MAN-MPL024
In-depth Study of Law and Institutions in Spatial Planning
Course infoSchedule
Course moduleMAN-MPL024
Credits (ECTS)6
CategoryMA (Master)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Nijmegen School of Management; Master Spatial Planning;
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Coordinator
dr. S. Lenferink
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. S. Lenferink
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S. Lenferink
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Other course modules lecturer
Examiner
prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
2  (06/11/2023 to 28/01/2024)
Starting block
2
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het einde van de cursus Verdieping Recht & Instituties is de student in staat om:
  • te begrijpen wat de functie van het omgevingsplan is voor de ordening van de ruimte;
  • te begrijpen wat de invloed van bovengemeentelijke instrumenten is op de inhoud van het omgevingsplan, met name van de provinciale omgevingsverordening;
  • te begrijpen wat de relatie is tussen het omgevingsplan en de toetsing van bouwplannen (incl vergunningvrij bouwen);
  • te begrijpen wat de werking is van grondexploitatieregels
  • te begrijpen wat de relatie is tussen gebiedsontwikkeling en natuurbescherming (incl. m.e.r.).
Content
Deze module biedt een verdieping ten opzichte van het bachelorvak Recht en instituties van ruimtelijk - en milieubeleid en betreft het inhoudelijke snijvlak van planologie en het omgevingsrecht in al zijn facetten. De ordening van de ruimte en het bedenken en maken van ruimtelijke plannen speelt zich nu eenmaal af binnen juridische kaders. Een goed gebruik van planologische theorie en uitgangspunten garandeert niet dat een ruimtelijk plan door de Nederlandse (bestuurs)rechter aanvaardbaar wordt gevonden. Om inzicht te krijgen in de juridische context van de planologie is kennis van relevante juridische leerstukken noodzakelijk. Het gaat dan niet alleen om de eisen die de Omgevingswet stelt aan omgevingsplannen, maar zeker ook om de randvoorwaarden die uit bijzondere wetgeving (ook wel sectorale wetgeving genoemd) kunnen voortvloeien. Te denken valt onder meer aan in acht te nemen afstandsnormen bij gevoelige functies in verband met hinderaspecten als geluid en stof en inhoudelijke eisen die vanuit een milieueffectrapportage of de Europese Habitatrichtlijn aan de inhoud van een omgevingsplan worden gesteld.
Level

Presumed foreknowledge
Recht en instituties van milieu- en ruimtelijk beleid (tweede jaar Ba)
Test information
schriftelijk tentamen via CIRRUS
Specifics

Level
Ma 1

Instructional modes
Lecture

Tests
exam
Test weight1
Test typeDigital exam with CIRRUS
OpportunitiesBlock 2, Block 3