MED-KINFA1
Student Company
Cursus informatieRooster
CursusMED-KINFA1
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
dr. ir. N.G. Migchels
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. N.G. Migchels
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. N.G. Migchels
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.F.M. Stalmeier
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM1-VKO-SEM2  (05-09-2022 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW
Loopt over het studiejaar heen
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
Kernkwalificatie Betekenis kernkwalificatie Aansluiting Student Company
Brede
professionalisering
 De student wordt aantoonbaar
toegerust met actuele kennis die aansluit bij recente kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten, om zich te kwalificeren voor:
-  het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend beroepsbeoefenaar;
 - het functioneren binnen een arbeidsorganisatie;
 - de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening
Vaak is Student Company de eerste levensechte ervaring
met ondernemerschap en ondernemen voor studenten. Door deze ervaring ontdekken studenten of ze zelf ondernemer willen worden. Zelf ondernemer willen worden is geen voorwaarde voor een succeservaring en groei als professional in dit programma. Studenten ontwikkelen ondernemerschapscompetenties en 21st century skills die breed inzetbaar zijn en vertaald kunnen worden naar allerhande beroepssituaties. Door zich te ontplooien als ondernemende medewerker maken studenten zich een ‘leven lang leren houding’ eigen.
Multidisciplinaire
integratie
De integratie van kennis, inzichten,
houdingen en vaardigheden
(van verschillende vakinhoudelijke disciplines), vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen.
Studenten verschaffen zich informatie over het
intellectueel eigendomsrecht en het consumentenrecht, zodat ze leren welke regels er aan ondernemen  verbonden zijn. De bedrijfseconomische kennis, managementvaardigheden, communicatie en marketing worden op een geïntegreerde manier in de praktijk gebracht. Door samen te werken wordt vakkennis gedeeld en gezamenlijk inzicht ontwikkeld. Door deze kennis in de context van de student company toe te passen bereiken de studenten een hoger kennisniveau. Daarnaast worden studenten zich bewust van het effect van hun handelen en reflecteren ze daarop.
Wetenschappelijke
toepassing
De toepassing van beschikbare
relevante (wetenschappelijke) inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten bij vraagstukken waar afgestudeerden in hun beroepsuitoefening mee geconfronteerd worden.
Tijdens Student Company verzamelen studenten,
informatie over de markt, technologie en over mogelijke toepassingen. In korte leercycli testen teams hun assumpties om op deze manier de koers van het bedrijf gevalideerd te bepalen. Studenten krijgen dus veel verschillende input en analyseren kritisch de verkregen informatie en verbinden er conclusies aan. Uiteindelijk gaan ze dit verwerken en verantwoorden in hun ondernemingsplan.
Creativiteit en
complexiteit in vraagstukken
Vraagstukken in de beroepspraktijk,
waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop de standaardprocedures niet van toepassing zijn.
Student Company is een praktijkgericht programma
waarin studenten leren door het zelf te ervaren. Jong Ondernemen biedt daarbij ondersteuning, theoretische achtergronden, tools en begeleiding door ervaren vrijwilligers. Studenten maken de vertaalslag naar hun eigen bedrijf, waarbij een beroep gedaan wordt op het analytisch vermogen, probleemoplossingsvaardigheden en creativiteit om het eigen bedrijf tot een succes te maken.
Probleemgericht
werken
Het zelfstandig definiëren en
analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten, het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan.
Studenten komen allerlei problemen en obstakels tegen
tijdens Student Company, zoals leveranciers die een ander product leveren dan afgesproken, klanten die niet op tijd betalen of collega’s die zich niet aan afspraken houden.
Tijdens de gehele looptijd van hun bedrijf moeten studenten, om succesvol te zijn, zich flexibel opstellen en probleemoplossend te werk gaan. Door zichzelf en hun bedrijf continu te verbeteren en oplossingen te zoeken voor knelpunten ontwikkelen de studenten nieuwe, effectieve, oplossingsstrategieën.
Methodisch en
reflectief denken en handelen
Het stellen van realistische doelen,
het plannen c.q. planmatig aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen, op basis van het verzamelen en analyseren van relevante informatie.
Tijdens Student Company werken studenten samen in een
team en stemmen de bedrijfsvoering met elkaar af. Studenten stellen realistische doelen en bespreken op welke manier ze naar die doelen toewerken. Deze plannenen doelen beschrijven de studenten in hun ondernemingsplan. Tijdens en na het uitvoeren van de plannen reflecteren de studenten op de uitkomsten en verbinden daar conclusies aan. Tot slot bespreken ze de vervolghandelingen die ze vastleggen in het halfjaar- en jaarverslag. Daarnaast zijn er gedurende het programma een aantal deadlines, zoals het moment van het inleveren van het ondernemingsplan en een einddatum. Studenten moeten planmatig werken om niet in tijdnood te komen en hun klanten en aandeelhouders tevreden te houden.
 
 Sociaal
communicatieve bekwaamheid
Het communiceren en samenwerken
met anderen in een multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie stelt.
Tijdens Student Company werken studenten met elkaar
samen en krijgen daarbij ondersteuning van hun docent en vrijwillige begeleider in de vorm van coaching.
Daarnaast werken ze samen met externe partijen, zoals leveranciers en klanten. Regelmatig importeren studenten producten, waardoor ze ook in een internationale omgeving communiceren en samenwerken.
Inhoud
Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegejaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over hun product/dienst, schrijven een ondernemingsplan, vergaren startkapitaal, verkopen hun product/dienst en zorgen voor een financieel overzicht. Studenten ervaren zo op een praktijkgerichte manier hoe ze een startup op kunnen zetten. Ze ontdekken waar hun talenten liggen en welke rol binnen het bedrijf zij het leukste vinden. De studenten kunnen door middel van de evenementen van Jong Ondernemen de concurrentie aangaan met andere student companies.
 
Je leert ondernemen door het te doen, de ervaring die je op deze manier opdoet, komt geen andere cursus aan bod. Het begint met innovatie, waarbij je de mogelijkheden van technologie verkent en vertaalt naar marktkansen. In je team ga je vervolgens aan de slag je verdeelt functies en coordineert activiteiten, je leert door je assumpties te testen, je ontwikkelt een proto-type, je doet marktonderzoek en schrijft een businessplan.
Aan het einde van het eerste semester pitcht je team het bedrijf voor een zaal met potentiele investeerders. Het doel is om aandelen uit te geven, dat levert je echt geld op om vervolgstappen te maken. De technologie moet je doorontwikkelen om een product op de markt te lanceren. Je gaat klanten werven en proberen de eerste verkopen te realiseren. Aan het einde van het traject organiseer je een aandeelhoudersvergadering en zorg je voor een financiële eindbalans. De beslissing is aan jou om een doorstart te maken met het bedrijf of je meer te concentreren op je studie.
 
Je krijgt te maken met succes en teleurstellingen, net als in het bedrijfsleven. In het Student Company programma onderneem je dus echt, maar in een beschermde omgeving. Je werkt in een team met studenten van verschillende faculteiten en opleidingen. Je hebt de beschikking over een begeleider van de universiteit, een externe begeleider uit het bedrijfsleven en een externe financieel specialist.
 
Student Company komt voor uit het programma Jong Ondernemen dat wordt aangeboden aan het middelbaar en hoger onderwijs door Stichting Jong Ondernemen.
 
 
Toetsing

Voor de beoordeling van het teamresultaat is een beoordelingsformulier beschikbaar [zie bijlage]. Hiermee kan stap voor de stap de voortgang van het team worden gemonitord en beoordeeld. Tussentijdse beoordelingen vindt alleen plaats op het businessplan.
Eindbeoordeling vindt plaats aan de hand van het jaarverslag. Dat wil zeggen dat het product en het proces voorafgaand in het oordeel worden meegewogen. De cursus draait immers om het ondernemen.
 
Er zal worden beoordeeld  op basis van de persoonlijke leerdoelen zoals gedefinieerd door studenten vooraf. Door middel van een reflectieverslag aan het begin en het eind van het traject is de student in staat om op basis van teamrollen en mate van ondernemendheid een aantal doelen te stellen. Deze methode is al in gebruik in de cursus Inleiding Bedrijfskunde 2.
Gezien de intensiteit van het traject is een mondeling interview met de begeleider naar aanleiding van de reflecties de beste manier voor het bepalen van het individuele cijfer. Beide deelcijfers zullen 50% gelden.
 

Module opzet/Tijdschema

In september vinden de introductieactiviteiten plaats.
  • Een introductiecollege waarin de opzet van de cursus wordt uitgelegd en waar studenten kunnen kennismaken.
  • Daarop volgt een bijeenkomst waarin teams worden gevormd. Teambuilding en de functieverdeling binnen teams is dan aan de orde.
  • Eind van de maand is er een inhoudelijk college over innovatiemanagement vanuit de lean startup gedachte.
  • In februari is een college over marketing en het benaderen van klanten gepland.
  • De cursus wordt afgesloten met een jaarverslag waarin het team verantwoording aflegt.
Aan elkaar, de begeleiding, maar ook aan de aandeelhouders.
  • Van studenten wordt verwacht een projectplanning te ontwikkelen en bij te houden waarin de activiteiten van het team worden bijgehouden. De contactmomenten met de begeleiders worden in onderling overleg afgesproken. De ervaring leert dat elke 3 weken meestal een overleg wordt gepland. Elk studententeam is zelfsturend en heeft een eigen verantwoordelijkheid over het wel en wee van het bedrijf. Vandaar dat motivatie en commitment van de deelnemers belangrijk is.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM2, Blok VKO-SEM2