MAN-BIN001A
Inleiding in de Bedrijfskunde 1
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BIN001A
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
Coördinator
dr. Y.G.T. van Rossenberg
Overige cursussen docent
Docent
dr. Y.G.T. van Rossenberg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. Y.G.T. van Rossenberg
Overige cursussen docent
Examinator
dr. Y.G.T. van Rossenberg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
1  (04-09-2023 t/m 05-11-2023)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De leerdoelen kunnen worden onderscheiden in kennis, toepassing en reflectie.
  • Kennis
Na afloop van de cursus heeft de student kennis van de basisbegrippen, theorieën en debatten op het terrein van de sociaal-maatschappelijke en integrale bedrijfskunde, in het bijzonder op het gebied van gedrag en organisatie (organisational behaviour). De student heeft kennis van de bijdragen die verschillende disciplines leveren aan de bedrijfswetenschappen en heeft kennis van de geschiedenis van de bedrijfskunde.
  • Toepassing
De student is in staat om met de aangereikte begrippen, modellen en theorieën toe te lichten en te relateren aan actuele ontwikkelingen en maatschappelijke debatten. 
  • Reflectie
De student is in staat om kritisch te reflecteren op de theoretische en praktische waarde door uitspraken te doen over wetenschappelijke/praktische toepasbaarheid en implicaties.
Inhoud
Het vak Inleiding in de Bedrijfskunde 1 ligt de nadruk op het micro niveau van de organisatie, de menselijke aspecten zoals persoonlijkheid, percepties, motivatie en gedrag in organisaties. Deze aspecten worden behandeld in relatie tot verschillende elementen van de werk omgeving, zoals leiderschap, organisatie cultuur, teams, structuur en verandering. Dit vak doet geen aannames van traditionele ideeën over werk, maar kijkt altijd naar werk in interactie met de sociaal-maatschappelijke omgeving. Hierdoor worden er thema’s behandeld zoals globalisatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, trends in werk en trends in de beroepsbevolking.   
Specifiek voor de Bachelor Bedrijfskunde in Nijmegen geldt de benadering van het brede vakgebied der bedrijfskunde, een benadering die zich kenmerkt door een integrale visie op bedrijfskundige problemen en door een de sociaal-wetenschappelijke benadering van organisaties. De bedrijfskunde zal in dit vak bovendien gepresenteerd worden als een wetenschappelijke inter-discipline die voor haar kennis en kunde put uit diverse andere gerelateerde vakgebieden, zoals werk- en organisatiepsychologie, sociologie, filosofie, ethiek en economie.

De cursus is niet gekoppeld aan een bepaald academisch specialisme. De cursus wil -integendeel- vanuit de filosofie van de Nijmeegse opleiding bedrijfskunde juist de nadruk leggen op de onderlinge verwevenheid van al deze aspecten en functies en wil een integrale visie presenteren. Evenmin is de cursus gericht op het bijbrengen van vaardigheden voor een algemene of functionele managementpositie, zoals algemeen directeur, financieel directeur, accountmanager, marketing manager, logistiek manager of  hoofd personeelszaken. Eerder is ook deze cursus gericht op het bijbrengen van kennis en vaardigheden die voor de op te leiden bedrijfskundig onderzoeker of bedrijfskundig professional onontbeerlijk zijn.

De algemene doelstelling van Inleiding in de Bedrijfskunde 1 en Inleiding in de Bedrijfskunde 2 samen, is studenten bekend maken met, inleiden in en interesse bijbrengen voor het brede vakgebied van de bedrijfskunde. Dit heeft als doen dat studenten aan het einde van het eerste semester een goed beeld hebben van dit vakgebied en kunnen beoordelen of de studie hen aanspreekt, en de opleiding kan beoordelen of de student het vereiste niveau heeft.
 
Niveau

Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen en opdrachten (zowel online als in werkgroepen).
Bijzonderheden
Kennis en inzicht De student heeft aantoonbare kennis en inzicht van het vakgebied der bedrijfswetenschappen, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen. Toepassen kennis en inzicht De student is in staat om zijn kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Oordeelsvorming De student is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Communicatie De student is in staat om informatie, ideeen en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. Leervaardigheden De student bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om de verdere opleiding die een hoge mate van autonomie veronderstelt, aan te gaan.
Niveau
Ba 1 RM

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Algemeen
De cursus bestaat uit een uitdagende combinatie van inhouden en werkvormen.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 1, Blok 2