LET-TWM-NTC407
Vakdidactiek NT2
Cursus informatieRooster
CursusLET-TWM-NTC407
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
drs. A.G. Berntsen
Overige cursussen docent
Docent
B. Haverkamp, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.B.P. Starren
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.B.P. Starren
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.B.P. Starren
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 2-PER 3  (07-11-2022 t/m 09-04-2023)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Deze cursus is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:
 1. Je verwerft didactische vaardigheden die specifiek zijn voor het NT2-onderwijs;
 2. Je bent in staat om anderstaligen adequaat te begeleiden in het verwerven van het Nederlands;
 3. Je maakt kennis met veelgebruikt NT2-lesmateriaal;
 4. Je bent in staat om NT2-onderwijs te verzorgen aan verschillende doelgroepen, in verschillende groepsvormen en via verschillende benaderingen.
Voor specifieke leerdoelen wordt ook verwezen naar het competentieprofiel voor de docent NT2:
A.1. Taalgebruiker
De NT2-docent laat zien een competente gebruiker van het Nederlands te zijn.
A.2 Taalbeschouwer
De NT2-docent laat zien dat hij/zij op de hoogte is van regels van taalgebruik en taalstructuur en dat hij/zij deze op adequate wijze weet te hanteren.
A.3 Vaststeller van de beginsituatie
De docent NT2 stelt zich op de hoogte van de beginsituatie van de individuele leerders in zijn/haar groep en is in staat zijn/haar onderwijsplanning hierop af te
stemmen.
A.4 Begeleider van het leerproces
De NT2-docent bezit voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van vakinhoud en didactiek om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen.
A.5 Evaluator
De NT2-docent erkent het belang van evaluatie in het onderwijsleerproces, is in staat op verantwoorde wijze gegevens te verzamelen over het leergedrag en de
talige ontwikkeling van leerders, deze op juiste wijze te interpreteren en op basis daarvan besluiten te nemen aangaande planning op de korte en/of lange termijn.
Inhoud
De cursussen Algemene didactiek en Vakdidactiek NT2 zijn opgezet om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van de professionaliteit van de docent NT2. Bij vakdidactiek
besteden we aandacht aan NT2-lessen voor alle doelgroepen: van analfabeten tot hoogopgeleide anderstaligen op alle niveaus (0 tot C1), en van voortgezet onderwijs (ISK) tot hoger onderwijs en de volwassenen educatie. In de cursus VD, worden de A-competenties (zie doelen) van het profiel voor docenten NT2 verworven: de specifieke didactische vaardigheden voor een docent NT2. Een heel scala aan onderwerpen komt aan bod:
 • kennismaking met verschillende doelgroepen en meest gebruikte NT2-leergangen;
 • taaldidactiek: ‘rijk' leerklimaat: de doeltaal als voertaal, actie en interactie;
 • specifieke aspecten van het onderwijs aan analfabeten en laagopgeleiden;  
 • interculturele communicatie: kenmerken van de NT2-leerder en interculturele communicatie in lessen en leergangen;
 • docentvaardigheden voor het aanbieden van woordenschat en leesvaardigheid;
 • docentvaardigheden voor het trainen van luisteren en spreken (uitspraak);
 • schrijven in een tweede taal en grammatica
 • Toetsvorm:

  Portfolio praktijkopdrachten (70%)

  Openboektentamen grammatica voor NT2 (30%)

Niveau
Onderdeel van de Master NT2, docent en expert
Voorkennis
Toegankelijk voor studenten met een BA TW in Nederlands of een moderne vreemde taal of General Linguistics.
Studenten met een HBO-opleiding doen eerst een pre-master.

 
Toetsinformatie
Toetsing vindt plaats door het samenstellen van een portfolio (6 lesontwerpen en 3 observatieverslagen) = 80% van het eindcijfer.
Een tentamen kennis van NT2-grammatica = 20% van het eindcijfer.
Bijzonderheden
Voor het verkrijgen van het certificaat docent NT2 (erkend door de BVNT2) zijn verplicht:\
- aanwezigheid + een voldoende voor algemene didactiek
- aanwezigheid + een voldoende voor vakdidactiek
- aanwezigheid + een voldoende voor het vak: de operationalisering van taalvaardigheid
- een stage van 240 uur.
Verplicht materiaal
Reader
Reader met artikelen uit nationale en internationale tijdschriften m.b.t. NT2 en taaldidactiek
Boek
Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen is bedoeld als een gebruiksgrammatica en is niet alleen geschikt voor degene die de taal leert, maar ook voor degene die het Nederlands als tweede of vreemde taal onderwijst.
ISBN:9789055170142
Titel:Nederlandse Grammatica voor anderstaligen
Auteur:Fontein, M.A. & Pescher-ter Meer, A
Uitgever:Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB)
Kosten:45,25
Boek
Van NT2-docenten wordt verwacht dat zij over de juiste kennis, vaardigheden en houding beschikken om goed te kunnen functioneren in een cultureel diverse omgeving. Interculturele communicatie in de NT2-les helpt docenten om samen met hun cursisten in
ISBN:9789046906262
Titel:Interculturele communicatie in de NT2-les
Auteur:Nuwenhoud, A.
Uitgever:Bussum, Coutinho
Druk:1
Kosten:17,95
Boek
Behandelt zowel vragen van didactische aard als zaken die gericht zijn op pedagogisch handelen.
ISBN:9789046905807
Titel:Praktisch didactisch. Adviezen voor de NT2-docent
Auteur:Olijkhoek, V. & A. Valk
Uitgever:Bussum, Coutinho
Druk:1
Kosten:24,95

Werkvormen
Hoorcollege/ werkcollege

Toetsen
Grammatica tentamen NT2
Weging30
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging70
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5