MAN-BPRA200
Methoden van Bestuurskundig Onderzoek I
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRA200
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bestuurskunde;
Docenten
Docent
S. Hardiek, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Smeets
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Smeets
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S. Smeets
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Smeets
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
1  (04-09-2023 t/m 05-11-2023)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  • Multiple regressie analyse, logistische regressie variantie-analyse, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse, alsmede een aantal nonparametrische toetsen te herkennen en te duiden
  • Multiple regressie analyse, logistische regressie, variantie-analyse, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse, alsmede een aantal nonparametrische toetsen toe te passen
Inhoud
De cursus Methoden van Bestuurskundig Onderzoek (MBO ) 1 behandelt de basisbeginselen van kwantitatieve analyse en statistiek, zoals die worden gebruikt in het bestuurskundig onderzoek en in de bestuurskundige praktijk.

Waar je ook terecht gaat komen in je beroepspraktijk: beleidsmedewerker, onderzoeker, journalist, adviseur, docent, het op een verantwoorde manier verzamelen, interpreteren en analyseren van statistische gegevens is onmisbaar. Beleid, bestuur en politiek worden gedreven door (ambtelijke) probleemanalyses, needs- en impact assessments, peilingen en evaluaties, waarin kwantitatieve data een centrale rol spelen.

Zij die dergelijke analyes kunnen (re)produceren en evalueren, bezitten een ideale ‘backstage pass’. Ze kunnen namelijk bepalen wat er schuilt gaat achter allerlei bestuurlijke beweringen en overwegingen, zoals: ‘dat Nijmegen steeds veiliger of juist onveiliger wordt’, ‘dat het huidige stikstofbeleid wel of juist niet de gewenste effecten zal hebben’, ‘of de Nederlandse politie meer of juist minder effectief is in haar aanpak van racisme’.

Het zal jullie (gaan) opvallen dat er in de praktijk van beleids- en besluitvorming met name gebruik wordt gemaakt van beschrijvende statistieken: m.a.w. de verdeling van scores binnen een bepaalde steekproef en daarmee populatie. Bijvoorbeeld: zijn minderheden over- of ondervertegenwoordigd in het publieke debat of in het openbare bestuur? De cursus MBO I gaat verder, door zich te concentreren op verklarende statistiek. Hierin draait het om het gebruik van data voor het onderzoeken/onderbouwen van causale relaties/beweringen, bijvoorbeeld over de samenhang en effectiviteit van bepaalde beleidsinterventies (meer blauw op straat, meer geld naar lokale maatschappelijke initiatieven).

De cursus zet in op gedegen conceptueel begrip van deze technieken, in plaats van een primair mathematische (‘ouderwetse rekenwerk’) of puur toepassingsgerichte (‘knoppencursus’) aanpak. Het doel is begrijpen wat hoe analyses werken en wat er achter de schermen gebeurt. 

De cursus begint met een kort overzicht van de statistische basisbeginselen, beschrijven, schatten en toetsen, zoals (hopelijk) bekend uit eerdere cursussen. Vervolgens verdiepen we ons in de verschillende technieken voor het schatten van statistische relaties. De nadruk ligt daarbij op regressie analyse, eenvoudige en meer geavanceerde varianten, die allen dienen om een causale relatie tussen een afhankelijke variabele en meerdere onafhankelijke variabelen te schatten en toetsen. Tenslotte is er aandacht voor het construeren en evalueren van goede meetschalen voor latente concepten (het gevoel van veiligheid, bestuurlijk effectiviteit), door middel van betrouwbaarheids, compontent en factor analyse.
Niveau

Voorkennis
Propedeusevakken methoden en technieken (OIM-A, OIM-B).
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen. Het tentamen is meerkeuze en wordt afgenomen per computer. Aanwezigheid bij de practica is verplicht, indien studenten afwezig zijn resulteert dit in puntenaftrek.
Bijzonderheden
Er zijn geen formele ingangseisen Qua voorkennis helpt het wel als reguliere studenten eerst de cursus Onderzoeks en Interventie Methodologie B (of een andere gelijksoortige basis cursus statistiek) hebben gevolgd.
Niveau
Ba 2 PM

Werkvormen
Cursusgroepen

Algemeen
hoorcolleges (1 keer per week), practica (1 keer per week), ondersteunend werkcollege (1 keer per week)

Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 1, Blok 2