MED-MINK01
Medical Humanities: geneeskunde, filosofie, kunst
Cursus informatieRooster
CursusMED-MINK01
Studiepunten (ECTS)14
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
dr. J.L.P. van Gurp
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.L.P. van Gurp
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.L.P. van Gurp
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
K4  (16-04-2018 t/m 26-08-2018)
Aanvangsblok
K4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingJa
Voorinschrijving geopendvanaf 07-12-2017 t/m 10-12-2017
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
Hoofddoel: aan het einde van deze minor kun je:
 • een breed, sociaal en geesteswetenschappelijk perspectief innemen (vanuit geschiedenis, so- ciologie, letteren, filosofie, theologie)
 • op patiënten, artsen en de gezondheidszorg
 • zodat je de relatie tussen arts en patiënt niet alleen biomedisch begrijpt maar ook kan inter- preteren als een mens-mens relatie en daarmee betere persoonsgerichte zorg kunt leveren
Leerdoelen: aan het eind van deze minor
 1. kun je de praktijk van de geneeskunde en gezondheidzorg analyseren met behulp van verworven basiskennis omtrent acht thema’s: lichaam, geest, ouder worden & sterfelijkheid, medische tech- nologie, gender, informele zorg, nationale politiek, global Dit laat je zien in vier (schriftelijke of multimediale) individuele opdrachten, ieder vanuit een ander sociaal of geesteswetenschappe- lijk perspectief (zie hoofddoel) ingezet.
 2. kun je jouw analyses van de praktijk van de geneeskunde en gezondheidszorg verder toetsen en aanscherpen in een Socratische dialoog met medestudenten en In negen weken zul je in vier stappen een Socratisch dialoog leren voeren.
 3. kun je in een eindgesprek met twee docenten de relatie tussen arts en patiënt uitleggen op drie verschillende maar voor het menselijk leven essentiële niveaus: individueel, sociaal en (in- ter)nationaal.
 4. toon je zowel in je opdrachten als in het eindgesprek a) een bewustzijn dat voor een menswaardige omgang met patiënten niet alleen een biomedisch maar ook een menswetenschappelijke perspec- tief bruikbaar is en b) hoe je als (toekomstig) arts hier uitdrukking aan wil
Inhoud
Code: MED-MINK01 Studiepunten: 14 Periode: Q12
Coordinator
Dr. Jelle van Gurp; Dr. Jos Kole
Beschrijving
Dokters zijn geïnteresseerd in mensen. Het lijkt een cliché, maar het zou zomaar je primaire motiva- tie geweest kunnen zijn om geneeskunde te gaan studeren. In de afgelopen drie studiejaren ben je als beginnende, lerende collega door zorgprofessionals en docenten geïntroduceerd in de weten- schap en praktijk van de geneeskunde en gezondheidszorg. Je hebt, van binnenuit, kennis gemaakt met de bijbehorende idealen, regels en routines. Je hebt ook geleerd om zieke en gezonde mensen vanuit een biomedisch-wetenschappelijk perspectief te benaderen en te begrijpen, met een bijzon- dere aandacht voor molecuul-mens-populatie. In deze minor focussen we niet op het minuscule molecuul of op de brede populatie maar op het individu: de ‘mens’.
Meer specifiek kijken we in deze minor naar verschillende intrigerende maar vaak ook ongemakkelijke thema’s waarmee patiënten en dokters elke dag te maken krijgen: hoe willen we gezond ouder wor- den? Hoe ga je om met de dood? Hoe kan ik mensen met een andere culturele achtergrond begrijpen? Hoe ga je om met mantelzorgers? Hoever kun je gaan met kunstmatig een baby ‘maken’? Wat mag je als dokter allemaal doen met iemands levende lichaam? Maakt het uit voor de zorg of je een man of een vrouw bent? Wat is de invloed van de politiek in de spreekkamer?
Deze en andere vragen gaan we bestuderen vanuit de sociale en geesteswetenschappen (geschiedenis; sociologie; letteren, kunst en cultuur; filosofie en ethiek; theologie en religie). In deze minor kijken we dus verder dan het biomedisch-wetenschappelijk perspectief. Die blik is weliswaar heel waardevol maar ook beperkt. We zullen zien dat er tussen dokters en patiënten veel meer aan de hand is.
In deze minor bieden we je ‘tools’ die uit andere wetenschappelijke domeinen komen. Met deze tools verkennen we manieren van denken en doen die misschien niet alledaags zijn voor jou, maar waar je zeker profijt van hebt in je latere werk. Je krijgt onderwijs van docenten (uit het Radboudumc en van andere faculteiten) die de koppeling maken tussen geneeskunde en menswetenschappen. We kiezen voor een brede wetenschappelijke insteek waarbij we gebruik maken van verschillende bronnen die tot nadenken aanzetten. We doen aan (medische) antropologie en sociologie, gaan kunst bekijken, interpreteren en bespreken, literatuur en films analyseren, en samen filosofie lezen. Daarnaast bezoe- ken we een aantal leerzame praktijken, o.a. een hospice en een mortuarium. Ook gaan we in gesprek met een rabbijn, een imam en een humanistische en christelijke geestelijk verzorger. Tijdens de minor voer je als toets opdrachten uit waarin je de aangeboden ‘tools’ inzet en voor zelf gekozen onderwer- pen analyseert en interpreteert wat er tussen mensen speelt. Je leert in gesprek met studenten en docenten je eigen vooronderstellingen over deze onderwerpen te onderzoeken en aan te scherpen. Kortom: in deze minor leer je op onderbouwde wijze de mens in de geneeskunde te zien.
Kernwoorden
Arts-patiënt relatie, mens- en maatschappijwetenschappen, religie, cultuur, kunst, samenleving
Toetsing
De toetsing van de minor bestaat uit 5 delen:
 • 4 Portfolio-opdrachten; iedere opdracht telt voor 22,5% van je eindcijfer – totaal 90%.
 • Mondeling examen a.v. je portfolio-opdrachten en je reflectieverslag; 10% van je eindcijfer
 • Voorwaarde: alle onderdelen moeten minimaal met een 5 beoordeeld worden om te sla- gen voor de cursus.
Literatuur
Opdrachten en literatuurreferenties zullen op Blackboard geplaatst worden. Suggestie voor Tekstboek:
 • Cole, T. R., Carlin, N. S., & Carson, R. A. (2014). Medical Humanities: An Introduction. New York etcet- era: Cambridge University Press.
 • Schermer, M. H. N., Boenink, M., & Meynen, G. (Red.). (2013). Komt een filosoof bij de dokter: den- ken over gezondheid en zorg in de 21e eeuw. Amsterdam: Uitgeverij Boom / SUN.
 • G. van, Dekker, H., Bree, M. de, & Molen, T. van der. (2014). Handboek medische professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media.
 • Hijdra, A., Vermeulen, R., & Willems, D. L. (2012). Geneeskunde: de theorie achter de praktijk. Am- sterdam: Reed Business.
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok K4, Blok K4