MED-KRSC-A
Organisatie Radboud Student Conference
Cursus informatieRooster
CursusMED-KRSC-A
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
prof. dr. E.J.M. Tanck
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.J.M. Tanck
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E.J.M. Tanck
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM1-VKO-SEM2  (05-09-2022 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW
Loopt over het studiejaar heen
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
  1. Je organiseert in teamverband een grootschalige onderwijsactiviteit.
  2. Je vervult een specifieke rol in het team en neemt de eindverantwoordelijkheid voor een onderdeel van het programma.
  3. Je verwerft inzicht in bijkomende zaken die van belang zijn bij de organisatie van een groot evenement (met ongeveer 1000 deelnemers) zoals begroting/financiën, (brand)veiligheid, logistieke ondersteuning en PR.
  4. Je bent in staat leeftijd- en studiegenoten aan te sturen.
  5. Je communiceert duidelijk en beknopt met alle betrokkenen en legt contacten met externen die een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie van de activiteiten.
  6. Je kunt planmatig werken.
  7. Je bevordert een goede samenwerking binnen het team, o.a. door open te staan voor feedback van anderen, door op een positieve manier feedback te geven aan je teamleden en door je professioneel te gedragen ten opzichte van het team en de taken.
Inhoud

Achtergrond, motivatie en aanleiding
De afsluitende week van het studiejaar de ’Radboud Student Conference’ is gevuld met allerlei activiteiten in het kader van de afsluiting van projecten, stages en het studiejaar zelf. De doelgroep wordt gevormd door alle bachelorstudenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Deze week is ondermeer gevuld met een innovatiebazaar ter afsluiting van de innovatieprojecten, een wetenschapsdag ter afsluiting van de wetenschappelijke projecten, het bachelorcongres voor BMW waar derdejaars studenten hun stages presenteren, workshops, rondleidingen, cabaret, een groot feest en een grote generatiedag waar de hele familie in de collegebanken zat.

Je gaat in deze vrije keuzemodule in een team van 6-7 studenten aan de slag om de Radboud Student Conference (RSC) voor dit jaar neer te zetten: van idee tot uitvoering. Door het studiejaar heen, beginnend halverwege Q5, zal er elke twee weken een vergadering zijn waarin je onder begeleiding van een aantal docenten de voortgang bewaakt, met elkaar actiepunten opstelt en de taken verdeelt. Het is voor deze module noodzakelijk om je van tevoren aan te melden (esther.tanck@radboudumc.nl) met een korte brief waarom jij graag mee wilt doen. We plannen een kennismakingsgesprek met je in. Je kunt met deze vrije keuzemodule 4 EC verdienen (112 uur), deze tijd is verdeeld over de voorbereiding, vergaderingen, het organiseren van het RSC, opbouwen portfolio met reflectie, planmatig werken naar aanleiding van de vergaderingen en het beschikbaar zijn tijdens de afsluitende week ten behoeve van de organisatie van het RSC.

Voor welke studenten (opleiding, jaar, profiel) is deze module vooral geschikt?
De vrije keuzemodule is geschikt voor tweedejaars studenten BMW en GNK. De module is in Q5/Q6 relatief rustig en wordt in Q7/Q8 drukker. Extra vrije keuze vakken kun je daarom het best plannen in het begin van het collegejaar.

Hoe wordt vastgesteld of de student deze doelen heeft behaald (toetsing)?

De leerdoelen worden met behulp van een rubric beoordeeld. Studenten zullen tijdens het traject worden begeleid en beoordeeld op de beschreven leerdoelen. Het succes van het evenement zal belangrijk zijn voor de eindbeoordeling. Studenten tonen aan dat de leerdoelen zijn behaald door middel van een portfolio. Dat portfolio bestaat uit feedback van docenten/studenten op het functioneren en reflecties daarop, aangevuld met relevante informatie zoals email correspondenties, draaiboeken, dagprogramma, etc.

Het portfolio zal worden beoordeeld door twee docenten. Na de RSC wordt het portfolio in een individueel eindgesprek besproken waarna een eindbeoordeling wordt gegeven (cijfer).

Indien een herkansing nodig is zal een aanvullende opdracht worden gegeven. De opdracht wordt individueel bepaald en is afhankelijk van de gemiste leerdoelen. De opdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit een uitgebreide (papieren) kritische reflectie op het eigen proces en de leerdoelen.


Hoe is de module opgezet (leeractiviteiten)?
De module zal bestaan uit twee-wekelijkse vergaderingen waarin de voortgang besproken wordt en actiepunten worden verdeeld over de leden van het team. In het vierde kwartaal zal de vergaderfrequentie worden opgevoerd.

Deze actiepunten kunnen zijn, het opstellen van documenten ten behoeve van de organisatie, het benaderen van betrokkenen, het maken van een onderwijsrooster, het uitdenken van bepaalde activiteiten of het uitwerken van de PR of logistiek voor een programma-onderdeel. Tegen het einde van het vierde kwartaal zal de tijdsinvestering groter worden.


Daarnaast ben je tijdens de afsluitende week de gehele week beschikbaar om de puntjes op de i te zetten en bij te dragen aan de uitvoering van activiteiten.

Er zal informatie beschikbaar worden gesteld bij wijze van zelfstudie, zodat je op de hoogte raakt van het organiseren van dit soort grote activiteiten.

Hoe is het tijdschema (welke periode, welke dagen in de week)
De vergaderingen zullen in principe plaatsvinden op maandagochtend, startend in Q5. Tot mei zijn de vergaderingen om de week, daarna wekelijks. Omdat de vrije keuze tijd gedeeltelijk verschillend kan zijn voor GNK en BMW kan de vergadertijd in onderling overleg worden aangepast. Tijdens de afsluitende week, de Radboud Student Conference, zullen alle activiteiten ten uitvoer worden gebracht.


Overige opmerkingen
Om studenten die niet mee kunnen doen, omdat het maximum van 7 studenten is bereikt, niet te benadelen kun je je voor de zekerheid inschrijven voor reguliere keuzemodule(s). Mocht je deelnemen aan de RSC organisatie, dan geldt dat als een geldige reden om je af te melden voor een andere keuzemodule. De RSC-module is in Q5/Q6 relatief rustig en wordt in Q7/Q8 drukker. Extra vrije keuze vakken kun je daarom het best plannen in het begin van het collegejaar. We streven naar duidelijkheid voordat de inschrijfrondes open gaan.

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM2, Blok VKO-SEM2