MAN-BIN002A
Inleiding in de Bedrijfskunde 2
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BIN002A
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
ir. K.J. Dekker
Overige cursussen docent
Docent
B. Dekker
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M. Hermans
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. Hermans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Hermans
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Naast kennis van de belangrijkste thema’s en hun theoretische achtergronden, komt ook toepassing en beoordeling aan de orde. Dat houdt in dat, uitgaande van een concreet probleem, de context en integratie met andere concepten van belang zijn, evenals het vermogen om een  keuze met argumentatie te onderbouwen. Secundaire leerdoelen kunnen worden onderscheiden in termen van kennis, toepassing, reflectie, communicatie- en leervaardigheden.

Kennis

Na afloop van de cursus heeft de student kennis van de basisbegrippen, theorieën en debatten op het terrein van strategie en marketing

 • Kennis verwerven over basisconcepten uit het vakgebied van de strategie en marketing.
 • Kennis verwerven over hoe deze concepten kunnen worden gebruikt om marktgerichte organisaties te beschrijven en te besturen in een veranderende omgeving.
 • Kennis van de invloed van de ondernemer op de aansturing van een bedrijf.
 • Met eigen woorden correct kunnen weergeven van begrippen, theorieën en zienswijzen op het gebied van strategie, marketing en ondernemerschap.

Toepassing

De student is in staat om met de aangereikte begrippen, modellen en theorieën organisaties, hun externe omgeving en processen te analyseren en passende adviezen daarop te formuleren. Dit vindt plaats door:

 • Basisconcepten te benoemen in een praktijkopdracht;
 • Basisconcepten te gebruiken om  in een concrete bedrijfssituatie uit te werken;
 • Studenten kennen de factoren die een rol spelen in het bepalen van de marketing en strategie.
 • Vaardigheden te leren in het analyseren van bedrijfsgegevens en het trekken van conclusies daaruit.
 • Studenten kunnen in samenwerking met andere studenten een opdracht uitwerken en dit verwerken tot een leesbare tekst.

Communicatie

 • Studenten zijn in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.
 • Studenten zijn in staat om in teamverband te communiceren, overleggen en op een constructieve wijze consensus te bereiken. 

Reflectie

De student is in staat om kritisch te reflecteren op de theoretische en praktische waarde en bruikbaarheid van de aangereikte begrippen, theorieën en modellen:

 • leren zich kritisch te verhouden tot de rol van marketing  binnen de organisatie
 • leren reflecteren op de theoretische achtergronden van de marktgerichte organisatie.
 • leren beargumenteerde keuzes te maken en te leren reflecteren op de argumenten van anderen.
 • leren dat strategie en marketing een conceptueel kader bieden om een Studenten bezitten de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om de verdere opleiding, die een hoge mate van autonomie veronderstelt, aan te gaan.
 • in staat zijn om te reflecteren op hun gedrag  als onderdeel van een organisatie en hun eigen teamrol.
Inhoud
De cursus bouwt voort op de cursus Inleiding in de bedrijfskunde 1. De cursus beslaat het thema strategische analyse van de externe en interne omgeving voor beslissingen op het gebied van strategisch management, marketing en ondernemerschap. Beslissingen op dit gebied gaan vooral over de vraag hoe de organisatie haar activiteiten op de omgeving kan afstemmen.
In het bijzonder gaat het om de richting waarin organisaties zich begeven en de manier waarop ze klanten en andere maatschappelijke belanghebbenden tevreden stellen in een dynamisch veld van concurrentie en internationalisering. Managers zullen moeten leren begrijpen hoe de externe omgeving, de concurrentie en eigen interne competenties op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarna komt nog de uitdaging om de klant een product te leveren dat aansluit bij de behoeften die gevoeld worden.  
In deze cursus ga je als student aan de slag met dit soort vragen. Je verkrijgt basiskennis over belangrijke begrippen en uitgangspunten binnen strategisch management, marketing en concurrentie in een internationale en maatschappelijke omgeving. Daarnaast verkrijg je als student kennis en vaardigheden om aan de hand van theoretische modellen en met gegevens uit de managementpraktijk. De cursus bestaat uit een variatie aan werkvormen waaronder hoorcolleges, gastcolleges en een management game. De cursus is behoorlijk tijdsintensief, dus zefstudie gedurende de onderwijsperiode is van groot belang.
Niveau

Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
- Schriftelijk tentamen (telt voor 70% van het eindcijfer)
- Management game opdrachten (tellen samen voor 30% van het eindcijfer).
Berekening eindresultaat:
Het eindresultaat wordt bepaald door Toets-01 (tentamen, 70%), Toets-03 (opdracht 2, 10%) en Toets-5 (opdracht 4, 20%).
Toets-02 (opdracht 1), Toets-04 (opdracht 3) en Toets-06 (opdracht 5) zijn sluiscriteria (elk van deze toetsen moet als voldoende zijn beoordeeld, maar de toetsen tellen niet mee in het eindresultaat).
Het eindresultaat voor het tentamen moet groter of gelijk zijn aan 5.5 om de cursus af te kunnen sluiten. Het eindresultaat  voor de cursus = ( ( 70 * Toets-01 + 10 * Toets-03 + 20 * Toets-05 ) / 100 ), en dat moet altijd groter of gelijk zijn aan 5.5 om de cursus af te sluiten.
Indien Toets-01 (het tentamen) niet met een voldoende wordt afgesloten: resultaten van de Management Game (Toets-02 t/m Toets-06) blijven in het opvolgende jaar ook geldig. Repeaters: inschrijven op BS voor meenemen resultaten MG van afgelopen studiejaar. 
Indien Toets-01 (het tentamen) met een voldoende wordt afgesloten, maar het eindresultaat voor de cursus niet gelijk of groter aan 5.5 is: het resultaat van het tentamen blijft in de opvolgende jaren geldig. 
 
Bijzonderheden

Niveau
Ba 1 RM

Werkvormen
Hoorcollege

Management Game
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Managementgame. Tijdens het management game zal je worden getest in een concurrentiestrijd met je medestudenten. Er zullen een aantal ronden worden gespeeld waarin je het verloop van de strijd en de waarde van je strategie zich ontvouwt. Je zult hier leren om onder tijdsdruk een aantal beslissingen te nemen die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor je bedrijf.

Toetsen
Tentamen
Weging70
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Opdracht 1: Merk - MG
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 2, Blok 2

Opdracht 2: Business Plan - MG
Weging10
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 2

Opdracht 3: Innovatie - MG
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 2, Blok 2

Opdracht 4: Eindverslag - MG
Weging20
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 2

Opdracht 5: Eindreflectie - MG
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 2, Blok 2