NWI-IBC043
Introduction to Academic Writing and Research Methods for Computing Scientists
Course infoSchedule
Course moduleNWI-IBC043
Credits (ECTS)3
CategoryBA (Bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Science; Informatica en Informatiekunde;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. B. Smelik
Other course modules lecturer
Examiner
dr. B. Smelik
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. B. Smelik
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. B. Smelik
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. I. Wilmont
Other course modules lecturer
Academic year2018
Period
KW1  (03/09/2018 to 04/11/2018)
Starting block
KW1
Course mode
full-time
RemarksThis course is intended for premaster students of Computing Science and Information Sciences only
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedureIn order of Study programme
ExplanationIn order of Study programme
Aims
Na afloop van deze cursus kunnen de deelnemers:
 • professionele criteria aangeven voor ontwerp en uitvoering van onderzoek; deze criteria toetsen in praktijksituaties; kritisch reflecteren op (publicaties over) onderzoek;
 • onderzoeksvragen formuleren;
 • literatuur zoeken met professionele hulpmiddelen, literatuurbeschrijvingen opstellen;
 • operationaliseren; veelgebruikte methoden voor dataverzameling (kwantitatief, kwalitatief) beschrijven, aangeven in welke situaties ze toepasbaar zijn en hoe valkuilen te vermijden zijn;
 • een onderzoeksplan opstellen volgens een professioneel format;
 • de gekozen aanpak verdedigen tegenover collega-onderzoekers;
 • collega's adviseren en feedback geven.
 • de opbouw van een wetenschappelijk artikel analyseren;
 • herkennen wanneer een wetenschappelijk artikel goed is geschreven en wanneer niet; 
 • te onderbouwen waarom een wetenschappelijk artikel goed geschreven is of niet; 
 • onderdelen van een wetenschappelijk artikel te schrijven die voldoet aan de eisen van jouw vakgebied;
 • helder en effectief taalgebruik te toe te passen in wetenschappelijke artikelen
Content
Deze cursus gaat over het voorbereiden en het uitvoeren van onderzoek. We vatten de term 'onderzoek' daarbij breed op:
 • problemen signaleren, analyseren en oplossen
 • aan de hand van een precies geformuleerde onderzoeksvraag
 • uitgevoerd met verantwoorde methoden
 • zodanig dat het resultaat betrouwbaar is.
Wat is wetenschappelijk onderzoek? Hoe kom je van een een vaag probleem tot een goede onderzoeksvraag? Hoe werkt de wetenschappelijke wereld? Aan de hand van deze vragen gaan we in deze cursus samen op verkenning.
Je leert eigen onderzoek te ontwerpen. Verder leer je  enkele veelgebruikte methoden in te zetten. Bij dat laatste ligt de nadruk op methoden die je niet zo snel tegenkomt in andere cursussen, namelijk methoden voor (empirisch) onderzoek waarbij mensen (zoals gebruikers, stakeholders) een rol spelen.
Daarnaast wordt in deze cursus aandacht besteed aan wetenschappelijk schrijven. Een wetenschappelijke tekst moet aan andere eisen voldoen dan een populaire tekst, een column, of een beleidsnotitie. In deze cursus gaan we wetenschappelijke teksten op het gebied van de Informatica analyseren. We kijken hierbij niet zozeer naar de inhoud van de artikelen, maar naar de opbouw, de vormgeving en het taalgebruik. Voor welke doelgroep ga je schrijven en wat betekent dat voor je tekst? Wanneer gebruik je passieve vormen, wanneer mag je actieve zinnen gebruiken? Hoe geef je aan wanneer je resultaten weergeeft en op welke wijze kun je de lezer door de bespreking van die resultaten heen loodsen?
Additional comments
Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor premaster studenten Computing Science en Information Sciences.

Topics
• Inleiding: criteria voor onderzoek
• Onderzoeksontwerp: strategieën en methoden, onderzoeksvragen, elementen van een onderzoeksplan, professionele standaarden
• Wetenschap: de wetenschappelijke wereld, mores, publicaties, literatuur zoeken, bibliotheek, wetenschapsfilosofie
• Onderzoeksstrategieën: survey, ontwerponderzoek, case study, experiment
• Specifieke methoden: vragenlijsten, interviews, observatie, documentanalyse

• Operationaliseren: onderzoekseenheden, variabelen, meetniveaus, indicatoren, steekproefkaders, selectie van onderzoekseenheden, vormen van validiteit, causale verbanden

Levels
Bachelor

Test information
De beoordeling wordt bepaald op grond van het onderzoeksplan/schrijfopdracht, de feedback die je geeft aan andere studenten en een schriftelijke toets over methodologie.

Om voor beoordeling in aanmerking te komen, moet je hebben meegedaan aan de onderlinge feedback ('peer review'). Tevens geldt dat je voor ieder onderdeel tenminste een vijf moet hebben gehaald om het vak te halen.

Required materials
Book
Oates, B. J. (2006). Researching information systems and computing. Los Angeles etc.: Sage. ISBN 9781412902243.
ISBN:978-1-4129-0224-3
Title:Researching Information Systems and Computing
Author:Briony J. Oates
Publisher:Sage Publications Ltd.
Articles
Aanvullende literatuur wordt tijdens de colleges uitgereikt.

Instructional modes
Cursusgebeurtenissen
Attendance MandatoryYes

General
• 14 uur hoorcollege
• 14 uur werkcollege
• 56 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen: Via interactieve colleges met veel voorbeelden leer je methodologische aspecten van onderzoek kennen. Je werkt in de loop van de cursus aan een onderzoeksplan en schrijfopdracht en opdrachten in het verlengde daarvan. Werkgroepbijeenkomsten ondersteunen dit stapsgewijs. Voor deelname aan de werkgroepen is voorbereiding noodzakelijk. Je geeft feedback aan medestudenten, waarbij je oefent met de professionele wetenschappelijke criteria.

Werkgroep
Attendance MandatoryYes

Tests
Exam
Test weight1
Test typeExam
OpportunitiesBlock KW1, Block KW2

Written assignment
Test weight1
Test typeAssignment
OpportunitiesBlock KW1, Block KW2

Participation
Test weight1
Test typeParticipation
OpportunitiesBlock KW1, Block KW2