LET-RTCBF209
Acquisition et apprentissage
Cursus informatieRooster
CursusLET-RTCBF209
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalFrans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Romaanse talen culturen;
Docenten
Coördinator
dr. J.K.M. Berns
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.K.M. Berns
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.K.M. Berns
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.K.M. Berns
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na het succesvol afronden van de cursus is de student in staat om:

  • De verschillende verwervingstheorieën te duiden en te plaatsen in hun context.
  • De literatuur binnen dit domein kritisch te lezen.
  • Empirische gegevens te analyseren en hiervan de implicaties aan te geven voor de behandelde verwervingstheorieën.
  • Zelfstandig een kleinschalig onderzoek te doen en hierover zowel schriftelijk als mondeling te rapporteren.


Après avoir fini ce cours, l’étudiant sera capable de :

  • Expliquer les différentes théories d’acquisition/d’apprentissage et de les situer dans leur contexte.
  • Lire avec un regard critique la littérature relative à ce domaine.
  • Analyser des données empiriques et d’indiquer les implications pour les différents courants théoriques d’acquisition/d’apprentissage.
  • Faire une recherche empirique et de présenter les résultats à l’oral et à l’écrit.
Inhoud

Hoe gaat dat precies als je een taal leert? Wat zijn de verschillen tussen het leren van een moedertaal en het leren van een vreemde taal? En wat is er lastig of juist handig als je twee moedertalen tegelijk moet leren? In deze cursus komen de belangrijkste taalverwervingstheorieën aan bod, en bekijken we specifiek de verwerving van het Frans als (tweede) moedertaal en vreemde taal. De focus ligt hierbij op de verschillende deelgebieden van de taalkunde : fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek. We gaan ook in op de vraag welke implicaties het onderzoek naar taalverwerving heeft voor de lespraktijk. Je sluit de cursus af met een onderzoeksverslag waarvoor je zelf aan de slag gaat met taalverwervingsdata.


Qu’est-ce qui se passe exactement quand nous apprenons une langue ? Quelles sont les différences entre l’acquisition d’une langue maternelle, et l’apprentissage d’une langue étrangère ? Et quels sont les défis pour les enfants qui doivent apprendre deux langues maternelles en même temps ? Dans ce cours, nous aborderons les principales théories d’acquisition et d’apprentissage et nous regardons plus en détail l’acquisition du français comme langue maternelle et étrangère. De plus, nous réfléchissons sur la question quelles sont les implications des recherches dans ce domaine pour la pratique de l’enseignement. Pour terminer ce cours, vous faites une recherche liée à un des sujets traités, et pour laquelle vous allez analyser des données empiriques d’acquisition.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Frans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Frans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Frans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Frans.

English: This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of French to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in French might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in Dutch or English. So for example, in case of an exam the questions are in French but you may answer them in Dutch or English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test French.
 
Voorkennis
Aanschuifonderwijs.
Ingangseis: VWO Frans, LET-RTCBF111: Langue, culture et société B1 / voor minoren afgeronde B1 in GW-discipline.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Hoorcollege / werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Cours magistraux et travaux dirigés.

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Presentatie 1
Weging15
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Presentatie 2
Weging10
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk verslag
Weging35
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5