NWI-BB020B
Adaptation Physiology
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BB020B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
Coördinator
prof. dr. G. Flik
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. G. Flik
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G. Flik
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H.A.G. Gorissen
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW3  (05-02-2018 t/m 15-04-2018)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • Aan het einde van deze cursus kun je vanuit het vakgebied fysiologie (leer der levensverrichtingen) beredeneren hoe dieren vanuit hun evolutionaire achtergrond/ontwikkeling zich kunnen aanpassen aan een dynamische, voortdurend veranderende omgeving.
 • Je kunt fysiologiecolleges op bachelorniveau met Engels als voertaal (verzorgd door gastdocenten uit Spanje en Frankrijk) even goed volgen als colleges in het Nederlands.
 • Je kunt histologische analyses in fysiologische context interpreteren (vergelijkende functionele histologie van de stress-as).
 • Je kunt gegevens uit fysiologisch onderzoek interpreteren, ruwe data be- en verwerken en presenteren in een wetenschappelijk verslag in 'journal format'.
 • Je kunt een compilatie aan researchartikelen rond een fysiologiethema analyseren, interpreteren en tot een samenhangend eigen verhaal smeden (review opdracht).
 • Je kunt een adaptatiefysiologisch onderwerp becommentariëren en aan 'peers' presenteren.
Inhoud
 • Er wordt in deze differentiatiecursus ingegaan op anatomie en functie van neuro-endocriene systemen, die een centrale rol spelen bij adaptaties aan dynamische veranderingen in de omgeving van het dier. De hypothalamus-hypofyse-bijnier-as, die een essentiële rol speelt bij adaptatie aan stress staat centraal. Een keuze uit thema’s uit de adaptatiefysiologie wordt behandeld: bij voorbeeld aanpassingen aan land en water, aan extreme temperaturen, aan cyclische veranderingen (dagritmiek, jaarritmiek, hibernatie/aestivatie, torpor) en aan bedreigende veranderingen (stressoren). Deze thema's worden zoveel mogelijk geplaatst in een evolutionaire context, met nadruk op de evolutie van de gewervelde dieren. Homeostase en allostase als regulatiemechanismen worden uitgelegd. De onderwerpen uit 'Dierfysiologie' die verdiept worden zijn: nierfysiologie, fysiologie van het maag-darm-kanaal, en energie balans & 'thermal physiology'.
 • De betekenis van de stressfysiologie voor aquacultuur van vissen en aspecten van osmoregulatie in ongewervelden (met name kreeftachtigen) worden belicht in twee series gastcolleges door collega-docenten uit respectievelijk Cádiz (Spanje) en Montpellier (Frankrijk). Je maakt kennis met toegepast onderzoek en onderwijs aan belangrijke Europese partneruniversiteiten; je kunt proeven aan en overleggen over de mogelijkheden van stages in het buitenland met de gastdocenten.
 • De practica behelzen vergelijkende histologie van de endocriene stress-as, een simulatiepracticum fysiologie van chronische stress van vissen, leergedrag en stress in zebravis. Je bewerkt datasets uit promotieonderzoek van de afdeling Organismale Dierfysiologie en maakt kennis met ‘basics’ van ‘experimental design’, in-vitro analyses van endocriene weefselactiviteiten (perfusie en kwantitatieve immuno-assays), moderne gedragsstudies (bv. ‘inhibitory fear avoidance’), genexpressie-profiling (qPCR-analyses stress genen in hersenen) en je krijgt opdrachten om via Excel grote datasets te bewerken (ook statistisch) en grafisch te presenteren.
 • Een werkcollege over heterothermie en torpor in de kolibrie bied je recente teksten , die na inleiding en lezing in detail bediscussieerd worden in de groep waarbij je aan het woord zult komen.
 • In een thema-opdracht bestudeer je in een koppel een zelf te kiezen onderwerp/thema uit de adaptatiefysiologie . Je wordt gevraagd een abstract over jouw onderwerp te schrijven dat door assistenten en door peer-review beoordeeld wordt op inhoud en 'novelty'. Uiteindelijk dient het werk gepresenteerd te worden als een poster die mondeling uitgelegd wordt aan medestudenten en staf in een congressetting (15 minuten presentatie van de poster in powerpoint); je komt individueel aan het woord en wordt beoordeeld op de presentatie, inhoud en presentatietechniek. ‘TurnItIn’ van Blackboard  wordt gebruikt om snel en frequent feedback te geven op vorderingen in de voorbereiding van de poster.
 • De staf van de afdeling is aanwezig bij de presentaties, ook om gelegenheid te geven over lopend onderzoek en stage-mogelijkheden van gedachten te wisselen.

We onderstrepen het integratieve karakter van de fysiologie: je moet allerlei subdisciplines van de moderne biologie (moleculaire biologie, geavanceerde histologie-technieken, fysiologie, endocrinologie en eco-fysiologie) kunnen implementeren en integreren in de analyses van vraagstukken, waarbij een vraagstelling geformuleerd dient te worden, en experimentele gegevens getoetst (statistiek), overzichtelijk gepresenteerd en bediscussieerd dienen te worden.

Wij hechten er grote waarde aan dat onderlinge discussie bijdraagt aan het verwerven van inzichten en om die reden worden veel opdrachten in groepjes van 2 per topic/verslag bewerkt.

We onderstrepen dat onderlinge discussie synergie moet opleveren, meeliften is natuurlijk niet het doel.

Bijzonderheden
contact: mw. D. Maurits, d.maurits@science.ru.nlDe cursus wordt in genoemde periode verzorgd op donderdagen en vrijdagen.

Onderwerpen
• Histologie endocriene stress-as in een vergelijkend perspectief;
• analyse van een researchartikelen; calciumhuishouding in gewervelden;
• stressfysiologie (homeostase en allostase);
• stress en aquacultuur van vissen;
• osmoregulatie in kreeftachtigen;
• torpor in kolibries;

Het schrijven van een verslag in journal-format en power point presentatie in congressetting. Een drietal topics (6 uur HC) uit de verplichte tweedejaars cursus dierfysiologie worden in deze cursus verdiept.

Toetsinformatie
Digitaal tentamen bestaande uit essay-vragen, multiple-choice- en multiple-selectvragen die de colleges en practica beslaan (75% van eindscore), practicumverslagen en posterpresentatie (25% van eindscore). Elk onderdeel moet met een voldoende (i.e. een 5.5) worden afgesloten.

Voorkennis
• Voorkennis van, maar vooral interesse in de fysiologie der dieren is een pré; de tweedejaars cursus dierfysiologie is derhalve verplicht.
• Kennis van functionele histologie van de basisweefsels en endocriene klieren wordt verondersteld.

Literatuur

• Leerboek: Sherwood et al. Animal Physiology. From genes to organisms, recente druk.
• College-handouts ( powerpoints en relevante literatuur, bv reviews) en practicumhandleiding.

Werkvormen

• 34 uur hoorcollege
• 48 uur onbegeleid individueel project werk
• 26 uur practicum
• 8 uur presentatie door studenten
• 4 uur werkcollege
• 60 uur zelfstudie

Verplicht materiaal
Boek
Sherwood et al., Animal Physiology: From Genes to Organisms, 2nd Ed, International edition. Brooks/Cole
Dictaat
Practicumhandleiding

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Project

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met TAO
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4