MED-B2APPV3
Academische Professionele en Persoonlijke Vorming 3
Cursus informatieRooster
CursusMED-B2APPV3
Studiepunten (ECTS)5,5
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. E. Hissink
Overige cursussen docent
Examinator
drs. E. Hissink
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
THKJAAR  (01-09-2023 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Hoofddoelstellingen APPV3

A. Persoonlijke ontwikkeling

 1. Je ontwikkelt een professionele houding waarin je steeds vanzelfsprekender blijft werken aan je persoonlijk leiderschap. Daarin beschrijf je je ontwikkeling als persoon, student en startend professional en geef je expliciet aan hoe je je verdere ontwikkeling vorm geeft.

B. Professionele ontwikkeling

 1. Je reflecteert op je eigen gedrag en op de onderliggende dynamiek ervan. Dit betreft je gedrag ten opzichte van jezelf, je taken en anderen, zowel in leersituaties als in praktijksettings.
 2. Je toetst je zelfreflectie aan het oordeel van anderen, je staat open voor en stimuleert feedback op je eigen gedrag.
 3. Je ontwerpt en experimenteert met alternatief gedrag.

C. Communicatie

 1. Je hebt kennis opgedaan over de structuur van een anamnestisch gesprek.
 2. Je kent het onderscheid tussen en de verschillende aspecten van de vraagverheldering  en de speciële anamnese.
 3. In een gesprek met een medestudent lukt het om aandachtig te luisteren, aan te sluiten en door te vragen op de verschillende klachtdimensies van het biopsychosociaal model alsmede om de mondhygiëne- en voedingsanamnese uit te vragen.
 4. In een gesprek met een simulatiepatiënt lukt het om aandachtig te luisteren, aan te sluiten, door te vragen op de verschillende klachtdimensies en de mondhygiëne- en voedingsanamnese uit te vragen.
 5. Je kunt aan de hand van casuïstische voorbeelden uit de tandheelkundige praktijk de verschillende klachtdimensies op grond van het biopsychosociaal model herkennen en beschrijven.
 6. Je kent de meest elementaire begrippen uit de communicatieleer en kunt deze onderbouwd toepassen aan de hand van casuïstische voorbeelden.

D. Ethiek

    1. Je kunt op gevorderd beginnersniveau kritisch en methodisch, individueel en samen met andere studenten, reflecteren op (nadenken over) gematigd complexe TBP-situaties met behulp van de vier stukken reflectie-gereedschap en vanuit deugdethisch, zorgethisch, deontologisch en consequentialistisch perspectief. 
 
 • Dit betekent dat je de vaardigheden en ethische theorieën uit Bachelor-jaar 1 adequaat en actief kunt betrekken bij je methodisch ethisch reflectie. 
 • En dat je daarbij adequaat gebruik weet te maken van een methode van moreel beraad  
 
    1. Je kunt op basaal beginnersniveau tegenover medestudenten en docenten beargumenteren waarom het beroepsgeheim, de zwijgplicht en respect voor privacy essentiële onderdelen vormen van de tandheelkundige beroepsethiek en je kunt deze in verband brengen met professionele communicatie met patiënten. 
 
En, in samenhang hiermee: 
 
    1. Je kunt op basaal niveau adequaat de overeenkomsten en verschillen tussen (gezondheids)recht en (tandheelkundige beroeps)ethiek uitleggen aan medestudenten en docenten. 

E. Wetenschappelijke vorming


Journal Club
Middels een reflectie op de onderzoeksmethodologie en de verkregen resultaten, kun je de bijdrage binnen het betreffende onderzoeksveld uitleggen van een tandheelkundig wetenschappelijk artikel.
 

F. Public Health

 1. Je begrijpt wat kwaliteitsindicatoren in de tandheelkundige zorg zijn en identificeert deze in onderzoek en je beginnende beroepspraktijk.
 2. Je begrijpt de discussie over kwaliteit van zorg op het niveau van zowel populatie als patiënt, inclusief voorwaardelijke factoren zoals toegankelijkheid van de mondzorg.
 3. Je begrijpt, en doorziet strategieën voor het implementeren van kwaliteitsverbeteringsinitiatieven in de tandartspraktijk.
Inhoud
Globale inhoud van de cursus
 
A Persoonlijke ontwikkeling
B Professionele ontwikkeling
C Communicatie
D Ethiek
E Wetenschappelijke vorming
F Public Health
   
Plaats van de leerlijn en cursus in het curriculum

De cursus APPV3 vormt de start van het tweede leerjaar van de driejarige Bachelor leerlijn Academische, Professionele en Persoonlijke Vorming (APPV.
In de leerlijn APPV geven we vorm aan de manier waarop binnen de opleiding Tandheelkunde in Nijmegen gekeken wordt naar tandheelkunde: tandartsen leveren vanuit een holistische visie tandheelkundige zorg waarbij we het principe “eerst de mens, dan de mond” het belangrijkst vinden in de zorgverlening. Keuzes in het leveren van zorg worden mede gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. Preventie en gezondheidsbevordering spelen, in het kader van individuele zorg én de volksgezondheid, een belangrijke rol. De tandartsen die wij opleiden zijn alert op ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving en integreren deze in hun professioneel handelen. Een goed reflectief vermogen en zin om een leven lang door te leren zijn hierbij belangrijk. Zo kunnen tandartsen hun kennis en kunde up-to-date houden en bijdragen aan innovaties die de kwaliteit van mondzorg ten goede komen. De kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om op deze manier tandheelkunde te bedrijven, staan binnen de leerlijn APPV centraal.
In het tweede leerjaar bouwen we voort op de in het eerste leerjaar verworven basiskennis, basisvaardigheden en een basale grondhouding ten opzichte van de tandheelkunde. In het derde leerjaar volgt de verdere verdieping.
Opgedane kennis en vaardigheden vanuit de leerlijn APPV en uiteraard de leerlijnen Tandheelkundige kennisgebieden (TKG) en Medisch Tandheelkundige interactie (MTI) worden toegepast binnen de leerlijnen Prekliniek en de leerlijn Kliniek die in het tweede Bachelor jaar start.


Raamplancompetenties
Bij de cursus APPV3 horen de volgende competenties uit het Raamplan 2020:

A.        
B.        
C.        
D.       
E.        
F.

Leertraject

In de cursussen wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van contactonderwijs, zoals HC (hoorcollege), RC (responsiecollege), individueel coachgesprek, coachgesprek (intervisie) in groep, WG (werkgroep), PRA (practicum). Zie de cursushandleiding voor de verdeling van contacturen en zelfstudie-uren.

Literatuur

Zie ook cursushandleiding voor volledige lijst verplichte en aanbevolen literatuur en overig onderwijsmateriaal (bv. kennisclips, artikelen, casuïstiek).
Studieboeken:
 • Smith A.J.E., Oomen A.J.M., Truin G.J.: Handboek Communicatie in de mondzorg. Effectieve gespreksvoering in de dagelijkse praktijk. Prelum. 2017.
 • Nunez C, Nunez Mahdi R, Popma L: Interculturele communicatie. Van ontkenning tot wederzijdse integratie. 2021. 
 • Inleiding in de Evidence based Tandheelkunde, 1e druk, ISBN 9789031352272. Beschikbaar als e-book via: https://libguides.ru.nl/ebooks/THK
 • Groen: Reflecteren: de basis – Op weg naar bewust en bekwaam handelen. Noordhof, 2019.
 • Pedersen H.: Textbook of Geriatric Dentistry.  third edition, Wiley Blackwell. ISBN 9781405153645 (2015).
 • Visser. Inleiding in de gerontologie en geriatrie. 6e herziene druk, Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789036824521, 2020.
 • Zielhuis. Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek. ISBN 9789036813358. Beschikbaar als e-book via: https://libguides.ru.nl/ebooks.

Toetsing APPV3

De toetsing van de cursus APPV3 bestaat uit deeltoetsen waarvoor een beoordeling wordt gegeven. De deeltoetsen kunnen bestaan uit meerdere opdrachten die allemaal behaald dienen te zijn. De opdrachten, deeltoetsen en het eindcijfer worden beoordeeld als ‘onder verwacht niveau’ (niet-behaald), ‘verwacht niveau’ (behaald) en ‘boven verwacht niveau’ (behaald). Voor details zie cursushandleiding (beschrijving toetsregeling).
 
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
APPV-3 Tentamen SEM1
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok THKSEM1, Blok THKSEM2

POS
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok THKSEM1, Blok THKSEM2

Eindbeoordeling APPV-3
Weging1
GelegenhedenBlok THKSEM1, Blok THKSEM2