MED-KELG5
Familiaal geweld: Als zwijgen niet helpt..... Signalen in de spreekkamer en de aanpak
Cursus informatieRooster
CursusMED-KELG5
Studiepunten (ECTS)2
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. T.A.M. Teunissen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. T.A.M. Teunissen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM1  (05-09-2022 t/m 05-02-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK
K2: vrijdagochtend
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
De elective is ingedeeld in 2 thema's:
Thema 1: Kindermishandeling en seksueel misbruik
Thema 2: Partnergeweld
Na het volgen van de elective ‘Als zwijgen niet helpt…’  is de student in staat gebruik te maken van wetenschappelijke kennis, bezit hij aantoonbaar adequate kennis, attitude en vaardigheden inzake:
Kennis:
 • Prevalentie en gevolgen van partnergeweld, kindermishandeling en seksueel misbruik
 • Vormen van partnergeweld, kindermishandeling en seksueel misbruik
 • Hulpzoekgedrag, klinische presentatie en het zorggebruik van patiënten met familiaal geweldservaringen
 • Internationale en nationale richtlijnen familiaal geweld
 • Juridische, medisch-ethische aspecten, het beroepsgeheim en het KNMG Stappenplan kindermishandeling en volwassengeweld
Attitude
 • Bewust van eigen ideeën, vooroordelen over partnergeweld, kindermishandeling en seksueel misbruik
 • Begrip voor de angsten en dilemma’s van slachtoffers
Vaardigheden
 • Oefenen en ontwikkelen vaardigheden in het bespreekbaar maken van geweldservaringen
Inhoud
De elective “Familiaal geweld: Als zwijgen niet helpt…” is gewijd aan familiaal geweld, een thema dat nog niet in het curriculum aan bod is gekomen. Familiaal geweld is de overkoepelende term voor alle vormen geweld die plaatsvinden in de privésfeer. Familiaal geweld heeft langdurige gevolgen voor de lichamelijke en psychische gezondheid.
De elective belicht familiaal geweld met de focus op het verhaal van de patiënt en de rol van de arts omdat deze groep veel vaker hulp zoekt in de medische sector. Nog altijd speelt schaamte een belangrijke rol bij het verborgen houden van geweldservaringen. Het zwijgen over geweldservaringen vormt de grootste belemmering voor het signaleren en bieden van adequate medische hulp. Artsen hebben een belangrijke rol om de stilte hierover te doorbreken in het consult.
De elective biedt kennis over: hoe vaak het   geweld voorkomt, de (verborgen) signalen die essentieel voor herkenning, de gevolgen, hoe te handelen en de communicatie met de patiënt. Bovendien zijn de eigen houding en opvattingen over familiaal geweld en hoe om te gaan met dit probleem van groot belang. Dit thema doet een appél op meningen en attitude van de student als toekomstig arts en het aanleren van vaardigheden ten aanzien van een professionele houding zijn expliciet een doelstelling van deze elective.
De elective gaat ook in op de juridische aspecten bij de medische hulpverlening.

 
Familiaal huiselijk geweld kent diverse vormen:
 • Kindermishandeling: lichamelijke en psychische mishandeling, seksueel misbruik, genitale verminking, getuige zijn van partnergeweld, psychische en lichamelijke verwaarlozing door ouders en verzorgenden
 • Partnergeweld: lichamelijk en psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel geweld, machtsmisbruik, controle, financiële uitbuiting in de partnerrelatie
 • Ouderenmishandeling: geweld en verwaarlozing door mantelzorgers, verwanten en instituten
 • Oudermishandeling: kinderen die hun ouders lichamelijk/psychisch mishandelen
 • Eergerelateerd geweld: geweld na familieberaad naar aanleiding van geschonden familie-eer
  
 
Toetsing
Alle opdrachten moeten voltooid en ingeleverd zijn op het einde van de elective en tellen voor 50% mee in de eindbeoordeling. Voor de eindtoets zal de student zich verplaatsen in de rol van de docent en zelf 6 open toetsvragen maken die gaan over de inhoud van de elective inclusief een antwoordmodel per vraag.  Hiermee wordt beoordeeld of de student de kennis, attitude en vaardigheden behorend bij dit thema kan beschrijven, in eigen woorden kan uitleggen en de betekenis ervan kan interpreteren. De richtlijnen voor het maken van open toetsvragen en de beoordelingscriteria worden op brightspace geplaatst. Hiermee toont de student aan in welke mate hij inzicht heeft in de kennis, attitude en vaardigheden nodig bij familiaal geweld. De eindtoets ‘open vragen’ bepaalt voor 50% het eindcijfer.
 
 
Module opzet
 • In de leeractiviteiten staan opdrachten(O) centraal.
 • Daarnaast zijn er interactieve colleges(IC) en workshops (WS) waarin kennis wordt overgedragen met behulp van media waarbij de student actief betrokken wordt en werkgroepen(WG) waarin gereflecteerd wordt op kennis opgedaan in de opdrachten en geoefend wordt met communicatie.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM1, Blok VKO-SEM2