MAN-BCU3035
Management van Complexe Dienstverlening
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU3035
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bestuurskunde;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
prof. dr. T. Brandsen
Overige cursussen docent
Docent
R.S. van der Gaag, MSc
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. J.K. Helderman
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. J.K. Helderman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.K. Helderman
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingBezemtoets is alleen voor studenten die het vak in 2021 hebben gevolgd. Opgeven via Osiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  • De verschillende theoretisch perspectieven op maatschappelijke dienstverlening te duiden.
  • Sectoren van maatschappelijke dienstverlening te analyseren in termen van sturingslogica en de aard van de dienstverlening.
  • De budgettaire kenmerken van sectoren van maatschappelijke dienstverlening en daarin opererende organisaties te begrijpen en te analyseren. 
  • Deze analyses toe te passen op empirische casussen en daarbij te bepalen welke benadering jij kunt gebruiken voor een specifieke vraag.
  • Met mede studenten twee sectoren van dienstverlening op hun budgettaire, institutionele, organisatorische en bestuurlijke dimensies te analyseren en te verklaren.
  • Kritisch te reflecteren op de succes- en faalfactoren die aan de besturing en uitvoering van maatschappelijke dienstverlening ten grondslag liggen.
  • Kritisch te reflecteren op jouw eigen rol als bestuurskundige in een politiek-bestuurlijke omgeving, in het bijzonder op de bijdrage die een bestuurskundige heeft aan het goed organiseren en besturen van stelsels van complexe dienstverlening.
Inhoud

Het vak Management van Complexe Dienstverlening (MvCD) behandelt de institutionele, organisatorische, bestuurlijke en budgettaire aspecten van maatschappelijke dienstverlening. Het leveren en/of aansturen van publieke en/of maatschappelijke diensten is een belangrijke verantwoordelijkheid en taak van de overheid. In dit vak concentreren we ons op maatschappelijke dienstverlening; diensten die zich richten op het oplossen van individuele en maatschappelijke problemen door bijvoorbeeld burgers te ondersteunen bij problemen in hun leven - op welk vlak dan ook - om zo ook maatschappelijke waarde te creëren. In dit vak hebben we het over publieke en maatschappelijke dienstverlening. Publieke dienstverlening gaat over diensten die door de overheid in eigen beheer worden geleverd, maatschappelijke dienstverlening over diensten die door anderen op mandaat van de overheid worden geleverd. Het gaat in beide gevallen om het leveren van diensten en het realiseren van publieke waarden.

Niveau

Voorkennis
Geen voorkennis vereist.
Toetsinformatie
Deeltoetsen 1, 2 en 3 zijn opdrachten. Deeltoets 4 is een digitale Cirrus toets. Deelresultaten blijven staan. 
Bijzonderheden

Niveau
Ba 3 PM

Verplicht materiaal
Boek
John Alford & Janine O’Flynn (2012) Rethinking Public Service Delivery. Managing with external providers. London: Palgrave Macmillan (ISBN 978-0-230-23795)
Artikelen
Zie de studiehandleiding voor de literatuur en toedeling hiervan naar colleges

Werkvormen
Hoorcollege

Opdrachten
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeProject

Opmerking
Je evalueert een specifieke domein van maatschappelijke dienstverlening

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Praktijkcolleges PC in de PC zalen van het EOS gebouw

Responsiecollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
1 inhoudelijk responsiecollege t.b.v. tentamen, 2 vragenuren ingepland t.b.v. take home opdracht.

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Combinatie van hoor- praktijk- en oefencolleges. Aanwezigheid bij colleges is niet verplicht, behoudens bij eventuele gastcolleges. In de hoorcolleges komt de theorie aan de orde aan de hand van de basis-literatuur alsmede eventuele verdiepende literatuur en de actualiteit. De praktijkcolleges zijn bedoeld om studenten met financiële documenten kennis te laten maken aan de hand van zelfstudie en groepsgewijze bespreking. De oefencolleges bieden de mogelijkheid om met de stof te oefenen.

Toetsen
stelselanalyse opdracht
Weging2
ToetsvormOpdracht

Beoordeling
de toepassing van theoretische concepten in een vergelijkende analyse van twee sectoren van maatschappelijke dienstverlening

opdracht financiële analyse
Weging2
ToetsvormOpdracht

Beoordeling
Het kunnen doen van een financiële analyse van rijksbegroting en jaarrekeningen van een organisatie

Briefadvies
Weging1
ToetsvormOpdracht

Beoordeling
De consistentie van argumenten, toepassing van literatuur en feiten in een briefadvies over een specifieke sector van maatschappelijke dienstverlening

Tentamen
Weging5
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Beoordeling
Kennis van de theoretische leerstof en toepassing daarvan