MED-B2MTI3
Medisch-Tandheelkundige Interactie 3
Cursus informatieRooster
CursusMED-B2MTI3
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
drs. D.S.C. Telgt
Overige cursussen docent
Docent
drs. D.S.C. Telgt
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. D.S.C. Telgt
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
THKJAAR  (01-09-2023 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Globale inhoud van de cursus MTI3

In deze cursus wordt gestart met het behandelen van de verschillende anamneses en wordt het extra-en intra-oraal onderzoek, dat in B1MTI1 al is behandeld, nog eens opgefrist. De meest toegepaste vormen van beeldvorming in de tandheelkundige en MKA-chirurgische praktijk komen aan bod.
Vervolgens richten we ons in deze leerlijn voor het merendeel van dit leerjaar op de immunologie en ontstekingen, infecties en afweer. Je leert klachten en symptomen die samenhangen met ontsteking en infecties te herkennen en analyseren en globale vervolgstrategieën aan te geven ter diagnostiek en behandeling. Je doet dit op grond van pathofysiologische en klinisch-epidemiologische kennis welke je in deze cursus op doet.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

 1. Anamnese
 2. Beeldvorming
 3. Immunologie & ontsteking
 4. Ontstekingen; fysiologische proces van ontsteking en wondgenezing
 5. Infecties; banale oropharyngeale infect, halsabces, virale infect, bijzondere infecties, tuberculose
 6. Micro-organismen; bacteriologie & virologie


Plaats van de leerlijn en cursussen in het curriculum

De cursussen B2MTI3 en B2MTI4 zijn het vervolg van de leerlijn Medisch-Tandheelkundige Interactie (MTI). In deze leerlijn komen alle medische onderwerpen aan bod die relevant zijn voor de tandarts. De medische kennis die je opdoet in deze leerlijn zorgt ervoor dat je weet hoe een gezonde patiënt in elkaar zit, hoe fysiologische processen werken en ook hoe pathologie ontstaat en welke gevolgen dit voor jou als tandarts heeft.
Cursussen B2MTI3 en B2MTI4 bouwen voort op de anatomische en celbiologische basis die gelegd is in de cursussen B1MTI1 en B1MTI2 en vormen vervolgens een belangrijk uitgangspunt voor het vervolg van de leerlijn in bachelor 3 en de MTI blokken later in de master. De inhoud van deze cursussen ga je toepassen in de leerlijn Klinische Tandheelkunde.


Raamplancompetenties MTI3 & MTI4 (raamplan 2020)
1-3, 1-4, 1-13, 1-21, 2-2, 4-1.


Hoofddoelstellingen MTI3


 A. Anamnese

 1. Je weet welke vormen van anamneses er zijn, zodat je deze in de (onderwijs)praktijk kunt gaan toepassen.
 2. Je weet welke structuren van het hoofd-halsgebied uitwendig zichtbaar, aanwijsbaar of palpabel zijn.
 3. Je kunt een intra-oraal en extra-oraal onderzoek uitvoeren, en je kunt de oppervlakkig gelegen structuren van de overige regionen van het hoofd-halsgebied inspecteren, aanwijzen en/of palperen.

 
B. Beeldvorming

 1. Je kent de fysische werkingsmechanismen van de in de tandheelkunde en MKA-chirurgie gebruikte beeldvormingstechnieken: röntgendiagnostiek, echo, MRI.
 2. Je weet hoe normale anatomische structuren eruit zien op de tandheelkundige beeldvorming: solo-opname, bitewing, orthopantomogram (OPT).
 3. Je kunt het orthopantomogram beoordelen, beschrijven en pathologie hierop herkennen.
 4. Je kunt de toepassing van MRI, (CB)CT, en echo in de tandheelkunde en MKA-chirurgie beschrijven en beargumenteren.


C. Immunologie & ontsteking

 1. Je hebt inzicht in de opbouw en werking van het immuunsysteem.
 2. Je kent de afweer tegen infecties en weet welke rol de verschillende componenten van de afweer daarbij spelen.   

D. Dentogene ontstekingen
 1. Je kunt een adequaat klinisch onderzoek doen en eventueel aanvullend onderzoek inzetten naar dentogene ontstekingen en uitbreiding hiervan in de hoofd-halsloges.
 2. Je kunt een risico-inschatting maken voor individuele patiënten met betrekking tot het ontstaan van dentogene ontstekingen, op basis van predisponerende factoren en epidemiologische gegevens.
 3. Je kunt een differentiaaldiagnose opstellen voor een dentogene ontsteking.
 4. Je kunt een dentogene ontsteking beschrijven ten behoeve van verslaglegging en verwijzing.
 5. Je kunt voor dentogene ontstekingen een vervolgbeleid opstellen.
 6. Je baseert deze vaardigheden op je parate kennis van:
  • de fysiologie en mechanismen van het immuunsysteem.
  • de etiologie, klinische en pathologische kenmerken en het beloop van een dentogene ontsteking.
  • de relatie tussen dentogene ontstekingen en individuele comorbiditeit en medicatiegebruik.
 7. Je bent bekend met de verschillende loges in het hoofd-halsgebied en begrijpt de klinische relevantie.


E. Infecties; banale oropharyngeale infect, virale infect, bijzondere infecties, tuberculose

 1. Je kent de presentatie en verwekkers van verschillende bovenste luchtweginfecties en oropharyngeale infecties om deze vervolgens te kunnen onderscheiden van specifiek tandheelkundige infecties.
 2. Je kent de pathogenese, presentatie, diagnostiek en behandeling van de orale- en cervicofaciale vorm van actinomycose.

F. Micro-organismen; bacteriologie & virologie
 1. Je weet hoe je micro-organismen in de oropharynx kunt aantonen, op grond van je parate kennis van basale microbiologie en van het vóórkomen en determineren van micro-organismen.
 2. Om de relevantie van bacteriële en mycotische infecties te begrijpen en daarmee infectiologische problemen in te kunnen schatten en adequaat te kunnen behandelen heb je kennis van:
  • de naam van een aantal micro-organismen (bacteriën en schimmels) die de mens koloniseren en/of infecties geven bij mensen.
  • de ziekten welke enkele geselecteerde micro-organismen kunnen veroorzaken.
  • of deze micro-organismen normale bewoners zijn van de menselijke mond-keelholte.
 3. Om de relevantie van virale infecties te begrijpen en daarmee infectiologische problemen in te kunnen schatten en adequaat te kunnen behandelen heb je kennis van:
  • de essentie van de bouw van de verschillende virussen, virale replicatie en het verschil tussen DNA- en RNA-virussen.
  • de meest voorkomende virale verwekkers van ulcera in de mond.
  • de bijpassende ziekteverschijnselen, epidemiologie en de diagnostiek van deze virussen.


Leertraject

Zie Brightspace en het rooster via MyTimetable voor het exacte aantal uren contactonderwijs en de zelfstudie uren. In deze cursussen wordt gebruikt gemaakt van een aantal onderwijsvormen, veelal HC (hoorcollege), RC (responsiecollege) ,WG (werkgroep) en ZSO (zelfstudieopdrachten).

 

Literatuur

 • Hoepelman, Kroes, Sauerwein. Leerboek Microbiologie en infectieziekten, 4e herziene druk, 2016 (MTI3)
 • H.S. Brand c.s., Algemene Ziekteleer voor tandartsen", 3e herziene druk. (MTI3 en MTI4)
 • Farmacotherapeutisch Kompas, online te raadplegen via: https://www.fk.cvz.nl (MTI3 en MTI4)
 • Rang & Dale’s Pharmacology 7e herziene druk (MTI3 en MTI4)
 • Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Anatomische Atlas Prometheus, deel "Hoofd, hals en Neuroanatomie", 4e druk. Bohn Stafleu Van Loghum; 2007. (MTI3)
 • Stegenga B, Vissink A, De Bont LGM. Mondziekten & Kaakchirurgie, 2e ed, Assen: van Gorcum; 2013. (MTI3)
 • Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander’s Human Physiology. The mechanisms of body function (12 th, 13th or 14th ed). New York: McGraw-Hill (MTI3)
 • Enkele losse wetenschappelijke artikelen zijn beschikbaar via “brightspace” of elektronisch beschikbaar als abonnement via de medische bibliotheek (https://www.ru.nl/ubn/volledige_teksten/lijst_van_fulltext/)


Toetsing MTI3 en MTI4

In de leerlijn MTI zal getoetst middels zogenoemde lijntoetsing. Lijntoetsing in vogelvlucht:
 • De lijntoets wordt per semester afgenomen in de vorm van twee toetsdelen.
 • Per kwartaal is er gelegenheid om deel te nemen aan één toetsdeel.
 • Vragen die worden gesteld in de toets gaan over de leertstof uit het betreffende kwartalen én kwartalen daarvóór (zogenaamde terugkijkvragen).
 • Voor elk toetsdeel wordt een cijfer bepaald.
 • Aan het eind van het semester wordt de uitslag op de lijntoets vastgesteld op basis van het gewogen gemiddelde van de cijfers behaald op de twee toetsdelen.
 • Mocht deze uitslag onvoldoende zijn, dan is er een herhaalmogelijkheid voor de lijntoets.
Voor details zie de toetsregeling op Brightspace.
 
Inhoud

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
MTI-3 toetsdeel 1
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok THKSEM1

MTI-3 toetsdeel 2
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok THKSEM1

MTI-3 Semester 1
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok THKSEM1, Blok THKSEM2