MED-B1GM6RT
Professionele ontwikkeling 1
Cursus informatieRooster
CursusMED-B1GM6RT
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
dr. W.J.M. van der Sanden
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.J.M. van der Sanden
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.J.M. van der Sanden
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 25-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. De student vertoont progressie in zijn professionele ontwikkeling en kan over zijn professioneel gedrag reflecteren.
2. De student is door zelfreflectie en inzicht in staat om het professionele gedrag te verbeteren.
3. De student kan mondeling en schriftelijk correct communiceren.
4. De student kan effectief en efficiënt samenwerken met studiegenoten en tandheelkundige medewerkers.
5. De student weet de grenzen van eigen kennen en kunnen.
Inhoud
In het blok Professionele Ontwikkeling staan de professionele ontwikkeling en het professionele gedrag van de student centraal. Het wordt steeds duidelijker dat het behandelen van patiënten meer is dan alleen een technisch hoogstandje afleveren. Van de tandarts wordt verwacht dat hij niet alleen technisch vaardig is, maar dat hij zich als een waardig lid van een professie gedraagt. Dit betekent dat de student al heel vroeg in zijn studie moet leren wat precies professioneel gedrag is en hoe hij zich volgens de normen van zijn professie of beroepsgroep moet gedragen. Professioneel gedrag komt in dit blok op drie manieren aan de orde:

• In zelfreflectie van de student zelf
• In de mening van pre klinische docenten over het professioneel gedrag van de student
• Tijdens een gesprek tussen de student en zijn supervisor.

Om de student in staat te stellen over zijn eigen professionele verwachtingen en professioneel gedrag te reflecteren, zal dit via een inleidend college nader worden toegelicht. Dit leidt uiteindelijk tot meerdere producten: een cv en een kennismakingsbrief van de student, een zelfreflectie over zijn gedrag (omgaan met taken, met anderen en jezelf), reflectieverslagen op blokken en verslagen van (groeps)gesprekken. De producten worden opgenomen in het Ontwikkelingsplan Professioneel Gedrag (OPG). In het eerste bachelorjaar bestaat het OPG ook uit de beoordeling van het professionele gedrag van de student door pre klinische docenten. In de loop van het jaar zal aan de student een coach worden toegewezen. Eerder genoemde kennismakingsbrief moet gericht zijn aan deze coach. Gedurende het studiejaar zal, naar aanleiding van het OPG (groeps)gesprekken plaatsvinden tussen de student en zijn coach.

Raamplancompetenties: Het domein Professionaliteit verbindt de zes in het raamplan onderscheiden domeinen met elkaar en overkoepelt deze.
Leertraject
Onderwijs in professioneel gedrag vindt op verschillende niveaus plaats. Aan het begin van het jaar zal tijdens een inleidend college binnen het onderwijsblok "Oriëntatie op opleiding en beroep" het blok nader worden toegelicht. Een deel van het onderwijs in de professionele vorming zal plaatsvinden tijdens de preklinische practica en (groeps)gesprekken. Op basis hiervan wordt een beoordeling van het professionele gedrag afgegeven.
De student maakt verschillende reflectieverslagen en bereid de (opdrachten voor de) (groeps)gesprekken voor.
Elk jaar zal de student groepsgesprekken over aspecten van PO, indien wenselijk, een persoonlijk gesprek hebben over zijn OPG met een coach.

Het totaal aantal beschikbare uren bedraagt 30 SBU per jaar.
Werkvormen
Cursusgroepen

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR