MED-B2WE1T
Wetenschappelijke basisvaardigheden 2
Cursus informatieRooster
CursusMED-B2WE1T
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. ing. J.J.J.P. van den Beucken
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.C.G.M. Donders
Overige cursussen docent
Docent
drs. F.J. Huijbregts-Verheyden
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.M. Kreulen
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.M. Ongkosuwito
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER3-PER4  (06-02-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
PER3/  THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
A.        Onderzoeksdesign
             De student kan voor tandheelkundig onderzoek met betrekking tot interventie, etiologie en diagnostiek een efficiënt onderzoeksdesign opstellen dat een valide antwoord geeft op de onderzoeksvraag.

B.         Analyse effectmaten
De student kan in een tandheelkundig onderzoek geschikte effectmaten (aansluitend op vraagstelling en gekozen design) berekenen en interpreteren.

C.         Interpretatie effectmaten
De student kan voor de belangrijkste tandheelkundige effectmaten berekende betrouwbaarheidsintervallen en p-waarden interpreteren en op grond daarvan de onderzoeksvraag beantwoorden.

D.        Interpretatie wetenschappelijke literatuur
De student kan wetenschappelijke tandheelkundige literatuur kritisch bestuderen en de resultaten daarvan klinisch toepassen volgens de principes van evidence based dentistry.

 
Inhoud
Globale inhoud
In dit blok staan methodologie, onderzoeksdesign en statistiek centraal. De inhoud van het blok kan globaal in de volgende termen worden samengevat:

A.        Onderzoeksdesign
B.         Analyse effectmaten
C.         Interpretatie effectmaten
D.        Interpretatie wetenschappelijke literatuur

Plaats en functie in het curriculum
Dit blok is het tweede in een reeks van drie blokken in de Bachelor fase die zich in opeenvolgende studiejaren bezighouden met wetenschappelijke scholing. De eerste ging voornamelijk over een aantal theoretische aspecten van wetenschapsbeoefening, zoals wetenschapsgeschiedenis, wetenschapsfilosofie, wetenschappelijke literatuur, wetenschappelijke methodologie en informatiekunde.
In blok Wetenschap-2A ga je aan de slag met de opzet en interpretatie van wetenschappelijk onderzoek. Je leert op welke wijze je keuzes kunt maken bij het ontwerpen van wetenschappelijk onderzoek en belangrijker nog, hoe je wetenschappelijke literatuur kritisch beoordeelt om zo een terechte en juiste vertaling naar de praktijk te kunnen maken. Hiervoor is kennis van de statistiek nodig. In dit blok zullen dan ook de belangrijkste statistische analysemethoden worden besproken. Daarnaast ga je in blok Wetenschap-2B een onderzoeksprotocol schrijven dat de opmaat is naar je wetenschappelijke bachelorstage.

De totale onderwijslijn wetenschappelijke scholing in de bachelor fase ziet er als volgt uit:
                            Titel                                                                                                  Jaar                          sbu

B1We1t            Wetenschap-1                                                                                 1                            160
B2We1t-A        Wetenschap-2A                                                                              2                               80
B2We1t-B        Wetenschap-2B                                                                              2                               80
B3We1t            Wetenschap-3                                                                                 3                            320

Wetenschappelijke scholing vindt natuurlijk gedurende de hele opleiding plaats, zij is onlosmakelijk verbonden met je academische vorming.


Raamplancompetenties
I-c; II-d;II-g; II-h I

Leertraject
Voor het onderwijs in dit blok worden hoorcolleges (hc), zelfstudieopdrachten (zso), verplichte werkgroepopdrachten (wg), en responsiecolleges (rc) gebruikt. Sinds kort worden enkele  onderwijsonderdelen ondersteund met een e-learning. Deze e-learning is een aanvulling op het  bestaande onderwijs. Feedback is welkom, daarmee kunnen we de e-learning verder ontwikkelen en verbeteren. Een van de werkgroepen zal zich richten op een kennismaking met SPSS: in het bijzijn van een docent ga je zo zelfstandig mogelijk aan de slag met enkele opdrachten om daarmee een betere indruk te krijgen van werken met SPSS. Tijdens de analyses van je scriptie zul je dit verder ontwikkelen door met je eigen data aan de slag te gaan. 

Literatuur
  • Zielhuis GA, Heydendael PHJM, Maltha JC, van Riel PLCM. Handleiding Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 8e herz druk 2016
Elektronisch beschikbaar via de UB: https://libguides.ru.nl/ebooks
  • Brunette DM. Critical Thinking: understanding and evaluating dental research. Chicago: Quintessence; 2e druk 2007. (Bibliotheek)
  • Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal.
Elektronisch beschikbaar via de UB: https://libguides.ru.nl/ebooks, tabblad master
  • Blokboek Wetenschappelijke Basisvaardigheden-1
  • Blokboek Wetenschappelijke Basisvaardigheden-2A met bijlageboek
  • Diverse artikelen die via BrightSpace verspreid worden.


Toetsing
De toets zal over de gehele stof gaan.
Bij de toets is het gebruik van blokboek, bijlagen, college hand-outs (of een eigen gemaakte samenvatting daarvan) en voorgeschreven rekenmachine (zie Blackboard) toegestaan. De toets bestaat grotendeels uit open vragen, aangevuld met een aantal multiple choice vragen (gescoord volgens het “forced guessing” systeem). De cesuur ligt op 55% kennis.

Voor het blok Wetenschap-2A (B2We1t-A) wordt alleen een eindcijfer gegeven als het onderzoeksprotocol dat gemaakt wordt in het kader van het blok Wetenschap-2B (B2We1t-B) is goedgekeurd.

Contacturen en Zelfstudie-uren
 
Doelstelling Zso Wg Rc Toets Totaal
           
A 18 2 2   22
B 20 2 6   27
C 14   4   19
D 7 3     10
Toets       2 2
           
Totaal 59 7 12 2 80
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER4, Blok PER4

Protocol voor scriptie
Weging0
ToetsvormVerslag