MAN-BPRO202
Project 2: European Governance
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRO202
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Politicologie;
Docenten
Coördinator
dr. R.A. van der Veer
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R.A. van der Veer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.A. van der Veer
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.A. van der Veer
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Wigger
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
1-2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus ben je in staat om:
  • zelfstandig, op basis van relevante primaire en secundaire bronnen en volgens de regels van wetenschappelijk onderzoek, afgebakende politicologische analyses uit te voeren over de politieke machtsverhoudingen in een specifiek EU-beleidsveld en de actoren die hierbij betrokken zijn, en hun invloed op het besluitvormingsproces;
  • het op kritische wijze toepassen van abstracte (theoretische) conceptualiseringen in empirisch onderzoek;
  • de status quo, de politieke strijdpunten, de centrale actoren en instituties, en het bijbehorende politieke krachtenveld op een EU beleidsterrein in kaart te brengen en op heldere wijze te analyseren;
  • een voorstel voor nieuw EU-beleid, of een wijziging van bestaand EU-beleid, in de vorm van een beleidsnota op professionele wijze te creëren, onderbouwen en aan de hand van vooraf opgestelde criteria te evalueren;
  • zowel zelfstandig als in groepsverband academisch te kunnen werken en professioneel te communiceren. Dit houdt in om groepsbijeenkomsten voor de beleidsnota te notuleren en duidelijke afspraken te maken.
Inhoud

In de cursus Project 2: European Governance staat de politieke strijd en de machtsverhoudingen tussen verschillende actoren die het beleid van de Europese Unie (EU) vorm proberen te geven centraal.  In dit projectvak leren studenten de institutionele structuur en  het Europese besluitvormingsprocessen  en de daarbij betrokken actoren en hun belangenconstellaties te analyseren en evalueren. Studenten leren om zelfstandig en in groepsverband analyses uit te voeren over:

1) de formele en informele procedures van het beleidsproces van de Europese Unie;
2) de rol en politieke invloed van de betrokken institutionele actoren, zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de Europese Raad, het Europees Hof, de Europese Centrale Bank, en/of de Europese Rekenkamer;
3) de rol en invloed van verschillende belangengroepen, sociale bewegingen op EU organen en/of regeringen en instituties van lidstaten;
4) de politieke richting van het Europese integratieproces op basis van bestaande beleidsmaatregelen;
5) bilaterale en multilaterale afspraken/verdragen tussen de EU en een derde staat of regio.

De cursus bestaat voornamelijk uit (werk)colleges, waarbij vragen centraal als: hoe komt het supranationale en intergouvernementele beleid van de EU tot stand? Wat zijn de belangenconstellaties en hoe verschillen ze over de beleidsterreinen van de EU? En welke actoren hebben de meeste invloed op Europees beleid, en waarom is dit zo? Bij het beantwoorden van deze vragen staat de historische, socio-economische en politiek-economische context centraal.

Tijdens de bijeenkomsten behandelen we een aantal beleidsterreinen van de EU centraal. Zo zullen we specifiek aandacht besteden aan het gezamenlijk landbouw- en klimaatbeleid, de beleid van de interne markt (inclusief concurrentie en industriebeleid), de externe handelsbetrekkingen van de EU, de Economische en Monetaire Unie (EMU), en de rol die de EU speelt op het wereldtoneel (buitenlandbeleid). Dit doen we aan de hand van specifieke casussen, waaronder bijvoorbeeld de COVID-19 pandemie en rol die de EU speelt in de oorlog in Oekraïne.

De colleges vormen echter maar de basis: de opdrachten (individueel en in groepsverband) nodigen je uit om jouw kennis over deze beleidsprocessen, de betrokken actoren en de verschillende EU-beleidsterreinen te verbreden en verdiepen.

Niveau

Voorkennis
Methoden van Politicologisch Onderzoek I.
Toetsinformatie
Werkstukken (literatuur opdrachten; individuele opdracht en groepsopdracht). Alle onderdelen mogen 1x herkanst worden, maar deelcijfers komen te vervallen als niet alle onderdelen in hetzelfde jaar behaald zijn. Deelcijfers mogen dus niet naar een volgend jaar meegenomen worden.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 2

Verplicht materiaal
Literatuur
also available via Oxford Politics Trove
ISBN:9780198862239
Titel:European Union Politics
Auteur:Cini, Michelle and Nieves Pérez-Solórzano Borragán.
Uitgever:Oxford University Press.
Druk:7
Artikelen
Aanvullende artikelen: te vinden in de cursushandleiding op Brightspace.

Werkvormen
Colleges en projecten
AanwezigheidsplichtJa

Voorbereiding bijeenkomsten
Het lezen van de toegewezen literatuur, alsmede het maken van literatuuropdrachten voor sommige bijeenkomsten.

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper - literatuuropdrachten
Weging0
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Opmerking
Literatuuropdrachten worden met voldoende/onvoldoende beoordeeld en zijn een voorwaarde om het eindcijfer te krijgen.

Paper - individuele onderzoeksopdracht
Weging40
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Opmerking
De individuele opdracht maakt 40% van het eindcijfer uit. Deelcijfers zijn niet transfereerbaar naar een ander jaar.

Paper - groepsopdracht
Weging60
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Opmerking
De groepsopdracht wordt uitgevoerd in groepen van vier studenten. De groepsopdracht maakt 60% van het eindcijfer uit.