MED-B1APPV1
Academische Professionele en Persoonlijke Vorming 1
Cursus informatieRooster
CursusMED-B1APPV1
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. H.M. Bazelmans
Overige cursussen docent
Docent
dr. ing. J.J.J.P. van den Beucken
Overige cursussen docent
Docent
drs. T.J. Creugers
Overige cursussen docent
Docent
O.K.W. Duijs
Overige cursussen docent
Examinator
drs. E. Hissink
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER1-PER4  (01-09-2022 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
PER1/  THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Hoofddoelstellingen

A. Persoonlijke ontwikkeling

 1. Je ontwikkelt persoonlijk leiderschap en geeft beargumenteerd aan wat in je ontwikkeling als persoon, student, en startend professional al goed gaat, wat nog beter kan en hoe je aan je verdere ontwikkeling vorm geeft.

B. Professionele ontwikkeling

 1. Je reflecteert op je eigen gedrag en op de onderliggende dynamiek ervan. Dit betreft het gedrag ten opzichte van jezelf, je taken en anderen, zowel in leersituaties als praktijksetting.
 2. Je toetst je zelfreflectie aan het oordeel van anderen, je staat open voor en stimuleert feedback op je eigen gedrag.
 3. Je ontwerpt en experimenteert met alternatief gedrag.

C. Communicatie

 1. Je kunt alledaagse communicatie en professionele communicatie van elkaar onderscheiden en beargumenteren wat het belang is van professionele communicatie in de tandheelkundige praktijk.
 2. Je kent het effect van goede basiscommunicatieve vaardigheden (luisteren, aansluiten, doorvragen) op de consultvoering in de tandheelkundige praktijk.
 3. Je kent het verschil tussen verbale en non-verbale communicatie.
 4. Je herkent situaties in de tandheelkundige praktijk die om metacommunicatie vragen.
 5. In een gesprek met een simulatiepatiënt en in een rollenspel met een medestudent hanteer je welbewust de vaardigheden luisteren, aansluiten en doorvragen.
 6. De feedback die je aan een medestudent geeft in een communicatiepracticum is adequaat.
 7. In een reflectieverslag geef je er blijk van dat je ontvangen feedback adequaat verwerkt.

D. Gedragswetenschappen

 1. In casuïstische voorbeelden uit de tandheelkundige praktijk onderken je waar het biopsychosociale en waar het medische model wordt gevolgd.
 2. Je weet hoe individueel gedrag van patiënten mondziekten kan voorkomen of juist kan leiden tot mondziekten.
 3. Je kunt in casuïstische voorbeelden uit de tandheelkundige praktijk verschillen tussen professioneel en onprofessioneel gedrag herkennen.

E. Ethiek

 1. Je begrijpt wat tandheelkundige beroepsethiek is en kunt beargumenteren wat het belang is van deze vorm van ethiek voor jouw handelen en houding als student en toekomstige tandarts.
 2. Je kunt de betekenis van enkele ethische basisbegrippen beschrijven en ze in gesprek met mede-studenten gebruiken: soorten ethiek / descriptief-normatief / (inter)subjectief – objectief / regels-normen-principes – waarden – deugden.
 3. Je kunt op basaal beginnersniveau met behulp van de taal van moraal situaties uit je eigen leven als student en eenvoudige TBP-situaties interpreteren:  Dit betekent dat je met behulp van de taal-van-moraal-kaart de basale bioethische principes, normen en waarden kunt gebruiken wanneer je met elkaar spreekt over ethisch situaties uit je eigen leven als student en eenvoudige TBP-situaties.
 4. Je kunt adequaat aan mede-studenten en docenten uitleggen wat plichtsethiek (als één soort ethische theorie) en wat het verschil is tussen deontologie en consequentialisme. Je kunt deontologische en consequentialistische argumenten identificeren wanneer je met anderen in gesprek gaat over situaties uit je eigen leven als student en eenvoudige TBP-situaties.
 5. Je kunt ethische vragen herkennen en adequaat* formuleren bij situaties uit je eigen leven als student, en bij eenvoudige TBP-situaties. Dit betekent dat je gereedschap 1 en 2 uit de Ethische gereedschapskist weet te gebruiken wanneer je ethisch reflecteert op situaties uit je eigen leven als student en op eenvoudige TBP-situaties.

F. Wetenschappelijke vorming

 1. Journal Club:
 1. Je (her)kent de rol van onderzoek t.b.v. het oplossen van een
  (klinisch/tandheelkundig/etc.) probleem
 2. Je raakt bekent met het onderzoek van Radboudumc - Tandheelkunde via publicatie(s) en onderzoekers
 3. Je begrijpt de onderzoeksmethodologie, de interpretatie van de verkregen data, en het belang daarvan binnen het tandheelkundige onderzoeksveld
 1. Ontwikkeling en geschiedenis van de THK: Je kunt voor een groep medestudenten in grote lijnen de historische ontwikkelingen en de huidige positie van de Tandheelkunde als wetenschap binnen de biomedische wetenschappen  presenteren.
 2. Basisvaardigheden THK onderzoek, methodologie: Je kunt tandheelkundige problemen vertalen in een globaal voorstel voor een wetenschappelijk onderzoek en aangeven welke fasen een dergelijk onderzoek moet doorlopen. Bij het lezen van een beschrijving van een tandheelkundig onderzoek herken je de gebruikte vorm van onderzoek. Voor concrete vraagstellingen beslis je op een verantwoorde wijze welke vorm van onderzoek het best gebruikt kan worden.
 3. Basisvaardigheden THK onderzoek, literatuur (bronnen/kritiek): Binnen de tandheelkundige wetenschappelijke literatuur onderscheid je de verschillende soorten publicaties en herken je de opbouw van de publicaties. Je kunt in concrete gevallen op basis van algemene criteria een globaal waardeoordeel geven over een wetenschappelijke publicatie.
 4. Basisvaardigheden THK onderzoek, literatuur (schrijven): Je kunt op basaal niveau wetenschappelijke kennis beoordelen, integreren en samenvatten en hierover mondeling en schriftelijk rapporteren op een wijze die voor vakgenoten begrijpelijk is.
 5. Basisvaardigheden THK onderzoek, literatuur (PICO, academisch klinisch redeneren): Bij het zoeken naar wetenschappelijke literatuur maak je adequaat en efficiënt gebruik van verschillende databases. Bij het beoordelen van wetenschappelijke literatuur pas je de principes van Evidence Based Medicine/Dentistry adequaat toe.
 6. Ethiek binnen Wetenschap: volgt

G. Public Health

 1. Als je met medestudenten en docenten de maatschappelijke relevantie van mondzorg bespreekt, maak je adequaat gebruik van je begrip van de relevantie van public health voor de mondgezondheidsbevordering.
 2. Bij bestudering van wetenschappelijke literatuur over gezondheidscondities identificeer je public health problemen en benoem je mogelijke interventies.
Inhoud
Globale inhoud van de cursussen
 
A Persoonlijke ontwikkeling APPV1 APPV2
B Professionele ontwikkeling APPV1 APPV2
C Communicatie APPV1 APPV2
D Gedragswetenschappen APPV1 APPV2
E Ethiek APPV1 APPV2
F Wetenschappelijke vorming APPV1 APPV2
G Public Health APPV1 APPV2
H Gerodontologie   APPV2


Plaats van de leerlijn en cursussen in het curriculum

De cursussen APPV1 en APPV2 vormen de start van de driejarige Bachelor leerlijn Academische, Professionele en Persoonlijke Vorming (APPV), en daarmee de start van de academische, professionele en persoonlijke vorming van studenten Tandheelkunde.
In de leerlijn APPV geven we vorm aan de manier waarop binnen de opleiding Tandheelkunde in Nijmegen gekeken wordt naar tandheelkunde: tandartsen leveren vanuit een holistische visie tandheelkundige zorg waarbij we het principe “eerst de mens, dan de mond” het belangrijkst vinden in de zorgverlening. Keuzes in het leveren van zorg worden mede gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. Preventie en gezondheidsbevordering spelen, in het kader van individuele zorg én de volksgezondheid, een belangrijke rol. De tandartsen die wij opleiden zijn alert op ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving en integreren deze in hun professioneel handelen. Een goed reflectief vermogen en zin om een leven lang door te leren zijn hierbij belangrijk. Zo kunnen tandartsen hun kennis en kunde up-to-date houden en bijdragen aan innovaties die de kwaliteit van mondzorg ten goede komen. De kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om op deze manier tandheelkunde te bedrijven, staan binnen de leerlijn APPV centraal.
In het eerste jaar staat het verwerven van basiskennis, basisvaardigheden en een basale grondhouding ten opzichte van de tandheelkunde centraal. In de jaren daarna volgt de verdieping.
Opgedane kennis en vaardigheden vanuit de leerlijn APPV en uiteraard de leerlijnen Tandheelkundige kennisgebieden (TKG) en Medisch Tandheelkundige interactie (MTI) worden toegepast binnen de leerlijnen Prekliniek in het eerste Bachelor jaar en binnen de leerlijnen Prekliniek en Kliniek vanaf het tweede Bachelorjaar.


Raamplancompetenties APPV1 & APPV2 (raamplan 2020)
A.   7.3, 7.14, 7.15
B.   2.2, 7.3, 7.14, 7.15
C.   2.1, 2.2
D.   1.1, 1.2, 2.3-2.7, 3.1.
E.   2.3-2.6; 3.2;  7.1-7.7; 7.10; 7.12; 7.13
F.   4.1-4.3, 4.7, 4.8, 4.9; 4.11
G.  1.2, 1.18, 1.26, 1.28, 1.29, 2.2, 2.7, 3.5, 3.9, 4.1, 4.11, 5.1, 5.2, 5.4-5.7, 6.6, 7.7
H.   1.1, 1.2, 1.13, 1.18, 2.1, 3.5, 4.1, 4.6, 5.1, 7.11


Leertraject
 
Thema Naam thema Contacturen Zelfstudie-uren SBU
A Persoonlijke ontwikkeling (POS) 13 15 28
B Professionele ontwikkeling (PO) 6 22 28
C Communicatie 9,5 26,5 36
D Gedragswetenschappen 3 13 16
E Ethiek 12 12 24
F Wetenschappelijke vorming volgt volgt  
G Public Health volgt volgt  
H Gerodontologie 2 6 8
Totaal        

In de cursussen wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van contactonderwijs, zoals HC (hoorcollege), RC (responsiecollege), individueel coachgesprek, coachgesprek (intervisie) in groep, WG (werkgroep), PRA (practicum). Zie ook cursushandleiding voor verdeling over APPV1 en APPV2

Literatuur

Zie ook cursushandleiding voor volledige lijst verplichte en aanbevolen literatuur en overig onderwijsmateriaal (bv. kennisclips, artikelen, casuistiek).
Studieboeken:
 • Smith A.J.E., Oomen A.J.M., Truin G.J.: Handboek Communicatie in de mondzorg. Effectieve gespreksvoering in de dagelijkse praktijk. Prelum. 2017.
 • Nunez C, Nunez Mahdi R, Popma L: Interculturele communicatie. Van ontkenning tot wederzijdse integratie. 2021. 
 • Inleiding in de Evidence based Tandheelkunde, 1e druk, ISBN 9789031352272. Beschikbaar als e-book via: https://libguides.ru.nl/ebooks/THK
 • Groen: Reflecteren: de basis – Op weg naar bewust en bekwaam handelen. Noordhof, 2019.
 • Pedersen H.: Textbook of Geriatric Dentistry.  third edition, Wiley Blackwell. ISBN 9781405153645 (2015).
 • Visser. Inleiding in de gerontologie en geriatrie. 6e herziene druk, Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789036824521, 2020.
 • Literatuur voor Wetenschap: volgt nog

Toetsing APPV1 en APPV2


De toetsing van de cursussen APPV1 en APPV2 uit de leerlijn APPV bestaat uit deeltoetsen waarvoor een beoordeling wordt gegeven. De deeltoetsen kunnen bestaan uit meerdere opdrachten die allemaal behaald dienen te zijn.

De opdrachten, deeltoetsen en het eindcijfer worden beoordeeld als ‘onder verwacht niveau’ (niet-behaald), ‘verwacht niveau’ (behaald) en ‘boven verwacht niveau’ (behaald).

Voor details zie cursushandleiding (beschrijving toetsregeling).
 
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Afname 1
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Afname 2
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3