MED-B2TD3P
Functie en functieherstel 2
Cursus informatieRooster
CursusMED-B2TD3P
Studiepunten (ECTS)11
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
E.J. Wiersema
Overige cursussen docent
Docent
E.J. Wiersema
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
E.J. Wiersema
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 25-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. De student beredeneert vanuit de anatomie en de fysiologie van het tandkaakstelsel welke problemen en uitgangspunten belangrijk zijn bij het herstellen van gebitsfuncties met kronen, bruggen of een volledige gebitsprothese.
2. De student herkent de verschillende occlusieconcepten en articulatiepatronen van het natuurlijke gebit en die van de volledige prothese en onderkent overeenkomsten en verschillen. Daarnaast beargumenteert de student welk belang de verschillende occlusieconcepten en articulatiepatronen hebben bij het herstellen van de gebitsfuncties met kronen, bruggen of een volledige gebitsprothese.
3. De student beredeneert welke uitgangspunten en criteria relevant zijn voor het herstellen van gebitsfuncties met verschillende soorten kronen. Daarnaast past de student deze uitgangspunten en criteria toe op de praktische uitvoering ervan.
4. De student herstelt in een patiëntsimulatie bij edentate kaken de functie met een volledige gebitsprothese.
5. De student beoordeelt de toepasbaarheid van een aantal tandheelkundige materialen die in de prothetische tandheelkunde vaak gebruikt worden, op grond van fysische, chemische en biologische eigenschappen.
Inhoud
A. Fysiologie van het tandkaakstelsel
B. Fysiologie van het edentate mondkaakstelsel
C. Occlusie en articulatie concepten voor natuurlijke dentities en voor volledige gebitsprothesen
D. Werking en gebruik van articulatoren
E. Eigenschappen, toepassing en verwerking van tandheelkundige materialen
F. Functioneel herstel van gebitselementen
G. Occlusie correcties
H. Configuraties van gebitselementen voor solitaire kroonvormen en tijdelijke restauraties
I. Stadia in de vervaardiging van de volledige gebitsprothese
J. Opstelling van prothese-elementen bij volledige gebitsprothesen
K. Communicatie met de tandtechnicus

Relatie tot het totale curriculum
In het blok "Functie en functieherstel 1" heeft u inleidende kennis verkregen met betrekking tot de gebitsfuncties en elementaire vaardigheden verworven om gebitsfuncties te herstellen. Daarbij is de nadruk gelegd op de occlusieanalyse, op het herstel van delen van gebitselementen die verloren zijn gegaan (opwassen) en op basisprincipes van het prepareren voor extracoronaire restauraties.

In blok "Functie en functieherstel 2" worden zowel kennis als vaardigheden verruimd. Uitgaande van de anatomie en de fysiologie van het tandkaakstelsel komen doelstellingen voor functieherstel bij zowel dentate als edentate patiënten aan de orde. Overeenkomsten, maar ook verschillen krijgen hierbij aandacht.
Voor wat betreft het functieherstel bij dentaten komt de nadruk te liggen op patiëntsimulatie bij het prepareren van solitaire gebitselementen voor diverse kroonvormen en het maken van tijdelijke kronen. Voor wat betreft functieherstel bij edentaten worden de stappen bij het maken van een volledige gebitsprothese in een preklinische situatie geoefend vanuit een theoretische achtergrond. Een belangrijk aspect daarbij is de communicatie met een tandtechnicus. In samenwerking met de Dutch Health Tec Academy worden diverse stadia in de vervaardiging van een volledige prothese gerealiseerd.

In het derde studiejaar wordt de problematiek rondom het thema functieherstel aanmerkelijk gecompliceerder, namelijk in blok "Functie en functieherstel 3". Dan wordt het thema functieherstel niet alleen op het niveau van solitaire gebitselementen benaderd, maar vooral op het niveau van gebitsmutilaties in kaakdelen waarbij gebitselementen ontbreken. U leert behandelplannen op te stellen voor patiënten met een gecompliceerde dentitie.
De behandeling van de geheel tandeloze patiënt wordt in het derde jaar in een apart blok onderwezen, namelijk in het blok "Functieherstel bij edentaten" In het vierde studiejaar wordt de preklinische behandeling voortgezet in het blok "Functie en Functieherstel 4". Dan wordt dieper ingegaan op het opbouwen van avitale gebitselementen en komt het onderwerp implantologie aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de diagnostiek en behandeling van patiënten met temporo-mandibulaire dysfunctie (TMD).

Raamplancompetenties: III-j, VI-g, l, m.

Leertraject
Onderdeel  Onderwijsvorm  Contacturen  Zelfstudie-uren  Sbu 
         
A-B hoorcollege 1   1
  responsiecollege 1   1
  zelfstudie   12 12
C-D hoorcollege 2   2
  practicum 4   4
  responsiecollege  1   1
  zelfstudie   10 10
E hoorcollege 8   8
  responsiecollege 7   7
  zelfstudie    36 36
F-H hoorcollege  8   8
  practicum  80   80
  zelfstudie practicum    52 52
  zelfstudie     10 10
I-K  hoorcollege  6   6
  practicum   40   40
  zelfstudie practicum     30 30
  zelfstudie      10 10
tentamen    2   2
         
totaal    160 160 320

Literatuur
1.    Creugers, Witter, de Baat. Kronen en bruggen 2015.
2.    Kalk, W. De Volledige Gebitsprothese in woord en beeld; 2001
3.    Van Noort, Introduction to dental materials (4e editie); 2013
4.    J.V. Laverman, Volledige Keramische restauraties, Studenteneditie; 2007
5.    Naeije M. Craniomandibulaire functie en dysfunctie; 1998.
6.    Lundeen H.C. Introduction to Occlusal Anatomy; 1990.
Tentaminering
Schriftelijk open en/of multiple choice vragen. Practicum evaluatie op basis van toetswerkstukken.
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR