MAN-BIN117B
Academische vaardigheden Bedrijfskunde
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BIN117B
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Coördinator
dr. M.J.P. van Berkel
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.P. van Berkel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.P. van Berkel
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.J.P. van Berkel
Overige cursussen docent
Docent
A.E. Bruine de Bruin, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
1-2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na succesvolle deelname aan de cursus Academische Vaardigheden hebben studenten een elementair inzicht in het primaire proces van de wetenschap en beheersen zij op elementair niveau een aantal academische vaardigheden die ze in het verdere verloop van hun studie toepassen en verdiepen en in een latere beroepspraktijk nodig hebben.
 
Na afloop van de cursus zijn studenten in staat om met begeleiding:
Onderscheid te maken tussen academische en niet-academische teksten op het gebied van bedrijfskunde, door hun methoden van kennisgeneratie en rapportage kritisch te beoordelen;
• Een onderzoeksthema te kiezen en onderzoeken door academische databases te gebruiken om relevante academische literatuur over het onderwerp te identificeren;
• Een onderzoeksvraag te formuleren die geschikt is voor een kleinschalige paper op basis van literatuuronderzoek;
• Academische literatuur te verzamelen, te analyseren en op basis hiervan deugdelijke conclusies te trekken, ondersteund door wetenschappelijk onderbouwde argumenten;
• Een kleinschalig wetenschappelijk paper te schrijven en mondeling te presenteren;
• Te reflecteren op hun eigen ontwikkeling door hun opgedane kennis en vaardigheden te beoordelen.
• Correct te verwijzen naar wetenschappelijke bronnen en plagiaat te vermijden.
Inhoud
Academische Vaardigheden (AV) is een praktisch, door taken gestuurd vak dat wordt gegeven in werkgroepen van maximaal 18 studenten. De werkgroep wordt begeleid door de AV-docent, die behalve als docent ook optreedt als coach/mentor van de studenten in de werkgroep. In de cursus worden algemene academische vaardigheden ontwikkeld en geoefend door middel van verschillende opdrachten. Deze opdrachten leiden studenten stap voor stap door het proces van literatuuronderzoek en het schrijven van een academische paper, hetgeen resulteert in een academische paper van 4.000 woorden over een gekozen onderwerp op het gebied van bedrijfskunde. Als gevolg van ontwikkelingen rondom het coronavirus kan de cursusvorm worden aangepast.
Niveau

Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
Het eindcijfer wordt bepaald door de behaalde resultaten voor het Papervoorstel (bepaalt 10% van het eindcijfer), Introductie+ (10%), paperpresentatie (10%) en eindversie paper (70%). Verder geldt er een aanwezigheid- en deelnameplicht (sluiscriterium: indien onvoldoende wordt er geen eindcijfer berekend). Ten slotte is deelname aan de RADAr: academische taalvaardigheid Nederlands verplicht (sluiscriterium: indien niet deelgenomen aan de toets wordt er geen eindcijfer berekend). Deelresultaten uit het voorgaande jaar zijn ongeldig. Zie de studenthandleiding voor de opties voor herkansers.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 1

Verplicht materiaal
Handleiding
Via Brightspace wordt een studentenhandleiding gepubliceerd.
Artikelen
Via Brightspace worden artikelen die in de cursus ter illustratie worden gebruikt bekend gemaakt.

Werkvormen
Cursusgroepen
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Toetsen
Paper voorstel
Weging10
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 1

Beoordeling
De onderwerpbeschrijving / achtergrond, voorlopige onderzoeksvraag, maatschappelijke en academische relevantie van het beantwoorden van de onderzoeksvraag, en de voorgestelde aanpak voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag worden beoordeeld.

Inleiding+
Weging10
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 1

Beoordeling
De inleiding van het paper en de verbinding met het middenstuk van het paper worden beoordeeld.

Paper presentatie
Weging10
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok 2

Beoordeling
De presentatie van het paper wordt beoordeeld.

AV paper
Weging70
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Deelname
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok 2

Beoordeling
Gedurende het vak wordt de participate in de werkgroepen beoordeeld (aanwezigheid en actieve participatie). Deze beoordeling heeft invloed op de vraag of een student het vak wel of niet met succes zal doorlopen. Raadpleeg de studentenhandleiding voor meer informatie hierover.

Academische Taaltoets Nederlands
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 1, Blok 3