NWI-NB075B
Portfolio Bachelor Natuur- en Sterrenkunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB075B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. P.C.M. Christianen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. P.C.M. Christianen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.C.M. Christianen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.C.M. Christianen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
JAAR  (02-09-2019 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • De student is in staat op de eigen academische vaardigheden te reflecteren
 • De student is in staat een kort maar precies en informatief verslag te schrijven
 • De student is in staat de activiteiten te plannen om aan de eisen van de cursus te voldoen
 • De student weet de tijdens de bacheloropleiding gemaakte keuzes te beargumenteren
 • De student neemt het initiatief om zich te oriënteren binnen de bacheloropleiding en met oog op het vervolgtraject
 • De student ontwikkelt een perspectief op zijn verdere loopbaan en kan de verschillende mogelijkheden realistisch beredeneren
 
Aan het einde van het tweede jaar dient het portfolio minstens 3 en hoogstens 6 verslagen over activiteiten te bevatten waaraan de student heeft deelgenomen. Desgewenst mag de student een kort feedbackgesprek met een van de portfoliodocenten aanvragen aan het einde van het tweede of aan het begin van het derde jaar.
In het laatste semester van het derde jaar wordt het portfolio afgesloten middels een gesprek met een van de portfoliodocenten Ronald Kleiss (IMAPP, High Energy Physics) of Peter Christianen (HFML-FELIX, IMM). Studenten met oriëntatie op de masterspecialisatie Particle and Astrophysics doen de eindevaluatie bij voorkeur bij Ronald Kleiss en studenten met een oriëntatie op de masterspecialisatie Physics of Molecules and Materials bij voorkeur bij Peter Christianen. Verdere details vind je onder "Toetsinformatie".
Inhoud
Het doel van het portfolio is dat de student gedurende de bacheloropleiding informatie over de eigen ontwikkeling van academische vaardigheden verzamelt en een perspectief op de verdere loopbaan ontwikkelt. De student wordt gestimuleerd op het eigen gedrag te reflecteren om bewuste en goed onderbouwde keuzes te maken en door een realistische studieplanning de doorstroming in de bacheloropleiding te bevorderen.
In het eerste jaar wordt het portfolio aan de studieadvisering gekoppeld, in de post-propedeuse dient de student uit eigen initiatief aan verschillende soorten van activiteiten deel te nemen en hierover aan de hand van een kort verslag te reflecteren.
Iedere student wordt bij het begin van de opleiding ingeschreven voor de BrightSpace cursus Portfolio Bachelor van het beginjaar en blijft de portfolio-opdrachten gedurende de hele bacheloropleiding daarin verzamelen.

Portfolio Jaar 1
Voor dit deel van het portfolio is in Brightspace onder "Assignments" de folder "Opdrachten eerste jaar" aangemaakt. De 3 opdrachten betreffen:
 • het kennismakingsgesprek met de studieadviseur/-begeleider. In te leveren voor 15 oktober.  Let op dat het gesprek zelf mogelijk op een latere datum kan plaatsvinden.
 • reflectie op studievaardigheden (vervolggesprek met studieadviseur/-begeleider nadat het voorlopig BSA is vastgesteld). In te leveren voor 15 maart.
 • Post-propedeuseplan. In te leveren voor 15 mei.
Bij de afronding van het eerste studiejaar dient iedere student de 3 assignments te hebben vervuld; het uploaden van de ingevulde documenten in Brightspace is daarvoor vereist. Daarmee voldoe je aan de eisen van de verplichte eerstejaars cursus NWI-NP034B Portfoliodeel Natuurkunde Jaar-1.

Portfolio Jaar 2 en Jaar 3
Tweede- en derdejaars studenten worden geacht uit eigen initiatief aan beroepsoriënterende activiteiten deel te nemen. Van iedere portfolio-activiteit maakt de student een verslag (300-500 woorden, 1 A4, in pdf formaat), dat wordt opgeslagen in Brightspace (Assignments: folder "Opdrachten tweede en derde jaar") 
Mogelijkheden zijn het bezoeken van:
 • lezingen met als sprekers: mensen uit de beroepspraktijk
 • bedrijvenavonden
 • beta bedrijven beurs (BBB)
 • presentaties van onderzoeksprojecten (masterstage, promotie)
 • colloquia, symposia
 • opzoeken van mensen uit de beroepspraktijk voor discussie of interview
 • opendagen en mastervoorlichtingen
Andere activiteiten waarover je kunt rapporteren zijn:
 • reflectie op studentassistenschap
 • reflectie op commissiewerk vanuit universiteitsgekoppelde verenigingen
 • reflectie op ethische vragen
 • reflectie op gebeurtenis of iets anders die inspirerend of bepalend voor jullie keus is
De volgende activiteiten van de studieverenigingen Desda (wiskunde) en Marie-Curie (natuur- en sterrenkunde) zijn geschikt voor het portfolio: colloquia en symposia.
Tevens organiseert Career Service Science workshops.
De door de studieverenigingen georganiseerde excursies mogen gedeeltelijk gebruikt worden voor het portfolio, maar vallen onder de organisatieregels van de verenigingen.
Van elke activiteit moet de student een kort verslag (300-500 woorden; 1 A4) schrijven en deze verslagen moet worden opgenomen in het portfolio. Het verslag bevat een beschrijving van de activiteit (bijvoorbeeld in de vorm van een recensie, ongeveer 1/3 pagina) en een reflecterend deel waarin de student uitlegt wat de activiteit voor hen heeft betekend.

Het portfolio dient uiteindelijk 10 verslagen over activiteiten te bevatten, waarvan:
 • minstens 2 verslagen over bedrijven
 • minstens 2 verslagen over onderzoeks- of semi-overheidsinstituten
 • minstens 2 verslagen over afstudeerpresentaties (master of promotie)
 • minstens één verslag gebaseerd op een discussie met of interview van een professional
 • minstens één verslag in het Engels, bij voorkeur over een activiteit met voertaal Engels
 • maximaal 2 excursies georganiseerd door Marie Curie en/of Desda tellen mee
Daarnaast moet iedere student in het derde studiejaar een toekomstplan schrijven (met een omvang van ongeveer 2 A4; circa 1000 woorden) waarin de student de keuze voor het verloop van de bacheloropleiding beredeneert. In voorbereiding op de master kan de student al contact opnemen met één van de coördinatoren van de verschillende masterspecialisaties. In het toekomstplan kunnen de studenten verder verwijzen naar de verslagen die zij gemaakt hebben van de beroepsoriënterende activiteiten. Ook het toekomstplan moet worden opgenomen in het portfolio van de student.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
 • Maak tijdig (minstens een week van tevoren) een afspraak voor een eindevaluatie, met Ronald Kleiss via een email aan r.kleiss@science.ru.nl, of met Peter Christianen via een email aan hfmlsecr@ru.nl .
 • Upload alle opdrachten in de BrightSpace cursus NWI-NB075 en stuur minstens één week voor de afspraak alle opdrachten gebundeld in ÉÉN pdf naar de docent (voor prof. dr. R.H.P.Kleiss: r.kleiss@science.ru.nl, of voor prof. dr. P.C.M. Christianen: Peter.Christianen@ru.nl).
 • Meld je aan in osiris voor het tentamen NWI-NB075B.
Bijzonderheden
Aan het einde van het tweede jaar dient het portfolio minstens 3 en hoogstens 6 verslagen over activiteiten te bevatten waaraan de student heeft deelgenomen. Desgewenst mag de student een kort feedbackgesprek met een van de portfoliodocenten aanvragen aan het einde van het tweede of aan het begin van het derde jaar. In het laatste semester van het derde jaar wordt het portfolio afgesloten middels een gesprek met een van de portfoliodocenten Ronald Kleiss (IMAPP, Astrophysics) of Peter Christianen (HFML-FELIX, IMM). Studenten met oriëntatie op de masterspecialisatie Particle and Astrophysics doen de eindevaluatie bij voorkeur bij Ronald Kleiss en studenten met een oriëntatie op de masterspecialisatie Physics of Molecules and Materials bij voorkeur bij Peter Christianen.
Bijzonderheden
Aan het einde van het tweede jaar dient het portfolio minstens 3 en hoogstens 6 verslagen over activiteiten te bevatten waaraan de student heeft deelgenomen. Desgewenst mag de student een kort feedbackgesprek met een van de portfoliodocenten aanvragen aan het einde van het tweede of aan het begin van het derde jaar.

In het laatste semester van het derde jaar wordt het portfolio afgesloten middels een gesprek met een van de portfoliodocenten Ronald Kleiss (IMAPP, Astrophysics) of Peter Christianen (HFML-FELIX, IMM). Studenten met oriëntatie op de masterspecialisatie Particle and Astrophysics doen de eindevaluatie bij voorkeur bij Ronald Kleiss en studenten met een oriëntatie op de masterspecialisatie Physics of Molecules and Materials bij voorkeur bij Peter Christianen.

Werkvormen
Cursus

Project

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok JAAR