MED-M1TD7T
Cario-paro-endo
Cursus informatieRooster
CursusMED-M1TD7T
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
drs. A.G.M. Bouwman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. A.G.M. Bouwman
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.G.M. Bouwman
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. D'haese
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.F. Timmerman
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
THKJAAR  (01-09-2023 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. De student diagnosticeert bij een gepresenteerde patiëntencasus aandoeningen van het endodontium en de daarmee in verbinding staande weefsels, waaronder acute pijnklachten, indiceert de juiste therapie bij deze aandoeningen en treft de daartoe noodzakelijke
    voorbereidende handelingen.

2. De student evalueert bij een gepresenteerde patiëntencasus het resultaat van de endodontische behandeling, geeft oorzaken van falen aan en indiceert de juiste vervolgtherapie.

3. De student diagnosticeert de diverse gebitstraumata, indiceert de juiste therapie en maakt een inschatting van de prognose van het getraumatiseerde en behandelde gebitselement.

4. De student heeft kennis van de chronische, agressieve en acute aandoeningen van het parodontium en de klinische, histo-pathologische en röntgenologische gevolgen daarvan en weet, indien relevant, aanvullend bacteriologisch onderzoek te doen en stelt voor een   
    patiënt met parodontale aandoeningen een behandelplan op. De student heeft kennis van niet-plaque gerelateerde gingivale aandoeningen. De student heeft kennis van de verschillende classificaties van gingivale en parodontale aandoeningen. De student kent de relatie
    van parodontitis tot algemene gezondheid (A).

5. De student indiceert adequaat niet-chirurgische maatregelen en eenvoudige chirurgische technieken tot herstel van het parodontium. De student concretiseert de specifieke rol van het gebruik van antibiotica in de therapie van parodontitis (B,C,D,E).

6. De student heeft basale kennis van de implantologische chirurgie (D).
Inhoud
Globale inhoud

In het blok Verdieping cariologie en parodontologie wordt in de werkgroepen ingegaan op pathologie,d iagnostiek, therapie en prognose.

Endodontologie:
A Indicatie voor en uitvoering van endodontische behandelingen,
herbehandelingen en chirurgie
B Endodontische aspecten van traumata
C Evaluatie van de endodontische behandeling
D Spoeddienst / pijndiagnostiek
E Coronale restauratie van elementen met een kanaalbehandeling

Parodontologie:
A. Klinische, histologische, röntgenologische en bacteriologische pathologie van het parodontium, haar achtergronden en behandeling.
B. Diagnostiek, indicatie en uitvoeringsaspecten van niet-chirurgische en eenvoudige chirurgische parodontale therapie.
C. Het belang van de biofilm, microbiologie en het gebruik van antibiotica in de parodontale therapie.
D. De principes van regeneratie in de parodontologie.
E. Gingivectomie (ook m.b.v. electrochirurgie), “access-flap” en apicaal geplaatste flap.
F. Niet-chirurgische behandeling van en nazorg voor patiënten met parodontale aandoeningen.
G. Evaluatie van niet-chirurgische parodontale therapie en parodontale wondgenezing.
H. Directe en lange(re) termijn-nazorg voor de (chirurgisch en niet-chirurgisch) behandelde parodontale patiënt.
I. Casusbesprekingen (in het studiejaar 2017/2018 ondergebracht in het blok prekliniek M1Td7p.
 
 
Relatie tot het totale curriculum


Het blok Verdieping klinische cariologie en parodontologie, onderdeel endodontologie, bouwt voort op het onderwijs vanuit de bachelorfase, en is gelieerd aan blokken uit de masterfase. Het blok is een direct vervolg op B3Td1t Endodontium 1. In dat blok wordt de theoretische basis onderwezen wat betreft histologie van het pulpodentinale complex en etiologie, diagnostiek en behandeling van aandoeningen van het endodontium. Tevens wordt de practische uitvoering van de wortelkanaalbehandeling op fantoom uitgevoerd.
De klinische uitvoering van de kanaalbehandeling staat centraal in het deelvaardigheidsonderwijs endodontie in de Masterkliniek. Diverse aspecten van B3Ti1t Pijn vinden een diagnostische toepassing in het blok verdieping cariologie en parodontologie. En er wordt in navolging van B3Me2t Hoofd en Hals 2 opnieuw aandacht besteed aan dento alveolaire traumatologie maar nu op het niveau van tandletsel. In de blokken Academisch Klinisch redenerenen M1Me1t Medisch 1 komen belangrijke aspecten van behandelindicatie en –
planning aan bod. De deelvaardigheidstraining wordt later toegepast bij de patientenbehandelingen in het kader van het profielonderwijs. In het keuze onderwijs zal worden ingegaan op de behandeling van complexe endodontische problematiek.

In het blok Parodontium 1 (B1Td2t) heeft de student kennis kunnen maken met de wijze waarop gingivitis en parodontitis zich ontwikkelen. In blok Parodontium 2 (B2Td2t) ging het om gezonde en ontstoken gingiva in al haar aspecten en om recessie van het tandvlees. In blok Parodontium 3 (B3td2k) was de aandacht gericht op het parodontale steunorgaan en de meest voorkomende aandoening hiervan, de chronische parodontitis (een ontsteking die leidt tot een geleidelijke afbraak van de steunweefsels van de gebitselementen) en de
behandeling daarvan.

In het blok Verdieping klinische cariologie en parodontologie, onderdeel parodontologie, krijgt de student te maken met enkele minder vaak voorkomende parodontale aandoeningen en de eventuele ondersteuning van de therapie met antibiotica. Ook zal de student zich
bezighouden met andere aspecten van de parodontale therapie dan alleen de niet-chirurgische behandeling. Vooral zal de student kennis maken met de chirurgische mogelijkheden tot het herwinnen van de parodontale gezondheiden ter correctie van de gingiva ten behoeve van restauratieve tandheelkunde. Er zal ook aandacht worden gegeven aan de mogelijkheden van regeneratie van de parodontale weefsels, welke erop is gericht de door de ontstekingsreactie verloren gegane parodontale structuren in vorm en functie te
herstellen. De student voert in het blok M1Td7p zelf eenvoudige parodontaal chirurgische handelingen preklinisch uit op fantoom. Basaal onderwijs in de implantologische chirurgie wordt gegeven. Na het doorlopen van het blok (soms zelfs al tijdens) zal de student de verworven vaardigheden al kunnen integreren in de patiëntenbehandeling van de masterklinieken.


Raamplancompetenties

Hanteren van klinisch-tandheelkundige problemen, wetenschappelijk denken en handelen, communiceren en samenwerken en tandheelkundig handelen.


Leertraject

Onderdeel Endodontologie
 
Onderdeel     Onderwijsvorm                     Contacturen             Zelfstudie uren           SBU
A                     responsiecollege                 4                              16                               20
B                     responsiecollege                 4                              16                               20
C                     responsiecollege                 2                                8                               10
D                     responsiecollege                 2                                7                                 9
E                     geïntegreerd in A, B, C en D
I                       tentamen onderdeel endo                                    1                                  1
Totaal                                                                                                                              60
 
Onderdeel Paradontologie
 
Onderdeel     Onderwijsvorm                     Contacturen             Zelfstudie uren        SBU
A, B, C, D      hoor- en                                15                                                            15
                      responsiecollege
I                     werkgroep                              4                                                              4
A, B, C, D      zelfstudie                                                               40                           40
                      tentamen onderdeel paro      1                                                               1
Totaal                                                         20                             40                            60Literatuur

Zie Brightspace


Werkvormen:

Werkgroepen


Toetsing

Bloktoets en hertoets. Toetsvorm : tentamen
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeCursus

Toetsen
Tentamen Cario-Paro-Endo
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok THKSEM1, Blok THKSEM2