast gaan we in op betekenisrelaties tussen woorden: hoe kunnen woorden eenzelfde of een tegenovergestelde betekenis hebben, en hoe horen woorden samen in netwerken van betekenis? Vervolgens analyseren we de betekenisstructuur van zinnen: hoe dragen de verschillende delen van de zin bij tot een betekenisvolle beschrijving van een bepaalde stand van zaken. Daarna bekijken we de betekenisrelaties tussen zinnen: wanneer zijn zinsbetekenissen met elkaar compatibel of net niet? Tot slot maken we in het eerste gedeelte van de cursus nog een uitstapje naar de pragmatiek. Hierbij komen de volgende begrippen aan de orde: taalhandelingen en conversationele implicatuur.

In het tweede gedeelte van de cursus richten we ons op morfologie. Dit is het onderdeel van de taalwetenschap dat zich richt op woordstructuur en woordvorming. We stellen ons de vraag hoe de Nederlandse woordenschat in elkaar zit:
- welke systematische en minder systematische woordvormingsprocessen zijn er?
- welke bijdrage leveren leenwoorden aan de woordenschat?
- passen leenwoorden zich ook aan aan Nederlandse woordvormingsprocessen?
 

 
 
Level

Presumed foreknowledge
Note for exchange students: you cannot take this course if your Dutch proficiency level is not at least C1.
Test information

Specifics

Required materials
Book
ISBN:9789462986077
Title:Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands
Author:Booij, Geert & Santen, Ariane van
Publisher:Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.
Edition:3
Book
ISBN:9789463790987
Title:Basisbegippen semantiek en pragmatiek
Author:Hans Smessaert
Publisher:Leuven/Den Haag: Acco, 2019.
Edition:2

Instructional modes
Seminar
Attendance MandatoryYes

Working group
Attendance MandatoryYes

Tests
Written exam part 1
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Written exam part 2
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5